کمپرسور سازی تبریز https://www.cst-ir.com کمپرسور سازی تبریز پیشرو در صنعت کمپرسور هوا و CNG Sat, 04 Mar 2017 05:27:58 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8 کمپرسور تبريدی https://www.cst-ir.com/refrigeration-compressor/ https://www.cst-ir.com/refrigeration-compressor/#respond Tue, 24 Jan 2017 07:21:13 +0000 https://www.cst-ir.com/?p=39247/ کمپرسور  تبريدی و کاربرد آن

اجزاء مختلف يك سيستم تراكمي شامل كمپرسور , كندانسور , اپراتور  وشــير انبســـاط مي باشد كه قلب يك سيستم تراكمي بوده كه ممكن است.

در ماشينهاي مبرد تبخيري كمپرسورهاي پيستوني كمپرسوردوراني با پيستون گردنده (روتور) كمپرسورهاي گريز از مركز يا توربو كمپرسورها كمپرسورهاي مارپيچي بكار روند.

کمپرسور  پيستوني : ( Reciprocating Compressor )

امروزه در صنعت تبريد بيشتر از كمپرسورهاي پيستوني استفاده مي شود . در اين نوع كمپرسور ها نيز از حركت رفت و آمدي پيستون سيال را متراكم مي نمائيم.

اين نوع كمپرسور اغلب در سيستم تبريد مورد استفاده قرار مي گيرد و ممكن است قدرت آنها از چند دهم اسب تا چند صدم اسب خواهد بود و مي توان از يك سيلندر ويا چند سيلندر تشكيل شده باشد . سرعت دوراني محور كمپرسور ممكن است از 2 تا 6 ( 1- ( r . s تغيير نمايد . در كمپرسور ها ممكن است موتور و كمپرسور از هم جدا بوده كه كمپرسور هاي باز Hermetically compressor ناميده مي شوند خواهيم داشت كه بيشتر در يخچالهاي منزل كه موتور كوچكي دارند از  ايننوع كمپرسورها استفاده مي شود.

كمپرسورهاي باز با قدرت هاي بالا غالبا افقي بوده و ممكن است دو عمله نيز باشند . در حالي كه كمپرسورهاي بسته معمولا عمودي و يك مرحله مي باشند.

 

تقسيم بندي كمپرسور هاي پيستوني:  

الف ) از نظر قدرت برودتي به شرح زير تقسيم بندي مي شوند:

1ـ ريز ـ تا5/ 3 300 kw/h ( كيلو كالري در ساعت)

2ـ كوچك ـ از5 / 3 تا 23 3 kw/h ( تا 20 هزار كيلو كالري در ساعت)

3ـ متوسط ـ از 23 تا 105 20 kw/h ( تا 90 هزار كيلو كالري در ساعت)

4ـ بزرگ ـ بيش از 105 kw/h ( بيش از 90 هزار كيلو كالري در ساعت)

ب ) از نظر مراحل تراكم به كمپرسورهاي يك مرحله اي وكمپرسورهاي دو  ياسه مرحله اي.

ج) از نظر تعداد حفره كارگر به حركت ساده به طوري كه مبرد فقط در يك طرف پيستون متراكم مي شود و حركت دوبل كه مبرد به نوبت در هر دو طرف پيستون متراكم مي شود.

د ) از نظر سيلندر به تك سيلندر و چند سيلندر.

و ) از نظر قرار گرفتن محور سيلندرها به افقي و قائم و زاويه ( V شكل و مايل( ر ) از نظر ساختمان سيلندر و كارتر به تركيبي و انفرادي.

م ) از نظر مكانيزم ميل لنگ و شاتون به بدون واسطه ( معمولي ) و با واسطه

اجزاء كمپرسور پيستوني تناوبي:  

كارتر ـ در كمپرسورهاي قائم و V شكل كارتر يك قسمت اساسي براي اتصال قسمتهاي مختلف است و ضمناً نيروي ايجاد شده را تحمل مي كند لذا بايد سخت و مقاوم باشد.

كارتر هاي بسته تحت فشار مكش بوده و مكانيزم ميل لنگ و شاتون و روغن كاري در آن قرار مي گيرد و براي كنترل سطح روغن شيشه روغن نما و براي دسترسي به مكانيزم ميل لنگ و شاتون و پمپ روغن درپوشهاي حفره اي و جنبي وجود دارد . در كمپرسورهاي كوچك معمولاً يك درپوش حفره اي وجود دارد , به فلانژ بالائي كارتر سيلندر متصل مي گــردد . در كمپرسور هاي متوسط بزرگ كارتر  وسيلندر با هم ريخته مي شوند.

اين امر باعث كم شدن تعداد برجستگي ها و هرمتيك بودن كمپرسور و درست قرار گرفتن محور سيلندر ها نسبت به محور درز ( سوراخ ) زير یاتاقان ميل لنگ مي شود. كارتر كمپرسور معمولاً از چدن ريخته شده بوده و در كمپرسور هاي كوچك از آلياژ آلومينيوم مي باشد.

سيلندرها:

در كمپرسورهاي عمود ( قائم ) و V شكل بدون واسطه بصورت مجموعه دو سيلندر يا بصورت مجموع سيلندرها مي سازند . در سيستم كارتر بوش داخلي پرس مي شود  كهباعث كم شدن خورندگي و ساده شدن تعميرات مي گردد و در صورت سائيده شدن قابل تعويض هستند . مجموعه سيلندرها داراي كانال مكش و رانش مشترك مي باشند . تحولات در داخل سيلندر عبارت است از مكش و تراكم رانش مبرد است و بدنه سيلندر نيروهاي فشار گاز و فشردگي رينگها و نيروي نرمال مكانيزم ميل لنگ و شاتون را تحمل مي كند.

پيستون:

در كمپرسورهاي عمودي وV و VV شكل بدون واسطه پيستون هاي تخت عبــوري بكــار مي رود . ولي در كمپرسورهاي غير مستقيم الجريان ساده تر و غير عبوري مي باشد . در پيستون هاي عبوري كه فرم كشيده تري دارند و سوپاپ مكش روي آن قرار دارد كانالي وجود دارد كه از طريق اين كانال بخار مبرد از لوله مكش به سوپاپ مكش هدايت شده . در كمپرسورهاي اتصال مستقيم با اتصال پيستون  بهشاتون به وسيله اشپيل هاي شناور پيستوني (3 گژنپين ) انجام مي گيرد.

پيستون بدون رينگ معمولاً از چدن يا فولاد با كربنيك پائين ساخته مي شود . پيستون كمپرسورهاي افقي از چدن يا فولاد با تسمه هاي بابيتي در قسمت پائين مي باشد .   مهره و پيستون از جنس فولاد است . در پيستون هاي تخت لوله اي سوراخ هاي زير گژنپين  بايددر يك راستا و عمود بر محور پيستون باشد . ( براي اينكه در جمع كردن پيستون با شاتون پيستون نسبت به محور سيلندر كج نباشد . در پيستون هاي ديسكي سوراخ زير ميله بايد در يك راستاي سطح خارجي پيستون وسطح نگهدارنده لوله عمود بر محور پيستون باشد .شيارهاي رينگ ها بايد موازي هم بوده و سطوح خارجي آنها عمود بر پيستون باشد .

مفصل اتصال پيستون و شاتون ( دسته پيستون ) كاملاً شناور و آزاد است و مي تواند در  داخلبوش شاتون و بوشهاي بدنه پيستون آزادانه بچرخد.

رينگ هاي پيستون:

براي جلوگيري از نفوذ گاز متراكم شده به كارتر از رينگ هاي فشار( كمپرسي) و همچنين جلوگيري از خروج روغن از آن از رينگ هاي روغن استفاده مي شود كه در شيارهاي مخصوص روي پيستون سوار مي شوند . رينگ ها بايد حتي الامكان كيپ شيار و در عين حال مانع حركت آزاد پيستون در سيلندر نشوند . تعداد رينگهاي آب بندي بستگي به دور كمپرسور دارد.

واسطه كريسكف:

واسطه براي اتصال رابط و شاتون بكار مي رود و يك حركت متناوب مستقـــيم الخط را طي مي كند.

شاتون:

شاتون براي اتصال ميل لنگ به پيستون يا به واسطه بكار مي رود و جنس آن فولاد و بعضي اوقات چدن تشكيل شده از ميله با دو سر كه يكي از آنها اتصال ثابت دارد و ديگري مجزا  ياجدا شونده است.

ميل لنگ:

اين قسمت كمپرسور يكي از مهم ترين اجزاء مي باشد و بايد خيلي سخت و محكم و در سطح اتصال آن نبايد در شرايط مختلف خورندگي ايجاد شود . ميل لنگ يك محور چرخنده است كه در حركت دوراني الكتروموتور را توسط شاتون به حركت متناوبي پيستون در داخل سيلندر تبديل مي كند.

چرخ طيار:

چرخ طيار را روي ميل لنگ بر خار نشانده و با مهره محكم مي كنند . در زماني كه براي انتقال انرژي از الكتروموتور به ميل لنگ از تسمه استفاده مي شود.

كاسه نمد:  

براي محكم نمودن ميل لنگ و آب بندي خروجي آن از بدنه كارتر  دركمپرسورهاي اتصال مستقيم از كاسه نمد استفاده مي شود . درست كاركردن كاسه نمد باعث آب بندي بودن كمپرسور و در نتيجه كار صحيح كمپرسور مي شود.

كاسه نمدها را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:

كاسه نمد كمپرسورهاي اتصال مستقيم با حلقه هاي اصطكاك , آب بندي بين حلقه ها در اثر  ارتجاع فنر يا سيليفون يا ديافراگم و همچنين به كمك وان روغني كه ايجاد سيفون هيدروليكي  مينمايد مي باشد . به گروه اول مي توان كاسه نمد سيليفوني و فنري را نسبت داد.

كاسه نمد كمپرسورهاي اتصال غيرمستقيم داراي خانه هاي زياد با حلقه هاي  برجستهفلزي يا مسطح با قشر فلوئور است . كاسه نمد سيليفوني با گشتاور ( كوپل)

فولاد تا سالهاي اخير در كمپرسورهاي كوچك فريوني با ميل لنگ به قطر تا 40 ميلي متر مورد استفاده قرار مي گرفت. كاسه نمد فنري ـ كار كمتر در تهيه ، معتبر در كار ، مونتاژ ساده و كار ساده تر مزاياي كاسه نمدهاي فنري با سيفون روغني است.

بهترين نوع كاسه نمد فنري با كوپل يا چفت هاي حلقه اي مي باشد كه يكي  ازگرافيت مخصوص و ديگري از فولاد سخت مي شوند.

سوپاپ هاي مكش و رانش كمپرسور:  

در كمپرسورهاي مبرد اين نوع سوپاپ ها خودكار است و بر اثر اختلاف فشار در دو طرفه صفحه سوپاپ بازشده و در اثر ارتجاع فنر صفحه بسته مي شود . مورد استفاده بيشتر را نوع نواري ( صفحه هاي باريك ) ارتجاعي بدون فنر دو طرفه دارد كه يك آب بندي قابل اطمينان را بوجود آورده و مقطع عبور زيادي را ايجاد مي نمايند . صفحات اين نوع سوپاپ ها از صفحات باريك فولادي كه خاصيت ارتجاعي دارند و به ضخامت2/ 0 تا 1 ميــلي متر هستــند تهيــه مي شوند و فرم صفحات مختلف است .

اجزاء اساسي هر سوپاپ عبارتند از صفحه سوپاپ , پايه ( نشيمنگاه) كه صفحه روي آن  مينشيند و مقطع عبور و بست را تشكيل مي دهند و محدود كننده صفحات روي پايه . در  بعضياز سوپاپ ها صفحه سوپاپ به وسيله فنر به پايه فشرده مي شود . و در كمپرسورهاي فريوني غير مستقيم الجريان سوپاپ هاي مكش و رانش در قسمت فوقاني سيلندر ( تخته سوپاپ ) واقع هستند.

