تحول سازماني و پويايي نيروي انساني

تحول سازماني و پويايي نيروي انساني شرکت کمپرسور سازی تبریز

در راستاي ضرورت پويايي سازمان در مواجهه با تحولات محيط كسب و كار، تا كنون چندين بار نسبت به بازبيني ساختار سازماني اقدام نموده و با تجديد ساختار جامع، شكل دهي حوزه هاي جديد، بهينه سازي روابط سازماني و تعاملات درون گروهي را به انجام رسانده است  توجه به دانش و ارتقاء ظرفيتهاي انساني به عنوان ارزشها واهرمهاي رشد سازمان، باعث گرديده كه شرکت از تركيب نيروي انساني نخبه و مجرب درتخصصهاي مديريتي، فني،مهندسي، مالي و اقتصادي برخوردار باشد.  ماندگاري پرسنل شركت در كنار رشد مستمركمي و كيفي تخصص و مهارت نيروي انساني، نشان دهنده تعهد و وفاداري متقابل در پيشبرد اهداف شرکت بوده است.