شرح عملکرد کلی کمپرسور :

در شرایط کارکرد طبیعی ، عملکرد کمپرسور که به وسیله کلید استارت مجاز به روشن شدن می باشد توسط اندازه گیری فشار خروجی (PT-16124) کنترل می شود  . سیستم کنترل کننده بررسی های ایمنی اولیه را انجام داده و در صورتیکه شرایط غیرعادی وجود نداشته باشد کمپرسور را روشن می نماید .

در صورت بروز شرایط غیرمجاز برای راه اندازی موتور(مثلا بالا بودن فشار خروجی)، از کارکرد موتور جلوگیری خواهد شد ، کمپرسور در حالت آماده به کار “Stand By” باقی مانده و پیغام “حالت غیرمجاز برای راه اندازی موتور ” نمایش داده خواهد شد .    

در صورتیکه طبق تنظیمات فشار داخلی از bar 25/1 کمتر باشد  و یا کلید استارت زده شود پس از یک تاخیر راه اندازی (حدود 5 ثانیه)،  موتور شروع به کار خواهد کرد . بعد از اینکه زمان راه اندازی به پایان رسید و موتور در حالت مثلث قرار گرفت  بار شدن (load کمپرسور) ، پس از طی یک زمان تاخیر کوتاه که زمان تاخیر بار شدن (Load On-delay Time) نامیده می شود آغاز می شود  تا به موتور اجازه دهد سرعت خود را تثبیت نماید. منظور از بار شدن “Loading” باز شدن شیر برقی ورودی (XY-16125) کمپرسور می باشد.اغلب زمان تاخیر بار شدن (Load On-delay Time) روی 35 ثانیه تنظیم می شود .

پس از اینکه مدت  Load On-delay Time سپری شد شیر برقی بار شدن کمپرسور فعال (باز) شده و کمپرسور بارگیری خواهد شد . پس از اینکه فشار خروجی به حد ماکسیمم نهایی بارگیریUnload Pressure)  که برابر  bar75/1 است( برسد ، شیر برقی بار شدن بسته شده و موتور در حالت بی باری برای مدت زمان مشخصی که زمان آماده به کار (No Load Off-Delay time) نامیده می شود(حدود 10 دقیقه) روشن می ماند ،سپس موتور  خاموش می شود و کمپرسور در حالت Stand by  قرار می گیرد . در صورتیکه فشار از حد تعیین شده برای بار شدن (Load pressure که برابر bar 25/1 است )کمتر شود و این کاهش فشار در مدت زمانی کمتر از زمان آماده به کار کمپرسور (No Load Off-Delay time) انجام شود ، موتور خاموش نشده ، شیر برقی بارگیری باز شده و کمپرسور مجددا در حالت loadingقرار می گیرد . اگر زمان No Load Off-Delay timeطی شد و فشار خروجی در این مدت تا حد فشار بارگیری افت نکرد کمپرسور وارد حالت Stand by شده و موتور خاموش می گردد ، اگر پس از خاموش شدن موتور فشار خروجی در اثر مصرف از فشار بارگیری( Load pressure )کمتر شود موتور پس از طی  زمان تاخیر (Load On-delay Time) مجاز به روشن شدن می باشد .  

عملکرد خودکار کمپرسور توسط فشار دکمه Stop و یا بروز خطا (Shut down fault) متوقف خواهد شد.

زمانیکه کمپرسور توسط دکمه Stop متوقف شود ، شیر برقی بار شدن (Load valve) غیر فعال شده ، موتور پس از  مدت زمان کوتاهی که زمان آماده برای توقف ” (Stop Off-Delay time ) نامیده می شود (و زمان آن 5 ثانیه می باشد ) روشن مانده و سپس خاموش می شود .

بررسیهای ایمنی به صورت مستمر انجام می شود و اگر شرایطی که نشاندهنده خطر و یا وضعیت آسیب زننده باشد تشخیص داده شود ، یک توقف فوری صورت می گردد و دلیل توقف به صورت پیغام توقف ناشی از خطا نمایش داده    می شود .

برای دریافت بهتر عملکرد الگوریتم فوق می توان از نمودار ذیل نیز استفاده نمود.

بعد از راه اندازی موتور اصلی FCS ،کارکرد موتور را از طریق (XS-1601-CM-R-A) برای راه اندازی فن Oil Mist به تابلو کنترل محلی اطلاع می دهد .بعد از راه اندازی فن Oil Mist توسط تابلو کنترل محلی از سیگنالهای   (XS-1601-CM-R-A) و (XS-1601-CMM-T) برای راه اندازی و خاموش کردن (Trip)  موتور Oil Mist استفاده خواهد شد . FCS می بایست مراقب عملکرد صحیح و عدم (Trip) تریپ دادن موتور Oil Mist در حین کارکرد موتور اصلی باشد و در صورت توقف و یا تریپ دادن موتور Oil Mist  موتور اصلی می بایست بعد از 1 دقیقه خاموش گردد .