سوپاپ محافظ:  

برا ي حفاظت كمپرسور از سانحه در مواقع ازدياد سريع فشار رانش از سوپاپ محافظ استفاده مي شود .

ازدياد سريع فشار رانش ممكن است بخاطر نبودن آب در كندانسور يا بسته بودن شير  رانشدر زمان روشن كردن كمپرسور بوجود بيايد.

در زمان كار كمپرسور سوپاپ محافظ بايد بسته باشد و وقتي فشار از حد مجاز در سيلندر تجاوز كرد آن باز شده و قسمت رانش را با قسمت مكش كمپرسور مرتبط مي كند . فشار باز شدن سوپاپ محافظ بستگي به اختلاف فشار محاسبه اي ( Pk – Po ) دارد كه معمولاً براي آمونياك و فريون 22 حدود2 / 1 مگا پاسكال يا 12 كيلو گرم بر سانتي متر مربع و براي فريون 12 حدود8/ 0 مگا پاسكال مي باشد كه باز شـدن ســـوپاپ محافــظ در اختلاف فــشار6/ 1 ( آمونياك و فريون 22 ) و يك مگا پاسكال براي فريون 12 تنظيم مي شود.

باي پاس (ميان بر):

دو نوع ميان بر وجود دارد: 

براي كم كردن قدرت مصرفي در استارت كمپرسورهاي متوسط و بزرگ از ميان بر استارت استفاده مي شود و قسمت رانش را به قسمت مكش متصل مي كند و در نتيجه در زمان استارت نيروي وارد بر پيستون حذف مي شود يعني كمپرسور در خلاص كار مي كند و قدرت فقط براي حركت كمپرسور و جبران نيروي انرسي و مقاومت مصرف مي گردد.

ميان بر گاز ممكن است دستي يا اتوماتيك باشد كه در اين صورت براي باز شدن از يك شير برقي (سلونوئيد) استفاده مي شود و بسته شدن از  طريقضربان رله زماني وقتي الكتروموتور دور كافي را بدست مي آورد صورت مي پذيرد.

در ميان بر دستي زمان استارت كمپرسور شيرهاي رانش و مكش هر دو بسته هستند در حالي  كهدر ميان بر اتوماتيك هر دو باز بوده و در لوله برگشت يك سوپاپ برگــشت بكار مي رود .در كمپرسورهاي كوچك و متوسط تا قدرت 20 كيلو وات معمولاً از ميان بر استارت استفاده نمي شود و الكتروموتور آنها با گشتاور استارت بيشتري انتخاب مي گردد . در كمپرسور هاي بزرگ براي تغيير بازده برودتي از

ميان بر تنظيم استفاده مي شود و بطور دستي  يااتوماتيك قسمت سيلندر به قسمت مكش متصل مي گردد و بدين ترتيب بازده برودتي حدود 40 الي 60 درصد كاهش مي يابد.

سيستم روغن كاري:

روغن كاري گرم شدن و خورندگي قسمت هاي متحرك كمپرسور را كم كرده و انرژي مصرفي براي مقاومت را تقليل مي دهد . همچنين باعث آب بندي بيشتر كاسه نمد , رينگ ها و سوپاپ ها مي گردد .

در كمپرسور هاي مبرد از روغن هاي مخصوص طبيعي و مصنوعي استفاده مي گردد و براي مبردهاي مختلف روغن هاي متفاوتي بكار مي رود .( با عددي كه نشان دهنده غلظت روغن است) روغن كاري كمپرسورها به دو طريق فشاري يك پمپ كوچك روغن را تحت فشار به ياطاقانها ثابت متحرك مي رساند

. پمپ هاي مورد استفاده چرخ دنده اي يا پروانه اي و يا پيستوني مي باشند كه يك سوپاپ آزاد كننده فشار در مسير پمپ سوار مي شود تا از تمركز فشار زياد بر روي پمپ جلوگيري بعمل آورد .  نيرويلازم براي كار پمپ از گردش ميل لنگ تأمين مي گردد كه در پمپ هاي پيستوني شناورانتهاي ميل لنگ يك بادامك يا برجستگي خارج از مركز خواهد داشت و در پمپ چرخ دنده اي سر ميل لنگ نيز چرخ دنده اي براي چرخش پمپ دارد و در پمپ هاي پروانه اي انتهاي            ميللنگ داراي يك وسيله گرداننده پره اي مي باشد.

در قسمت مكش پمپ يك  قرار مي گيرد . توري در ارتفاع 10 تا 15 ميلي متر از كف كارتر قرار گرفته و تعداد خانه هاي ( شبكه هاي توري) ***** بين 150 تا 300 عدد در يك سانتي متر مربع مي باشد . در قسمت رانش پمپ روغن كمپرسورهاي متوسط و بزرگ يك صفحه اي شكافدار توري ريز قرار مي گيرد كه با كمك آنها وقتي محور بطور دستي مي گردد متناوباً تميز مي شود . فاصله بين صفحات03/ 0 تا1/ 0 ميلي متر است . فشار روغن از طريق سوپاپ مخصوص         كنترل مي شود و در صورت افزايش فشار باز شده و روغن از قسمت رانش پمپ به كارتر مي ريزد . معمولاً فشار روغن بين6/ 0 تا 2 اتمسفر بيش از فشار در كارتر است و هر چقدر فشار روغن زياد باشد مقدار روغن خروجي از كمپرسور نيز زيادتر مي گردد . وقتي از ياطاقانهاي لغزنده استفاده مي شود معمولاً تمام روغن از پمپ به ياطاقان فرستاده شده و از طريق كانال هاي مخصوص در ميل لنگ به ياطاقان شاتون و همچنين كاســه نمد مي رود . وقتي ميل لنگ با ياطاقان نوساني استفاده مي شود , روغن به كاسه نمد داده شده و از شيار ميل لنگ به قسمت هاي ديگر روانه مي گردد . كمپرسور ها معمولاً داراي كليد اطمينان روغن هستند كه به فشار روغن كار مي كند و هر زمان كه فشار روغن به  دليلخرابي سيستم افت كند موتور را از كار مي اندازد و كمپرسور خاموش مي شود . در سيستم روغن كاري به طريق پاشش كارتر تا نيمه هاي ياطاقان اصلي پر از روغن مي شود و         زمانيكه ميل لنگ مي چرخد ته شاتون ( قسمت خميده ) وارد روغن شده و با گردش ميل لنگ روغن را به قسمت انتهاي سيلندر و پيستون مي پاشد . گاهي قسمت انتهاي شاتون در اتصال به ميل لنگ داراي محفظه اي است كه در ورود به روغن پر شده و وارد ياطاقان مي شود . سيستم روغن كاري پاششي معمولاً در كمپرسور هاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد.

در بعضي از كمپرسور ها براي سيستم روغن كاري خنك كننده آبي يا هوائي  بصورتكوئل در نظر مي گيرند . در كمپرسور هاي معمولي مخزن روغن همان كارتر كمپرسور است ولي در كمپرسورهاي واسطه اي مخزن روغن مخصوصي در نظر گرفته مي شود.

در كمپرسور هرمتيك از روغن كاري فشاري استفاده مي شود.

 

سيستم خنك كنندة كمپرسور:

كمپرسورها به دو علت اساسي خنك مي شوند كه يكي اصطكاك بين قطعات متحرك و ديگري افزايش درجه حرارت ناشي از تراكم بخار است . خنك كردن كمپرسور به منظور جلوگيري از كاهش كارآيي كمپرسور و همچنين نگهداري كيفيت روغن و روغن كاري است.

روغني كه براي روغن كاري به گردش در مي آيد وسيله خوبي  برايجـــذب و دفع گرمــا مي باشد و به همين جهت در بعضي از كمپرسورها خنك كننده مخصوص بــراي روغن بكار مي رود و در بعضي از كمپرسورها سطح خارجي را پره دار مي سازند تا سطح تبادل حرارتي آنرا با هوا زياد كنند و در بعضي انواع نيز از يك موتور و پنكه جهت عبور هوا بر روي كمپرسور و خنك كردن آن استفاده مي شود.

در سيستم هائي كه تقطير مبرد به وسيله آب خنك كننده برج است , كمپرسور نيز با آب خنك مي شود .

براي گردش آب لوله با محفظه اي در قسمت مجاور بالاي سيلندر در نظر گرفته مي شود كه  بهكيسه خنك كننده معروف است . كمپرسور هاي هرمتيك ( بسته ) كه موتور و كمپرسور در  يكپوسته قرار دارند بيشتر در معرض داغي قرار دارند و معمولاً با عبور دادن بخار قسمت مكش كمپرسور با اطراف موتور گرماي آنرا مي گيرند.

 

كمپرسور هاي پيستوني تراكم يك مرحله اي:  

 

الف) كمپرسور هاي خرد و كوچك:

اين كمپرسور ها , معمولاً غيرمستقيم الجريان و با فريون 12 ، 22 ، 142 ، 502 كار مي كنند . و بصورت باز با آب بندي ميل لنگ بوسيله كاسه نمد و يا بدون كاسه نمد و هرمتيك ســاخته مي شوند .

موارد استفاده اين نوع كمپرسورها در يخچا لهاي مغازه اي و خانگي و كانتينرها و تهويه مطبوع مي باشد.

 1ـ كمپرسور هاي فريوني كاسه نمدي:  

اين نوع كمپرسورها دو سيلندر يا چهار سيلندر بصورت عمودي ياV شكل با قطر 40 تا 70 ميلي متر ساخته مي شوند . سرد كردن سيلندرها با هوا بوده و ميل     لنگكمپرســور با دو تكيه گاه و سرعت آن 24 دور در ثانيه است . انتقال نيرو از الكتروموتور به كمپرسور بوسيله تسمه با كوپلينگ مي باشد . دو طرف ميل لنگ بوسيله كاسه نمد سيفوني با فنري آب بندي شده و سطح اصطحكاك گرافيت ـ فولادي و برتري يا فولاد است . روغن كاري پاشش فشاري است.

 2ـ كمپرسور هاي فريوني بدون كاسه نمد:  

اين كمپرسورها با الكتروموتور در يك پوسته قرار داشته و رتور الكتروموتور مستقيماً به ميل لنگ كمپرسور بطور طره اي ) كنسولي ) متصل مي باشد . براي دسترسي به الكتروموتور و كمپرسور دريچه قابل باز شدن در نظر گرفته مي شود . اين نوع كمپرسورها مي توانند با دور بيشتر نسبت به نوع  كاسه نمدي كاركنند و ابعاد آنها كوچكتر بوده و سرو صداي كمتري دارند و نسبت به نوع   اول با دوام تر هستند

 3ـ كمپرسور هاي فريوني هرمتيك:  

قدرت برودتي اين نوع كمپرسور ها تا5/ 3 كيلو وات ( 3000 كيلو كالري در ساعت ) بوده و در يخچال هاي مغازه اي تهويه مطبوع اتومبيل ها مورد استفاده قرار مي گيرند . مبرد اين نوع كمپرسور فريون 12 يا 22 يا 142 است . كمپرسور با الكتروموتور در يك پوسته بسته كيپ قرار دارند و تفاوت آنها با كمپرسورهاي بدون كاسه نمد در اين است كه اين نوع كمپرسور در بدنه فاقد دريچه مي باشند.

4- كمپرسور  با قدرت برودتي متوسط:  

قطعات اين نوع كمپرسور ها معمولاً استاندارد شده و با كورس پيستون 70 ميلي متر و قطر سيلندر 81 ( مستقيم الجريان ) تا 102 ( غيرمستقيم الجريان ) ميلي متر ساخته مي شوند و تعداد سيلندرها 2 تا 8 مي باشد . كمپرسورهاي مستقيم الجريان هم با فريون 12 و 22 و هم با آمونياك كار مي كند ولي مبرد در كمپرسورهاي غير مستقيم الجريان و فريون 12 و 142 است و خنك شدن سيلندر با هوا انجام مي گيرد.

5- كمپرسور  با قدرت برودتي زياد:  

اين كمپرسورها همگي مستقيم الجريان و داراي قدرت برودتي 100000 و 400000 كيلو كالري در ساعت بوده و در دو گروه ساخته مي شوند:

گروه اول با آمونياك و فريون 22 و گروه دوم فقط با فريون 22 كار مي كنند . تعداد سيلندرها 2 تا 8 و كورس پيستون تا 130 ميلي متر است و قطر سيلندر ها براي آمونياك و فريون 22 تا 150 ميلي متر و براي فريون 12 تا 190 ميلي متر است . قرار گرفتن سيلندرها عمودي يا V شكل يا VV شكل است

6- كمپرسور هاي بزرگ واسطه اي:  

كمپرسورهاي بزرگ با قدرت برودتي بيش از 400 هزار كيلوكالري در ساعت بصورت افقي دو عمل ساخته مي شوند . تراكم بترتيب در دو طرف سيلندر انجام مي گيرد  وجهت حركت مبرد در داخل سيلندر عوض مي شود . كمپرسورهاي يك مرحله اي براي نسبت فشار كمتر از 9 و اختلاف فشار رانش و مكش در روي پيستون حداكثر 8/ 0 مگا پاسكال يا 8 كيلو گرم نيرو بر متر مربع براي فريون 12 و 22 كيلو گرم بر سانتي متر مربع براي فريون 22 و آمونياك محاسبه مي شوند.

 

7- كمپرسور هاي پيستوني تراكم دو مرحله اي:  

كمپرسورهاي دو مرحله اي معمولاً براي سيستم هاي برودتي با درجه حرارت پائين و قتي اختلاف فشاررانش و مكش بيش از 8 تا 12 كيلو متر بر سانتي متر مربع ونسبت فشارها بيش از 9 باشد مورد استفاده قرار مي گيرند.

يك نمونه از اين كمپرسورهاي دو مرحله اي 4 سيلندرV شكل دارند كه با آمونياك و فريون 22 كار مي كنند . قدرت برودتي اين نوع كمپر سور ها در دماي جوش 40- درجه سانتي گراد و دماي تقطير 35 درجه سانتي گراد حدود 80 هزار كيلو كالري در ساعت بوده و كليه سيلندرها داراي قطر 200 ميلي متر و كورس 150 ميلي متر و دور ميل لنگ 12 دور در ثانيه است كه سه سيلندر براي فشار ضعيف و يك سيلندر براي فشار بالا منظور مي شود.

 

8- كمپرسور هاي دوراني:  

اجزاء اساسي اين كمپرسورهاي دوراني سيلندر ثابت , پيستون يا روتور و تيغه (پره ) متحرك است. دو نوع كمپرسور دوار وجود دارد.

غلطكي كه از يك غلطك و يك سيلندر تشكيل شده و محور با همان غلطك ( روتور ) بطور خارج از مركز در داخل سيلندر مي چرخد و يك تيغه به كمك متري قسمت مكش و رانش را جدا مي كند.

نوع تيغه اي كه روتور و تيغه ها هر دو مي چرخند. روتور روي محور خودش مي چرخد ولي سيلندر و غلطك هم محور نمي باشند و تيغه ها به علت خاصيت گريز از مركز در حال چرخش بوده و به بدنه سيلندر فشرده مي شوند . تراكم در كمپرسورهاي دوراني بر اساس كم شدن حجم بين سطح داخلي سيلندر , سطح خارجي روتور و تيغه ها مي باشد . كمپرسور هاي دوراني نوع اول داراي قدرت برودتي كم  ومعمولاً فريوني بوده و در يخچالها بكار مي رود.

كمپرسورهاي دوراني بزرگ به كمپرسور فشاري ( بوستري ) معروفند و در سيستم هاي آمونياكي دو مرحله اي مورد استفاده قرار مي گيرند با مقايسه با كمپرسورهاي پيستوني داراي ابعاد كمتر و      كارآنها متعادل تر است و نبودن سوپاپ ها مكش و رانش باعث كم شدن تلفات هيدروليكي  دراين نوع كمپرسور ها مي شود و اين امر بخصوص در سرماي پائين بسيار مشهود است.( 40 تا ( 70 كمپرسورهاي دوراني خيلي كوچك فريــوني بصورت هرمــتيك ( بسته ) ساخته  ميشوند

ساختمان اجزاء كمپرسور هاي دوراني

1ـ ساختمان تيغه:

تيغه ها ممكن است از آهن , فولاد , چدن , آلومينيوم يا زغال ساخته شده باشند لبه آنها صاف و صيقلي بوده و طول آنها بايد اندازة ارتفاع سيلندر باشد.

2ـ ساختمان سيلندر:

سيلندر كمپرسورهاي دوراني از چدن درست مي شود . سطح داخلي آن بدقت      تراشداده شده و صيقلي مي گردد . دريچه ورودي و خروجي روي جدار سيلندر تعبيه مي شوند . بر روي صفحة انتهايي سوار و صفحة سوپاپ در خروجي دريچه تخليه و حتي الامكان  نزديكبه محفظه فشار سوار مي شود. بوسيله چند پيچ سيلندر به بدنه محكم شده و چند خارسيلندر را در جاي مناسب بر روي صفحه نگه مي دارد.

3ـ ساختمان قسمت متحرك:

قسمت متحرك در كمپرسورهاي نوع تيغه متحرك جزئي از خود محور است . تيغه ها در شكافهايي كه براي نصب آنها تعبيه شده قرار مي گيرند . امتداد تيغه ها در شعاع محور است.

در كمپرسورهاي نوع تيغه ثابت , قسمت متحرك شامل غلطكي است كه دقيقاً با قسمت خارج از مركز محور كه جزئي از محور است چفت مي شود . در بعضي از اين نوع تيغه ثابت به برشي روي غلطك متصل شده كه اين امر باعث تماس بهتر پره با لنگ خارج از مركز و آب بندي خوب آن بوده و هم وسيلة مؤ ثري جهت حركت پره در شكاف مي شود.

4ـ ساختمان ميله (محور):

ميله معمولاً از فولاد كوبيده شده يا فولاد با كربـن متــوسط ساخــته شده و آب داده مي شود، در كمپرسورهاي باز انتهاي ميلة مخروطي است و در آن شياري جهت نصب خار نگهدارنده چرخ طيار تعبيه شده است . ميله بايد كاملاً صاف و صيقلي باشد و با پوسته ياطاقان فاصله اي در حدود012/ 0 ميلي متر داشته باشد. انتهاي محور بعضي از كمپرسورهاي مستقيم يك قطعه اتصال قابل انعطاف دارد كه غير هم راستايي جزئي محور موتور و كمپرسور را خنثي مي كند.

5ـ ساختمان سوپاپ:

سوپاپ تخليه بخار از آلياژ فولاد كربن آب داده شده كه خاصيت فنري  پيداكرده ساخته مي شود. پاشنة سوپاپ معمولاً جزئي از يكي از صفحات سر سيلندر است و از همان جنس صفحه و بايد به صفحه چسبيده و يا نزديك باشد تا فضاي مرده سرسيلندر كم باشد . بعضي از سوپاپ ها داراي فنر ظريفي هستند كه بهتر بسته شدن دريچه و بيشتر  بازشدن سوپاپ را در مواردي كه كمپرسور روغن را از خود عبور مي دهد امكان پذير مي سازد.

6ـ كاسه نمد:

كاسه نمد ميل لنگ كمپرسور هاي دوراني شبيه كمپرسورهاي تناوبي بوده و معمولاً در طرف پرفشار بسته مي شود. ميله داراي برجستگي است كه يك واشر حلقه اي شياردار لاستيكي به آن تكيه مي كند و يك فنر حلقه اي در شيار واشر قرار دارد كه آنرا بطرف خارج مي فشارد تا از چرخش آن با     ميلهجلوگيري كند. در بعضي از انواع يك كاسه نمد فانوسي با يك واشر زغالي يا لاستيكي  درداخل فانوس به ميل لنگ متصل مي شود. اين واشر زغالي يا لاستيكي به همراه ميله  ميچرخد.

7ـ روغن كاري:

در كمپرسورهاي دوراني يك لايه نازك روغن در روي سيلندر در غلطك گردان و سطوح تيغه ها بايد باشد. روغن تحت تأثير مكش از طريق ياطاقان اصلي بداخــل سيلنـــدر وارد مي شود و سطح روغن تا نيمه ياطاقان را مي گيرد. در بيشتركمپرسورهاي دوراني روغنكاري تحت فشار انجام مي پذيرد  وبراي اين منظور از پمپ جداگانه اي استفاده مي شود و در بعضي ديگر از حركت جلو عقب رفتن تيغه در شكافشان به عنـوان پمــپ روغن استــفاده مي شود.

كمپر سور هاي مارپيچي:

(كمپرسور هاي پيستوني در سال 1930 توليد ودر سالهاي 1950 و 1960 در اروپا رايج گردي) كمپرسورهاي مارپيچي تشكيل شده از بدنه , داراي شيارهائي اســت كه در دو رتــور با تيغه هاي دنده اي مار پيچي قرار گرفته اند . رتور هادي با الكتروموتور متصل است و داراي دندانه برآمده پهن مي باشد . رتور گردانده شده بوسيله فشار بخار متراكم شــده بحركــت درمي آيد و داراي  دندانه گرد و نازك مي باشد.ميله گردنده ( روتور) در يك فاصله معيني از چرخ دنده هاي 7 و 8 نگهداشته مي شود . تكيه گاه ميله ها ياطاقان هاي لغزنده يا نوساني 5 و 6 و ياطاقان اتكائي 4 مي باشند . در نزديك مارپيچ ها آب بندي 9 منظور شده است . مقطع دندانه رتورها را طوري مي سازند كه همديگر را بپوشانند و نه با هم برخورد نمايند. و مي نيمم فاصله 1 /0 درصد است . فاصله پروفيل مارپيچي ها بايد مي نيمم باشد و براي اين منظور بايد خيلي دقيق تراش و جمع آوري شوند . بخار در اثر تماس دريچه مكش كه  درجدار بدنه قرار گرفته است به گودال ( فرورفتگي ) رتورها وارد مي شود و عمل مكش وقتي سطح گودال از دريچه دور مي شود خاتمه مي يابد.

دراثرفرورفتن دندانه يكي ازرتورها درگودال رتور ديگرحجم بخاركم شــده و متراكــم مي گردد و در انتهاي تراكم بخار با دريچه رانش ارتباط يافته وبه وسيله دندانه هاي رتور بخار رانده مي شود . دريچه رانش در طرف ديگر بدنه مقابل دريچه مكش قرار داشته و سوپاپ در اين  نوع كمپرسور وجود ندارد.

در كمپرسورهاي مارپيچي حفره كارگر بدون سيستم روغن كــاري ساخـته مي شود (خشك ) زيرا رتور ها بدون تماس با هم گردش مي كنند ولي در بعضي از انواع سطح رتور ها روغن كار مي شود و چون روغن فاصله بين رتور ها را تا حدي مي پوشاند اين امر باعث افزايش نسبت تراكم مي گردد و در اين صورت مي تواند ازخنك كردن بدنه به وسيله آب خودداري نمود.

با مقايسه با كمپر سور هاي پيستوني  تناوبيودوراني اين نوع كمپر سور داراي ابعاد و وزن كمتر بوده و راندمان آن بخاطر نبودن سوپاپ و مقاومت در حفره كارگر بيشتر است در عوض سرعت بسيار زياد و سيستم روغن كاري مخصوص از معايب كمپرسورهاي مارپيچي بشمار مي رود.

 

توربو كمپر سور (كمپرسورهاي گريز از مركز) :

(در سال 1920 به وسيله دكتر ويليس كرير طرح ومورد استفاده قرار گرفت ).

توربو كمپر سوردر ماشين ها با قدرت برودتي زياد و فشار انتهاي نسبتاً كم مورد استفاده قرار مي گيرد.

تعداد پروانه كمپر سور نشان دهنده مراحل تراكم است . تراكم بخار مبرد در اثر نيروي گريز از مركز  باحركت سريع حلقه ها چرخ گردان و تبديل انرژي جنبشي حاصل از پروانه هاي چرخ گردان  بهانرژي پتانسيل در ديفوزور مي باشد.

در بدنه كمپر سور چرخ گردانها پروانه اي روي ميله ( ميل لنگ ) سوار مي شوند.

روغن كاري يا طا قانهاو كاسه نمد به وسيله دستگاه مخصوصي كه در باك روغن قرار دارد از طريق پمپ ***** وسوپاپ كنترل فشار انجام مي گيرد.

 

توربوكمپرسور خيلي خوب تعادل يافته و با سرعت دوراني زياد كار  ميكند . بخار مبرد از طرف ميله بطرف پروانه هاي چرخ گردان گشيده مي شود و بر اثر حركت در پره ها بخار سرعت زيادي يافته و تحت اثر نيروي گريز از مركز از پـرده به ديفــوزور ( پخش كننده) مي رود و در آنجا بخاطر افزايش مقطع ، سرعت كم شده و فشار افزايش مي يابد و با عبور بخار از پروانه هاي متعدد مي توان فشار انتهاي تراكم را افزايش داد.

راندمان توربو كمپرسورها بوسيله ميله از 100 به 50 درصد تغيير مي كند و قبل از پروانه دوم ميان بخار مبرد در نظر گرفته مي شود.

 

خواص توربو كمپرسورها نسبت به كمپرسور هاي پيستوني بشرح زير است:

1ـ تعادل و آب بندي بهتر بخاطر نبودن نيروي انرسي متغير.

2ـ نبودن سوپاپ ها و در نتيجه حذف مقاومت.

3ـ حذف شدن خطر ضربه هيدروليكي احتمالي.

4ـ ابعاد كوچكتر و وزن كمتر در قدرتهاي مساوي.

5ـ حذف روغن كاري دروني كه در نتيجه آن روغــن به وسايــل تبــادل كننــده نمي رود(كندانسور ـ تبخير كنند). در عوض استفاده از سيستم روغن كاري مخصوص و الكتروموتور سينكروني از كمبودهاي توربو كمپرسور بشمار مي رود.

موارد استفاده از توربوكمپرسورها در ماشينهاي مبرد بزرگ در صنايع شيميايي و نفت و در دستگاههاي بزرگ تهويه مطبوع مي باشد و معمولاً وقتي از اين نوع كمپرسور استـفاده مي شود كه حجم بخار ورودي به كمپرسور خيلي زياد باشد.

مبردهاي مورد استفاده در توربو كمپرسورها بايد داراي راندمان حجمي كم ( زياد شدن حجم بخار) و وزني ملكولي زياد (افزايش انرژي جنبشي وكم شدن تعداد پروانه)        باشندكه اين خواص در فريون 11 و 142 و 12 مشاهده مي شود.

در مكانهاي كه احتياج به سرمايش زيادي دارند از کمپرسورهای بزرگ تبريد مورد استفاده قرار می گيرند و ظرفيت هز يک از آنها ار ١٠٠ تا ١٠٠٠٠ تن تبريد است . بر حسب نوع و ظرفيت        کمپرسور مبردهای مورد استفاده در چيلرفريون ١٢ يا ٢٢ يا ١١٣ يا يا ٠٠۵ يا … استفاده می شوند البته در سالهای اخير به دليل آشکار شدن اثر مخرب CFC ها بر لايه اوزون جو زمين و ممنوعيت استفاده از آنان مبردهای بی زيان برای لايه اوزون به تدريج  جانشينآنان می شوند که از جمله آنان می توانيم به R134a اشاره کرد.

کمپرسور های تبريد از يک يا تعدادی پره تشکيل می شوند که روی محوری که با سرعت در محفظه می چرخد سوار شده استمبرد که به چشم پره وارد شده است با نيروی گريز از مرکز در سرعت زيادبه    نوکپره رانده می شود و از اينجا مبرد به ديفيوزر وارد شده و فشار سرعتی آن به فشاراستاتيکی تبديل می شود . سپس به کندانسور رانده شده تا تقطير شودو ادامه سيکل انجام می شود

 

]]>
https://www.cst-ir.com/refrigeration-compressor/feed/ 0
مناطق خطر ناك – HAZARDOUS AREA https://www.cst-ir.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%83-hazardous-area/ https://www.cst-ir.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%83-hazardous-area/#respond Sun, 01 Jan 2017 08:51:23 +0000 https://cst-ir.com/?p=38917/ مناطق خطر ناك

تعريف مناطق خطرناك :

در صنعت پتروشيمي عبارت “منطقه خطرناك” به منطقه اي اتلاق مي شود كه در شرايط عادي ، احتمال وجود گازها يا بخارات آتشزا وجود دارد . براي جلوگيري از احتراق و اشتعال اين گازها كه ممكن است با جرقه اي در هنگام نصب قطعات الكتريكي ، يا از سطوح داغ به وجود آيد ، بايد اقدامات ويژه اي به عمل آيد .

هر چند كه اعمالي در جهت از بين بردن منابع ايجاد جرقه در وسايل الكتريكي انجام مي شود ، اما بايد توجه داشت كه مفاهيم مختلف طراحي تنها در شرايط كار عادي كاربرد دارند و براي شرايط مصيبت باري مانند انفجار يا گسستگي كشتي كه حامل مواد آتشزا است ، ايمن محسوب نمي شوند .

فضاي قابل انفجار EXPLOSIVE ATMOSHERE

فضاي قابل انفجار ، فضايي است كه در آن تركيب عامل اشتعال و سوخت به نسبتي است كه با يك عكس العمل سريع افروخته شده و تا انرژي خود را آزادانه ، بيش از حالت رسانش يا همرفت آزاد كند .

 • عامل اشتعال ممكن است به صورت گاز ، مايع يا جامد باشد .
 • سوخت ممكن است گاز ، مايع يا جامد باشد
 • منبع اشتعال نيز ممكن است جرقه يا شعله يا يك سطح داغ باشد .

اين سه عنصر براي به وجود آوردن يك انفجار لازم هستند :

انفجار = منبع اشتعال + اكسيژن موجود در هوا + سوخت

چند مثال از موادي كه ممكن است باعث ايجاد انفجار شوند در زير آورده شده است :

1- گازهاي داغ     2- سولفور            3- هيدروكربن ها        4 – زغال            5- حلالهاي چسب و رنگ

6- سلولز                7- عطريات           8- فلوئور                  9- الكل             10- خاك قند

طبقه بندي نواحي Zone Classification

طبقه بندي مناطق خطرناك با در نظر گرفتن امكان وجود خطر انفجار ، موضوع پيچيده اي است . در اروپا و بسياري از مناطق دنيا ، طبقه بندي مناطق يك مفهوم است ، اما در آمريكا ، كانادا و كشورهاي ديگر ، طبقه بندي به وسيله تقسيم و نوع خطر موجود انجام مي شود و اين باعث تعابير نادرست و ناسازگاري بسياري در وسايل الكتريكي كه در مناطق خطرناك نصب مي گردند مي شود .

از آنجائيكه كشور انگلستان عضوي از جامعه مدني اروپا است ، تقريباً تمام وسايل حفاظت شده با EX ، با استانداردهاي CENELEC و IEC توليد و طبقه بندي شده اند و طبقه بندي نواحي نيز به صورت زير است :

تعريف طبقه بندي نواحي IEC CENELEC

IEC CENELEC ZONE CLASSIFICATION AND DEFINITION

 • ZONE 0 ناحيه اي كه در آن فضاي قابل انفجار به صورت مداوم يا به طور طويل المدت وجود داشته باشد .
 • ZONE 1 ناحيه اي كه در آن ، احتمال به وجود آمدن فضاي قابل انفجار در شرايط كار عادي وجود دارد .
 • ZONE 2 ناحيه اي است كه در آن احتمال به وجود آمدن فضاي قابل انفجار وجود نداشته و اگر بوجود آيد تنها
  برا ي مدت زمان كوتاهي وجود خواهد داشت .

بدين ترتيب ، ناحيه اي كه در هيچ طبقه بندي ZONE 0,1,2 نگنجد ، ناحيه اي غير خطرناك است كه در آن وسايل صنعتي الكتريكي معمولي قابل استفاده مي باشند .

انتخاب وسايل بر اساس منطقه موجود

Selection of apparatus according to Zone of risk

ZONE2

نوع حفاظت

ZONE1

نوع حفاظت

ZONE 0
نوع حفاظت
EEx ˝N˝or ˝n˝

EEx˝o˝

EEx˝q˝

 

EEx ˝d˝

EEx ˝ib˝

EEx ˝p˝

EEx ˝e˝

Ex ˝s˝

EEx ˝m˝

EEX ˝ia˝

Ex ˝s˝

(فقط براي استفاده در Zone 0 تاييد مي شود)

وسايلي كه براي Zone 0 مناسب هستند مي توانند در Zone 1,2 نيز استفاده شوند و وسايلي كه در Zone 1 مناسب هستند براي Zone 2 نيز مي توانند به كار روند . اين بر اساس دما و طبقه بندي گروهي محدوديت گازهاي مربوطه است .

 

مفاهيم حفاظتي براي وسايل الكتريكي براي استفاده در مناطق خطرناك

Protection Concepts for Electrical Equipment for Use in Hazardous Area

مفاهيم حفاظت EX كه اطمينان مي دهد كه وسيله الكتريكي براي استفاده در مناطق خطرناك ايمن هستند در جدول ذيل نشان داده شده است :

 

نوع ” d محفظه غير قابل اشتعال “dEEx       Type ″d″– Flame Proof EEx ″d″             تعريف : نوعي حفاظت است كه در آن قطعاتي كه مي توانند در فضاي قابل انفجار مشتعل شوند در يك محفظه قرار داده شده كه مي توانند در طول انفجار داخلي ، از افزايش فشار يك تركيب قابل انفجار جلوگيري كرده تا مانع انتقال انفجار به فضاي مجاور محفظه شود .

يك محفظه غير قابل اشتعال بايد مطابق با ملاكهاي زير باشد :

 1. شامل يك انفجار داخلي بدون تغيير شكل دائمي باشد .
 2. از انتقال يك انفجار داخلي به فضاي قابل انفجار مجاور محفظه جلوگيري كند .
 3. دماي سطح خارجي را كمتر از دماي احتراق و گازها و بخارهاي مجاور آن نگه دارد .
 4. ورودي (gland) كابلها بايد مناسب با نوع كابل و گواهي EX بوده تا مناسب باشد .
 5. داراي مارك باشد .

نوع ” e ايمني افزوده “eEEx                   Type ″e″ – Increased safety EEx ″e″               تعريف : نوعي از حفاظت است كه به وسيله آن اقداماتي صورت مي گيرد كه با درجه امنيت بالا از احتمال بروز دماي بسيار زياد و وقوع قوس هاي الكتريكي و جرقه ها در اجزاء داخلي و خارجي وسايل الكتريكي كه براي مصارف معمولي توليد نشده اند ، جلوگيري شود .

صورتهاي ساختاري ايمني افزوده وسايل “e” عبارتند از :

 1. استفاده از مواد عايق با كيفيت بالا
 2. ارتباط الكتريكي بدون احتمال پايانه هاي شل
 3. محفظه با يك مينيمم مقياس IP 54
 4. در نظر گرفتن كلاس دما
 5. gland كابلها بايد مناسب با نوع كابل و گواهي Ex بوده تا مناسب باشد .
 6. داراي مارك باشند .

نوع “i امنيت ذاتي “iEEx                                  Type ″i″– Intrinsically safe EEx ″i″

تعريف : امنيت ذاتي قابل اطمينان ترين تكنيك شناخته شده است و تنها سيستمي است كه براي Zone 0 مجاز است و تا كنون در استفاده از آن بروز هيچ مشكلي ثبت نشده است . اخيراً دو نوع امنيت ذاتي وجود دارد كه عبارتد از “ia” و “ib” .

Ex ″ia″– مناسب براي تمام مناطق و قابليت ايجاد اشتعال در شرايط عادي با يك عيب يا هر تركيبي از دو عيب ندارد .

Ex ″ib″– مناسب براي نواحي 1و2 و قابليت ايجاد احتراق در شرايط عادي با يك عيب تنها  را ندارد .

اين احتياجات اساسي امنيت ذاتي است تا مدارات با يك ضريب يمني بالا امن بوده و حتي در شرايط وجود عيب نيز ايمن باقي مانند .

نوع “p تحت فشار يا تسويه “pEEx         Type ″p″– pressured or Purging EEx ″p″

تعريف تحت فشار : نوعي حفاظت است كه در آنها نگهداري فضاي مجاور محفظه يك وسيله الكتريكي كه ذاتاً قابل انفجار است ، از ورود آن به داخل محفظه جلوگيري مي شود .

در داخل محفظه ، يك گاز محافظ در فشار بالاتر از هواي خارجي قرار دارد فشار بالايي همراه با يا بدون يك جريان مدام گاز محافظ نگهداشته مي شود (گاز محافظ مي تواند هوا ، يك گاز ساكن يا هر گاز مناسب ديگر باشد) .

تعريف تسويه : تسويه عملي است كه در آن قبل از اعمال ولتاژ به وسيله الكتريكي ، مقداري از گاز محافظ از داخل محفظه و مجراها عبور داده شده تا هر فضاي قابل انفجاري كه احتمالاً در محفظه موجود است خارج شود . در نتيجه اين فضاي قابل انفجار در فضاي محفظه تحت فشار كاهش يافته و تجمع آن زير حد پايين انفجار مي رسد .

نوع “o غوطه وري در روغن “oEEx                      Type ″o″ Oil immersion EEx ″o″

تعريف : نوعي حفاظت است كه در آن به وسيله الكتريكي يا قسمتي از آن در روغن غوطه ور است ، به طوريكه فضاي قابل انفجار كه ممكن است بالاي روغن يا خارج از محفظه باشد نتواند مشتعل شود وسيله طوري ساخته مي شود كه خرابي روغن به وسيله غبارات يا رطوبتي كه از خارج وارد مي شود به طور موثري جلوگيري شود ، اما گازها يا بخارات ناشي از روغن به راحتي بتوانند خارج شود .

نوع “m” در محفظه قرار دادن “mEEx                    Type ″m″– Encapsulation EEx ″m″

تعريف : نوعي حفاظت است كه در آن قطعاتي كه مي توانند يك فضاي قابل انفجار را منفجر كنند در يك رزين كه به اندازه كافي در مقابل اثرات محيطي مقاوم است ، قرارداده شده اند به طوريكه فضاي قابل انفجار نتواند با جرقه يا دمايي كه از در محفظه گذاشتن به وجود مي آيد ، منفجر شود .

نوع “q” پر شده با پودر “qEEx                                         Type ″q″- Powder Filled ″q″

تعريف : يك نوع حفاظت است كه در آن محفظه وسيله الكتريكي با موادي كه به صورت ذرات ريزي در آمده (پودرشده) پر مي شود به طوريكه در شرايط كار ويژه ، هر قوس الكتريكي كه در محفظه وسيله الكتريكي به وجود آيد ، فضاي مجاور را مشتعل نكرده و هيچ انفجاري با شعله يا دماي زياد محفظه نيز به وجود نخواهد آمد . مواد به صورت ذرات در آمده به عنوان نمونه مي تواند ماسه ريز (كوارتز) باشد .

نوع “n” يا “N ضد ايجاد جرقه و Type ″n″ or ″N″– Non Sparking and                           محدوديت تنفس “nEEx يا “NEEx          Restricted Breathing  EEx ″n″or EEx ″N″

تعريف : مشابه مفهوم اوليه نوع “e” است اما علاوه بر آن شامل روشهايي براي جلوگيري از ايجاد جرقه يا عناصر دماي زياد نيز مي باشد .

توجه : اين در حال حاضر تنها يك مفهوم انگليسي (UK) است و به كاربردهاي Zone 2 محدود مي شود .

نوع “s” – حفاظت ويژه “s” Ex          Type ″s″– special Protection Ex ″s″

تعريف : اين مفهوم براي اجازه ، گواهي طراحي وسايل استفاده مي شود كه از استانداردها يا مفاهيم بنا شده فوق تبعيت نمي كند ، اما مي توان با آزمايشات نشان داد كه براي استفاده مناسب است .

توجه : اين نيز تنها يك مفهوم انگليسي (UK) است .

]]>
https://www.cst-ir.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%83-hazardous-area/feed/ 0
سوخت پاک CNG https://www.cst-ir.com/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d8%a7%da%a9-cng/ https://www.cst-ir.com/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d8%a7%da%a9-cng/#respond Mon, 26 Dec 2016 11:43:01 +0000 https://cst-ir.com/?p=38892/ Go Natural CNG

سوخت پاک CNG

گاز طبیعی (NG)گاز طبیعی که ترکیبی از هیدرو کربن ها است به راحتی از سطوح دریا و یا چاه پای نفت استخراج می گردد و به طور عمومی به عنوان یک گاز قابل اشتعال جایگزین متان (CH4) است و بر خلاف نفت که در مکان های مخصوصی مانند خاورمیانه یافت می شود گاز طبیعی در بیشتر نقاط دنیا وجود دارد و دارای منابع عظیمی است که مدت زمانی طولانی می شود قابل بهره برداری باشد و این بهترین سوختی است که می توان جایگزین نفت نمود .

ایمنی
وقتی گاز طبیعی نشت می کند به دلیل اینکه از هوا سبک تر است (65% هوا ) به صورت بخار در بالای هوا معلق می ماند . از طرف دیگر نقطه احتراق حداقل این گاز بالاتر از سایر سوخت ها است (حدود 15/4% بیشتر) و نقطه اشتعال بالاتری از گاز های دیگر دارد . بنابر این گاز طبیعی در مقایسه با سایر سوخت ها از درجه اطمینان بیشتری برخوردار است .

سوخت اقتصادی
در مقایسه با برق و نفت راندمان گاز طبیعی بیشتر است . این گاز توسط لوله های زیر زمینی استخراج می شود و هزینه نگهداری کمتری نسبت به دیگر سوخت ها دارد ، از این رو سوختی اقتصادی و با صرفه به شمار می رود .

سیستم سوخت رسانی CNG
CNG (گاز طبیعی فشرده) سیستم سوخت رسانی است که گاز طبیعی را به NGV (مخزن اتومبیل گاز سوز) می رساند و با این سیستم میتوان از گاز طبیعی به عنوان سوخت در موتور خودرو استفاده کرد.

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%be%d8%a7%da%a9-cng/feed/ 0
کمپرسورهای خانگی CNG https://www.cst-ir.com/%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-cng-2/ https://www.cst-ir.com/%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-cng-2/#respond Mon, 19 Dec 2016 09:15:19 +0000 https://cst-ir.com/?p=38812/ کمپرسورهای خانگی  CNG روش آسان و ارزان برای سوختگیری وسایل نقلیه است. این کمپرسورها در چهار مدل برای محدوده گسترده ای از امکانات سوخت رسانی طراحی شده اند که می توانند بسته به نیاز مصرف کننده به تنهایی و یا در کنار تجهیزات دیگر بکار روند.

FMQ-10

Ideal for fleets of vehicles and forklifts. Suited for both time-fill and fest-fill. Independently operational components provide for surety of fuel supply

FMQ-8-36

Identical to the FMQ10, but design for maximizing vehicle range by providing higher discharge pressure

کمپرسورهای خانگی FMQ8

 

FMQ-2

This is the lowest cost natural gas compressor. A perfect choice for small fleets, personal residences, ice arenas or any other application needing refueling for 1-2 vehicles

FMQ-2-36

Same unit as the FMQ-2 but maximizing fuel capacity with a higher discharge pressure

کمپرسورهای خانگی FMQ2 ]]>
https://www.cst-ir.com/%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-cng-2/feed/ 0
گاز رسانی به روش مادر و دختر https://www.cst-ir.com/mother-daughter-cng/ https://www.cst-ir.com/mother-daughter-cng/#respond Mon, 12 Dec 2016 13:47:33 +0000 https://cst-ir.com/?p=38645/ مشخصات منحصر به فرد گاز طبیعی فشرده و مزایای بی شمار استفاده از آن به عنوان سوخت جایگزین، استفاده از این پدیده را بصور مختلف مطرح می کند. یکی از روشهای رایج کردن این سوخت بجای سوختهای فسیلی طرح CNG  روستائی می باشد. در این طرح سعی می شود به آندسته از مناطقی که در حال حاضر فاقد لوله کشی گاز سراسری هستند و یا حداقل برای چند سال آینده در برنامه تأمین گاز شرکت گاز قرار ندارند توسط خودروهای حامل مخازن گاز طبیعی فشرده گاز رسانی شوند. در واقع روستاهای سرویس گیرنده دارای یک شبکه داخلی لوله کشی گاز می شوند که توسط یک پایانه به مخازن گاز طبیعی فشرده وصل می شوند و این مخازن حاوی گاز طبیعی فشرده توسط خودروهایی که در ایستگاه مبدأ آنها را بارگیری می کنند، به روستاها ارسال می شوند.

در این سیستم اصطلاحا به ایستگاه تأمین کننده گاز طبیعی فشرده ” ایستگاه مادر ” و به ایستگاه سرویس دهنده ” ایستگاه دختر ” اطلاق می گردد.

تریلرهای حامل مخازن CNG  در مسیر بازگشت، مخازن خالی CNG را جهت پرشدن و ارسال دوباره به ایستگاه های دختر، به ایستگاه مادر باز می گردانند.

 

در این روش در روستاهای دور افتاده لوله کشی گاز داخل روستاها و منازل به طور جداگانه انجام میشود لیکن گاز طبیعی مورد نیاز به صورت فشرده شده به وسیله تریلرهای مخصوص CNG به روستاها حمل شده و سپس توسط تجهیزاتی به شبکه داخلی گاز روستاها متصل می شود و تا مدت مشخصی (بسته یه نیاز روستا) نیاز روستا را تأمین مینماید. سپس تریلر دیگری با گاز طبیعی فشرده وارد روستا شده و مجددا” به شبکه روستا متصل میشود تریلر تخلیه شده قبلی جهت شارژ مجدد به ایستگاه مادر باز گردانده می شود.

در هر بار حمل تقریبا” 4500 متر مکعب گاز طبیعی  فشره به روستا حمل می شود که معادل 4500 لیتری گازوئیل است.  تریلرهائی که گاز طبیعی را حمل می کنند بایستی ایمنی کافی داشته باشند تا احتمال بروز حادثه به حداقل برسد.

 

طرح CNG روستائی در سطح گسترده مزایای بسیار خواهد داشت که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • برای حمل گاز CNG نسبت به سوخت های فسیلی مسافت کمتری طی خواهد شد. چون سوختها فسیلی انحصارا” بایستی از پالایشگاها حمل شوند، لیکن با توجه به گستردگی فعلی و آتی شبکه لوله کشی گاز کشور می توان از نزدیکترین محل از شبکه گاز کشور، گاز را به روستاها منتقل کرد که مسافتی بسیار نزدیک تر از پالایشگاه ها خواهد بود.
 • اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از ارسال سوختهای فسیلی، برای مصارف گرمائی، از ارسال گاز مایع به صورت کپسول برای مصارف خانگی نیز جلوگیری بعمل خواهد آورد که این امر با توجه به کمبود منابع گاز مایع در کشور امری مطلوب به شمار می رود.
 • بسیاری از روستاهای حاشیه جنگلها، برای مصارف گرمائی زمستان و همچنین مصارف خانگی نسبت به قطع درختان اقدام مینمایند تا از هیزم آنها به عنوان سوخت استفاده کنند که از این امر جلوگیری به عمل آمده و فواید زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت.
 • انجام این طرح باعث افزایش سطح رفاه ساکنین مناطق روستائی دور افتاده کشور شده و موجبات راحتی بیشتر را برای روستائیان فراهم ساخته و تأثیر مهمی در جلوگیری از مهاجرت آنان به به شهرهای بزرگ خواهد داشت.

 

این شرکت با توجه به دارا بودن دانش طراحی ایستگاههای CNG و تیم مهندسی مجرب آمادگی خود را جهت بررسی و انجام محاسبات در ارتباط با سیستم مادر- دختر اعلام مینماید.

 

 

]]>
https://www.cst-ir.com/mother-daughter-cng/feed/ 0
راهنماي راه اندازي و نگهداري كمپرسور معدني https://www.cst-ir.com/servicing-and-maintaining-compressor/ https://www.cst-ir.com/servicing-and-maintaining-compressor/#respond Wed, 07 Dec 2016 13:02:29 +0000 https://cst-ir.com/?p=38521 مقدمه :

ضمن تدوين اين جزوه ، حداكثر كوشش ممكن مبذول گشته كه اطلاعات كافي در اختيار كاربر دستگاه گذارده شود تادر نتيجه ، كاربر بتواند بنحوي عمل نمايد كه كمپرسور از حداكثر كارآئي برخوردار شود وبدون اشكال و دردسر كار خود را انجام دهد.

بنابر اين مطالعه دقيق و بكار گيري نكات مندرج در آن مي تواند ضمن جلوگيري از بروز خطرات احتمالي در افزايش طول عمر مفيد دستگاه و نيز كاهش هزينه هاي سرويس ،  قطعات يدكي و غيره مؤثر باشد.

البته لازم به ذكر است كه هر وسيله اي باهر كيفيت ساخت نيازبه مراقبت وسرويس دارد  . هدف اين جزوة راهنما آن است كه كاربر را با طرز كار و چگونكي سرويس وسايل گوناگون دستگاه آشنا سازد.

كار سرويس را براساس زمان كار كرد دستگاه انجام بدهيد . براي اينكه براحتي و بدقت بتوانيد كار سرويس و نگهداري را كنترل نمائيد ، بهتر است از دفترچة ثبت و ضبط نگهداري  استفاده نمائيد.

كاربر دستگاه مي بايست پيش از بكار انداختن كمپرسور دستور العملهايي را كه در كتابچة راهنما  اشاره شده است به دقت مطالعه نمايد تا با كارهايي كه لازم است انجام شود آشنائي كامل حاصل نمايد.

براي سرويس دستگاه كه شرح آن در اين كتابچه نيامده است ، با نزديكترين دفتر نمايندگي و يا با خود شركت كمپرسور سازي تبريز مشورت نمائيد.

فقط قطعات يدكي را بكار ببريد كه مطمئناً ساخت شركت كمپرسور سازي تبريز باشد.

 

مشخصات فني كمپرسور
ظرفيت هوادهي 3/11 متر مكعب در دقيقه
فشار نرمال 10(150) Psi
حداكثر فشار مجاز 11 Bar
ماكزيمم دماي هوا و روغن 110 درجه سانتيگراد
ظرفيت روغن 36 ليتر
نوع روغن بهران درفش   68

(SHELL-TELLUS 68  (معادل

حداكثر روغن موجود در هواي خروجي 5 PPM
مشخصات فني موتور
نوع / مدل CUMMINS/6BTA5.9-C
تعداد سيلندر 4عدد
گنجايش روغن 14 ليتر
سرعت دوراني در بار كامل 2100 دور در دقيقه
سرعت دوراني درحال بي باري 1200 دور در دقيقه
شبكه برق 12 ولت . زمين منفي
باتري  (2 عدد) 12 ولت 120 آمپر ساعت
گنجايش باك 200 ليتر

 

هشدار ايمني

قطعاتي كه از مواد غير فلزي فيبري (الياف دار) ساخته شده باشند ممكن است داراي اندك مقداري از پنبه نسوز باشند . ضمن حمل يا سوار كردن يا پياده كردن اين قطعات لطفاً قواعد زير را مراعات كنيد :

1-    همواره دستگاه را در محيطي بكار ببريد كه داراي تهويه كاملاً مناسب باشد .

2-    مواد زائد را فقط پس از قرار دادن در ظروف يا آشغال دانهاي منفذ بسته بدور اندازيد .

3-    براي فرو نشاندن گرد و غبار ، آب بكار ببريد

4 – از استنشاق ذرات گرد و غبار بپرهيزيد .

طريقه راه اندازي كمپرسور

پيش از روشن كردن ،

 • دستگاه را در موضعي قرار دهيد كه تا حد امكان افقي باشد . دستگاه طوري طرح شده است كه چنانچه در جهت محور طولي 15 درجه و در جهت محور عرض هم 15 درجه با سطح افقي زاويه بسازد اشكالي نداشته باشد. در هر صورت ، اين موتور است ( و نه كمپرسور ) كه از اين نظر محدوديتي پديد مي‌آورد . هنگامي كه دستگاه در حالتي كه كاملاً افقي نيست مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، اين نكته حائز اهميت است كه سطح روغن جعبه ميل لنگ موتور در نزديكي علامت حداكثر ارتفاع باشد ( در مقايسه حالت كاملاً افقي ) . مراقب باشيد كه نه موتور بيش از حد انباشته از روغن باشد و نه كمپرسور .

احتياط : چنانچه قرار باشد دستگاه به لوله مشترك هواي فشرده وصل شود يا همراه با هر منبع ديگري از هواي فشرده بكار رود ، بايد شير يكطرفه(چك ولو)مناسب بر دستگاه قرار داده شود .

 • سطح روغن كمپرسور را با مشاهده شيشه مدرّج روي كمپرسور بررسي كنيد .
 • روغن موتور را بر طبق راهنمايي‌هاي طرز كار موتور بررسي كنيد .
 • سطح گازوئيل را بررسي كنيد . يك قاعده مفيد آن است كه در پايان هر نوبت كار (هر شيفت) باك از نو پر شود . اين امر موجب مي‌گردد كه از جمع شدن قطرات آب (ناشي از مايع شدن بخار) برروي جدار درون باك اجتناب شود .
 • محفظه رطوبت گيرسوخت راجهت اطمينان بيشتر تخليه كنيد .
 • سوپاپ تخليه را باز كنيد تا مطمئن شويد كه سيستم بكلّي عاري از فشار است . آنگاه سوپاپ را ببنديد .همه شيرهای سرويس را ببنديد تا فشار كامل هوا برقرار شود و در نتيجه ، روغن درست جريان يابد .
 • قبل ازاستارت كمپرسور جهت حفظ امنيت وجلوگيري از آسيب هاي احتمالي  وكاهش آلودگي صوتي دربها راببنديد .
 • سطح مايع خنك كننده درون رادياتور را بررسي كنيد . مراقب باشيد كه پيش از اين بررسي ، دستگاه افقي باشد .

توجه : براي اينكه بتوان دستگاه را درحداقل ميزان بار مورد استفاده قرار داد ، يك سوپاپ دكمه مانند (استارت – حركت) (Start-Run) كه روي صفحه كنترل (داشبورد) قرار دارد که در سيستم كنترل و تنظيم دستگاه گنجانده شده است هنگامي كه دستگاه متوقف شود و هواي فشرده خارج گردد اين سوپاپ بطور خودكار به حالت استارت باز مي‌گردد .

راه اندازي دستگاه :

 • كليد را در جهت دوران عقربه ساعت بچرخانيد تا به موضع استارت برسد .
 • موقعي كه موتور روشن شد كليد را رها كنيد .
 • اكنون موتور درحداقل دورتنظيمي كارخواهد كرد . صبر كنيد تا دستگاه گرم شود احتياط : براي آنكه استارت آسيب نبيند ، بيش از 30 ثانيه مداوماً استارت نزنيد . چنانچه موتور ظرف 30 ثانيه روشن نشود ، بيش از آنكه مجدداً استارت بزنيد يك الي دو دقيقه صبر كنيد .

احتياط : براي آنكه مطمئن شويد كه كمپرسور از جريان كافي روغن در حرارت پايين بهره مند خواهد شد هيچگاه نگذاريد كه فشار سيستم از 50 پاوند بر اينچ مربع (45/3 اتمسفر) پايين تر رود .

چنانچه موتور روشن نشود به جدول رفع نواقص كه در همين جزوه خواهيد يافت رجوع كنيد (و همچنين به جزوه جداگانه راهنماي متصدّي موتور) .

بگذاريد موتور گرم بشود و آنگاه سوپاپ (استارت – حركت) (Start – Run) را فشار بدهيد . از اين مرحله به بعد ، موتور را مي‌توان با ايمني در معرض بار كامل قرار داد .

خاموش كردن دستگاه

همه شيرها را ببنديد . بگذاريد دستگاه چند دقيقه بی بار كار كند تا درجه حرارت موتور كاهش يابد . بسيار ضروري است كه موتور پيش از آنكه خاموش شود سه الي پنج دقيقه هرز گردي كند تا هم روغن و هم هواي خنك كننده بتواند حرارت قسمت احتراق (درون سيلندر) ، بلبرينگ‌ها ، ميله‌ها ، و غيره به حالت عادي برگردد . پس از اين مرحله ، سوئيچ را به حالت خاموش (off) بچرخانيد .

توجه : به محض خاموش شدن موتور سوپاپ خودكار تخليه قاعدتا” بايد سيستم دريافت كننده / جدا كننده(رسيور) را كاملاً عاري از فشار سازد .

احتياط : هيچگاه نگذاريد در حالي كه سيستم داراي فشار است دستگاه هرز گردي كند .(بی بار کار کند.)

در پايان هر نوبت كار (هرشيفت) باك را از سوخت پر كنيد تا از پيدايش قطرات آب ناشي از مايع شدن بخار بر جدار دروني باك اجتناب نمائيد .

روغنکاری

كمپرسور از همان هنگامي كه تحويل داده مي‌شود مقداري روغن ويژه كمپرسور در خود دارد و اين مقدار روغن براي 150 ساعت كار كافي است . پيش از بكار انداختن يك كمپرسور نو ، همواره سطح روغن را بررسي كنيد . چنانچه دستگاه به هر دليلي از روغن خالي شده باشد بايد پيش از آنكه بكار انداخته شود با روغن تازه و پاك پر شود .

تعويض روغن كمپرسور :

پس از آنكه دستگاه به مدت 150 ساعت  درمرحله اول و درمرحله بعدي 500 ساعت كاركرد (يا اگر از روغن تركيبي (سنتتيك) استفاده مي شود پس از آنكه دستگاه بمدت 2500 ساعت كاركرد) بايد روغن را عوض كرد . چنانچه كمپرسور در شرايط نامساعد كار كرده باشد يا به مدت زمان زياد بيكار مانده باشد ممكن است تعويض روغن زودتر لازم گردد زيرا مرغوبيت روغن نه تنها بر اثر كار دستگاه بلكه بمرور زمان نيز رو به زوال مي‌رود . تعويض روغن به فواصل 300 الي 500 ساعته (يا در فواصل شش ماهه – هر كدام زودتر فرا برسد) نه تنها مطلوب است بلكه عاملي است كه از تجمع كثافت و لجن و تركيبات اكسيده پيشگيري مي‌كند .

احتياط : مراقب باشيد كه سطح روغن كمپرسور هيچگاه بالاتر از نصف شيشه نشانگر روغن نباشد . فقط در صورتي روغن اضافي بريزيد كه سطح روغن به پايين تر از نصف رسيده باشد . ضمن ريختن روغن ، دستگاه بايد خاموش باشد .

روغن موجود در واحد دريافت كننده / جداكننده (رسيور) و لوله‌ها و كولر روغن را كاملاً خالي كنيد . پس از آن كه دستگاه از روغن كاملاً خالي شد ، درپوش‌هاي تخليه را به جاي خود بگذاريد و مراقب باشيد كه محكم باشند . چنانچه بلافاصله پيش از تخليه روغن دستگاه مدتي كاركرده باشد بيشتر رسوبات بجاي آنكه ته نشين باشند در روغن معلق خواهند بود و بنابراين آسانتر تخليه خواهند شد .

احتياط : چنانچه دستگاه در شرايط نامساعد كار كند ، ممكن است تعويض روغن در فواصل كوتاهتر زماني لازم گردد .

هشدار : در همه گونه شرايط فقط هنگامي درپوشهاي تخليه و درپوشهاي پر كردن را از سيستم روغنكاري و خنكسازي كمپرسور برداريد كه ابتدا اطمينان حاصل كرده باشيد كه سيستم رسيور از هر گونه فشار هوا تخليه شده باشد .

 

تعويض به موقع روغن عاملي است كه از تجمع كثافات ولجن وتركيبات اكسيده پيشگيري مي كند.

 

سرويس و نگهداري :

در جدول سرويس وتعمير كه در اين بخش از جزوه آمده است . از وسايل و قطعات مختلف نامبرده شده و هريك شرح داده شده است كه در چه فواصلي چه كارهائي را بايدبراي سرويس ونگهداري آنها انجام داد . حال به اختصار به شرح برخي از آنها مي پردازيم .

مراقبت هاي روزانه :

 • درپوش ته شير خروجي مخزن رسيور را باز كرده و سپس شير خروجي روغن را باز كنيد وبا استفاده از يك ظرف مناسب تمام آب موجود در روغن را خارج كنيد تا اينكه ديگر در جريان روغن آب باقي نماند سپس شير خروجي را بسته و درپوش ته آنرا دوباره ببنديد .
 • شير ته صافي گازوئيل را باز كرده و آب جمع شده در آن را خالي نمائيد .
 • مقادير سوخت , روغن كمپرسور , آب رادياتور , روغن موتور را رسيدگي كنيد .
 • به تمام اطراف كمپرسور نگاه كنيد كه اگر آب ياروغن يا سوخت نشت مي كند متوجه شده و بموقع براي رفع اشكال , اقدام لازم رامعمول داريد .

مراقبت لازم براي هر 50 ساعت يا هر هفته :

 • براي 150 ساعت اوليه روغن را عوض كنيد بعد به ازاء 500 ساعت كار كرد ويا 6ماهه عوض نمائيد .
 • در محلهايي كه هوا خيلي گرد و خاك دارد هر روز صافي هواي ورودي به كمپرسور و موتور را به روش زير بازرسي كنيد :

ابتدا روكش حفاظت را از روي صافي برداشته سپس بستهاي محكم كننده لوله خرطومي را شل        كرده و لوله ها را از صافي جدا كنيد سپس مهره ها را باز كرده و درپوش مدور را برداشته و براي رسيدگي به وضعيت صافي ها فيلتر ها را بيرون بياوريد . بايد دست را به آرامي وارد ظرف كرده وگرد غبار جمع شده در آن را خارج نمود اگر فيلتر مسدود ويا مستعمل شده بايد تعويض شود .

پس از تميز كردن ظرف فيلتر در پوش مدور را سر جايش قرار داده ومهره آنرا محكم كنيد و بعد بستهاي لوله خرطومي را محكم كرده و تسمه نگهدار نده را محكم كنيد .

 • فشار تايرها را كنترل كنيد .
 • هنگاميكه دستگاه كار مي كند وشير هاي خروجي هوا بسته است سوپاپ اطمينان را توسط بستن شير كه مكش هواراقطع مي كند آزمايش كنيد . سوپاپ اطمينان بايد در فشار 130 پوند براينچ مربع (9 كيلو گرم برسانتيمتر مربع) باز شود واگر فشار بيشتر از اين شد بلافاصله بايد دستگاه را خاموش كنيد . دقت كنيد ابتدا همه هواي داخل مخزن رسيور خارج شده باشد وبعد سوپاپ اطمينان را بررسي كرده و اگر ميله داخلي آن آزادانه حركت نمي كند اشكال رارفع كنيد . وقتي سوپاپ را آزمايش كرديد دوباره شير را باز نمائيد .

تبصره 1 : وقتي دسته شير درامتداد بدنه شير عمود است شير بسته است .

تبصره2: وقتي دسته شير برامتداد بدنه شيراست شير باز است .

 • به قسمت خلاصه شده مربوط به مراقبت منظم از موتور مراجعه كنيد .(جزوه روش نگهداري از موتور)

مراقبت هاي لازم براي هر 200 ساعت كار كرد :

 • انجام مراقبت هاي 50 ساعته
 • ظرف شيشه اي فيلتر سوخت را بروش زير تميز نمائيد :
 • شير عبور سوخت را ببنديد .
 • پيچ گيره ظرف شيشه اي را شل كرده وآنرا به يك طرف حركت دهيد و ظرف فيلتر را در بياوريد .
 • واشر لاستيكي را برداشته وتور سيمي را از داخل فيلتر خارج كنيد .
 • تور سيمي را بدقت تميز كنيد .
 • تور سيمي وواشر لاستيكي را سرجايش بگذاريد .
 • ظرف شيشه اي را سرجايش قرار داده وگيره آنرامحكم كنيد .
 • شير عبور سوخت را باز كرده وهواي مسير عبور سوخت را توسط باز كردن پيچ خروج هواي پمپ انژكتور ، خارج كنيد .
 • موتور راروشن كرده و دقت كنيد كه سوخت از ظرف شيشه اي نشت نكند .

مراقبت هاي لازم براي 400 ساعت كار كرد :

 • سرويس 200 ساعته را انجام دهيد.
 • به قسمت خلاصه شده مربوط به مراقبت منظم از موتور مراجعه كنيد .(جزوه روش نگهداري از موتور)

مراقبت هاي لازم براي 500 ساعت كار كرد :

 • سرويس 400 ساعته را انجام دهيد .

توجه : توصيه مي شود كه سرويس صافي هوا با تعويض روغن كمپرسور كه ذيلاً توضيح داده خواهد شد همزمان انجام مي گيرد .

 • روغن كمپرسور را به روش زير تعويض كنيد .
 • در پوش مخزن رسيور را باز كنيد .
 • درپوش خروج روغن مخزن رسيور را باز كنيد وسپس شير راهم باز كنيد .
 • درپوش خروجي رادياتور روغن را باز كرده و روغن را در ظرف مخصوص بريزيد .
 • فيلتر روغن كمپرسور راتعويض كنيد. (شرح صفحه19)
 • درپوش خروجي رادياتور روغن را دوباره ببنديد .
 • شير خروجي روغن مخزن رسيور را بسته و درپوش انتهائي آنرا دوباره ببنديد .

7-مخزن رسيور راباروغن مخصوص پركنيد ودرپوش مخزن رسيور راببنديد .

8-هنگاميكه همه مراقبتها انجام شده , وبمنظور كنترل دقيق سطح روغن رسيور 10 دقيقه دستگاه را بكار انداخته وسپس آنرا خاموش كنيد .

توجه :هميشه پس از خاموش كردن دستگاه بايد هواي داخل مخزن رسيور را خارج كرد اگر سطح روغن پائين رفته است باز هم در آن روغن مخصوص بريزيد .(سطح روغن را از نشان دهنده نصب شده روي رسيور كنترل كنيد .)

 • طرز كار واحد كنترل سرعت( Speed Control )را بروش زير كنترل كنيد :
 • درحاليكه دستگاه كار مي كند . كليد رادر تابلوي كنترل در حالت بي باري قرار دهيد (به داخل فشار دهيد) وشيرهاي خروجي هوا را ببنديد . فشار سنج هواي كمپرسور يك فشار زياد شونده كه در 122 پوند براينچ مربع (6/8 كيلوگرم برسانتيمتر مربع) بتعادل مي رسدنشان خواهد داد ، وقتي فشار ثابت بماند واحد كنترل سرعت ، دور موتور را تقليل خواهد داد كه برروي دورسنج به حداقل 1200 دوردردقيقه خواهد رسيد .
 • يكي از شيرهاي خروجي هوا رادرهواي آزادبازكنيددراين صورت فشارسنج يك فشار كم شونده رانشان خواهد داد ، در 85 پوند بر اينچ مربع (9/5 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع) واحدكنترل سرعت دور موتور را تا 2300 دور در دقيقه كه حداكثر دور است افزايش خواهد يافت .
 • هنگاميكه دستگاه در حدود 800 ساعت كاركرد , مواردزيررا انجام دهيد :
 • به شكل صفحه بعد مراجعه كرده و نقاطي كه مشخص شده گريسكاري كنيد .
 • به شكل صفحه بعد مراجعه كرده و نقاطي كه مشخص شده روغنكاري كنيد .
 • صفحه هاي فنر ها را تميز كنيد .
 • ترمز ها را كنترل كرده وبا قرار دادن دسته ترمز دستي در شيار چهارم ياپنجم صفحه گيره كيفيت كار ترمزها راكنترل كنيد .
 • دستور العملهاي زير براي دستگاههاي دوچرخ بيان شده است :

براي تنظيم هرچرخ لازم است كه چرخ ديگر ثابت نگهداشته شود ، مهره هاي چرخ مورد نظر را شل كرده وسپس توسط جك طرفي را كه مي خواهيد ، چرخ تنظيم شود بالا بياوريد بطوريكه چرخ از زمين بلند شود وسپس چرخ را در آوريد استوانه ترمز را آنقدربچرخانيد تا سوراخي راكه براي تنظيم در اين استوانه تعبيه شده است در امتداد پيچ تنظيم (روي لنت ترمز ) قرار گيرد وسپس با آچار پيچ گوشتي پيچ تنظيم را در جهت عقربه ساعت آنقدر بچرخانيد كه استوانه ترمز براحتي بتواند بچرخد در اين شرايط ترمز دقيقاً تنظيم شده است ، چرخ را دوباره بسته ومهره ها را سفت كنيد ، جك راپايين آوريد ، ترمز دستي را بكار انداخته وسفتي مهره ها را كنترل كنيد ،اين دستور العمل تنظيم ترمز را براي چرخ ديگر نيز تكرار كنيد .

مراقبت هاي لازم براي 5000 ساعت كار كرد :

 • سرويس 500 ساعته را انجام دهيد.
 • المنت داخل رسيور را عوض نمائيد .
 • تمام قسمتهاي دستگاه را بازرسي نمائيد .
 • طرز كار دستگاه را بازرسي نمائيد اگر عيبي باشد آنرا بر طرف نمائيد .

لوله روغن گير

اين لوله در داخل (SCAVANGE LINE) المنت مخزن جدا كننده قرار گرفته است . در هنگام كار كرد كمپرسور مختصر روغني كه از فيلتر مخزن جداكننده عبور مي كند در ته فيلتر جمع ميشود كه در اثر مكش  واحد هواساز از طريق اين لوله ، روغن به محفظه كمپرسور منتقل مي گردد . در هر نوبت از سرويس (هر 400ساعت كار كرد ) دهانه هاي لوله ها را بررسي كنيد زيرا هر گونه گرفتگي و انسداد موجب رخنه روغن به داخل هواي فشرده مي گردد .

فيلتر روغن كمپرسور

فيلتر روغن كمپرسور را براي بار اول پس از 50 ساعت كار كرد و براي بار دوم پس از 150 ساعت كار كرد عوض نمائيد , بعد از آن پس از 500 ساعت كار كرد ويا در فواصل 4 ماهه عوض نمائيد .

براي سرويس كردن فيلتر روغن بايد دستگاه را خاموش كرد . هر گونه روغن و كثافات را بدنه بيروني فيلتر پاك كنيد تا آلودگي سيستم روغنكاري رابه حداقل برسانيد .

المنت فيلتر روغن را كه با پيچاندن باز وبسته ميشود در جهت خلاف دوران عقربه ساعت بچرخانيد تابتوانيد از محفظه فيلتر جدا نمائيد .

احتياط

چنانچه هر گونه نشانه اي از تشكيل رويه ها يا رسوبات سخت در المنت فيلتر روغن مشاهده شود , اين امر بمنزله هشداري است مبني بر آنكه روغن مورداستفاده كمپرسور داراي مشخصات نامناسب است وبايد فوراً عوض شود .

 

سطح تماس واشر فيلتر را تميز كنيد , براي كار گذاشتن فيلتر جديد ,روغن كاري واشر المنت را در جهت دوران عقربه هاي ساعت آنقدر بچرخانيد كه واشرتماس اوليه را حاصل نمايد , سپس المنت را باز هم باندازه نيم دور يا سه چهارم دور بچرخانيد تا محكم شود .

المنت جدا كننده روغن از هواي فشرده

چنانچه فيلتر روغن وهوا درست سرويس ونگهداري شوند معمولاً تعويض المنت  جدا كننده در فواصل منظم زماني لازم نخواهد بود . تعويض المنت زماني انجام خواهد گرفت كه مقدار روغن موجود در هواي خروجي بيش از اندازه زياد باشد.

براي تعويض المنت مي بايست پيچهاي مخزن جدا كننده را باز كنيد و فيلتر را خارج كرده وفيلتر جديد را بجاي آن داخل مخزن جدا كننده قرار دهيد .(قبل از باز كردن پيچها مطمئن شويد كه رسيور عاري از فشار است )

لاستيكها و فشار باد آنها

تعداد چرخها دو عدد مي باشد . لاستيكها داراي هشت لايه مي باشند. فشار باد لاستيكها 47 پوند بر اينچ مربع ويا برابر 25/3 اتمسفر مي باشد .

باتري

قطبهاي باتري و گيره هاي كابل را تميز نگهداريد وكمي گريسكاري كنيد تا از فسفاته شدن سر قطبها جلوگيري گردد . سطح الكتروليت ( مايع شيميائي ) درون خانه هاي باتري را در حد تعيين شده نگه داريد ، گيره هاي باتري را محكم كنيد تا باتري تكان نخورد .

احتياط

هميشه پيش از هرگونه سرويس و رسيدگي ، كابلهاي باتري را جدا كنيد .

المنت هاي فيلتر هوا

المنت هاي فيلتر هوا را بايد هر روز بررسي كرد . چنانچه فيلتر قابل استفاده باشد شاخص گلويي فيلتر رنگ سبز را نشان خواهد داد . چنانچه شاخص گلويي فيلتررنگ قرمز را نشان دهد المنت را بايد عوض نمود .

همه لوله هاي خم شو و گيره ها را بررسي كنيد ، هر گونه نقص را فوراً رفع نمائيد چرا كه موتور و واحد هواساز را دچار خرابي مي كند .

رادياتور آب و رادياتور روغن

راه حل اول:دراثر كاركرد كمپرسور مقداري گريس وروغن وكثافات در بين پره هاي رادياتور ها جمع مي گردد كه مانع انتقال حرارت شده وموجب گرمايش دستگاه مي گردد ، لذا توصيه مي گردد ماهي يكبار براي پاكسازي كولر ها ، هواي فشرده  از ميان پره هاي آنها عبور داده شود . در صورت امكان ، اين هواي فشرده بايد حامل مقداري ماده حلال  غير قابل اشتعال باشد . با اين كار تجمع روغن يا گريس يا كثافات از بدنه خارجي و پره هاي رادياتورها زدوده خواهد شد و كار انتقال حرارت به راحتي صورت خواهد گرفت .

راه حل دوم: بهترين روش تميزكردن استفاده ازدستگاه جارو برقي است كه باعث ميشودازتجمع روغن وگريس وكثافات ازبدنه وپره ها بيرون كشيده وكارانتقال حرارت به راحتي صورت خواهد گرفت

سيستم سوخت

پس از هر دوره 500 ساعته از كار دستگاه ، بايد فيلتر گازوئيل را عوض كرد وسيفون را تميز نمود .پس از هر دوره 500 ساعته از كار كرد دستگاه ، بايد انژكتور موتور را سرويس نمود .باك را بايد روزي يكبار يا پس از يكدوره 8 ساعته كار از گازوئيل پر كرد .براي جلو گيري از خوردگي باك كه در اثر بخارات سوخت بوجود مي آيد توصيه مي شود كه پس از خاموش شدن دستگاه يا در پايان هر دوره از كار روزانه دستگاه ، باك دوباره پر شود .

توجه : هر شش ماه بايد در پوش تخليه  باك را باز نمود تا چنانچه آب يا رسوباتي جمع شده باشد خالي گردد .

 

كاري كه بايد انجام شود روزانه هر50

ساعت

هر200

ساعت

هر500

ساعت

هر800

ساعت

هر4800

ساعت

مقدار گازوئيل راكنترل كنيد . *          
مقدار روغن داخل مخزن رسيور را كنترل كنيد *          
مقدار مايع خنك كننده رادياتور را كنترل كنيد *          
مقدار روغن موتور را كنترل كنيد . *          
فيلتر هواي ورودي موتور را كنترل كنيد . * * * * * *
فيلتر هواي ورودي كمپرسور را كنترل كنيد .   * * * * *
كار كردن سوپاپ اطمينان را كنترل كنيد   * * * * *
فشار باد تاير ها را كنترل كنيد .   * * * * *
باطري را كنترل كنيد .   * * * * *
ظرف فيلتر روغن را تميز كنيد .   * * * * *
ياتاقان پشت دينام را روغنكاري كنيد .     * * * *
كشش تسمه پروانه راميزان كنيد .     * * * *
فيلتر و روغن موتور را عوض نمائيد .     * * * *
پمپ گازوئيل راتميز كنيد .     * * * *
فيلتر گازوئيل را عوض كنيد .       * * *
سوپاپ ها را تنظيم كنيد .       * * *
فيلتر روغن كمپرسور را عوض نمائيد .         * *
طرز كار واحد كنترل سرعت را كنترل كنيد .         * *
چرخها را روغنكاري كنيد .         * *
دنده گرداننده دور سنج را روغنكاري كنيد .         * *
فيلتر جداكننده داخل مخزن رسيور را عوض كنيد         * *
شاسي را چك كرده دستگاه را از نظر حركت كنترل كنيد .         * *

جدول سرويس زمانبندي شده

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

 

 

 

 

 

 

دستگاه روشن نمي شود .

 

 

 

خاموش كن فشار داه نشده است خاموش كن را فشار دهيد .
باطري خالي شده يا استارت خراب شده ويا اتصالات سر باطري ويا استارت شل شده است ويا فيوز سوخته است . باطري را عوض وياشارژ كنيد استارت را عوض كنيد اتصالات كه شل شده است سفت كنيد.
تانك سوخت خالي شده ويا لوله سوخت هوا گرفته تانك سوخت را پر كنيد ،لوله هاي سوخت راهواگيري كنيد،كه اگر آب ياهوادرآن باشد خارج شود.
موتوردر موقعيت خاموشي اتوماتيك قرار گرفته است . درجه حرارت دستگاه بالا رفته موارد صفحه 10 كنترل گردد .
موتور خراب است به جزوه مربوط به مراقبت از موتور مراجعه كنيد .
تكمه تزريق سوخت اضافي خراب شده است . اشكال را رفع كنيد .
 

 

 

 

 

كمپرسور نمي تواند فشار را به فشار نرمال برساند .

كليد در موقعيت OFF LOAD قراردارد . كليد را به پائين فشار دهيد .
صافي هواي ورودي مسدود است . صافي هوا را تميز كنيد .
سوپاپ آنلودر گير كرده است . از طريق دريچه ورودي هوا اشكال را برطرف كنيد .
رگولاتور فشاراحتياج به تنظيم دارد . رگولاتور را طوري تنظيم كنيدكه فشار نرمال را تهيه كند .
فشار سنج خراب است . فشار سنج راعوض كنيد .
رگولاتور فشارراازكار افتاده ياغلط تنظيم شده است . بررسي كرده واشكال را برطرف كنيد
سوپاپ اطمينان خراب است بررسي كرده واشكال رابرطرف كنيد
المنت جدا كننده رسيور مسدود است . المنت جدا كننده رسيور را عوض نمائيد .

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

ظرفيت تخليه هوا بيش از حد پايين است

سرعت دوران موتور بيش از حد پايين است سيلندر هوا و فيلترهاي موتور را بررسي كنيد
فيلتر هوا مسدود است شاخص گلويي فيلتر را بررسي كنيد

المنتها رادرصورت لزوم عوض كنيد

هواي فشرده به بيرون درز مي كند مسير هواي فشرده رابررسي كنيد
 

 

 

كمپرسور بيش از اندازه گرم مي كند

سطح روغن پايين است با ريختن روغن سطح روغن را بالا ببريد. بررسي كنيد كه آيا نشتي وجود دارد يا نه
كولر روغن كثيف يا مسدود است پره هاي كولر را تميز كنيد
نوع روغن درست نيست با شركت سازنده يا فروشنده روغن درباره نوع روغن مشورت كنيد
سوپاپ باي پس ولو مسدود است سوپاپ باي پس ولو را بررسي كنيد
هواي خنك كننده از نو جريان مي يابد دستگاه را جابجا كنيد تا جريان مجدد هوا ي خنك كننده متوقف گردد
نقص سويچ حرارت طرز كار سويچ را بررسي كنيددر صورت لزوم سويچ را عوض كنيد
 

روغن بيش از حد به هواي فشرده انتقال مي يابد

لوله روغن گير مسدود است لوله روغن گير و لوله هاي انتقال دهنده روغن را بررسي كنيد
المنت جدا كننده سوراخ است المنت جدا كننده را عوض كنيد
فشار سيستم بيش از حد پايين است شير حداقل فشار را بررسي كنيد
 

لرزش بيش از حد مي باشد

سرعت دوراني موتور بيش از حد مي باشد مسير سوخت را بررسي كنيد

فيلتر موتور را بررسي كنيد

سرعت كامل و سرعت بي باري موتور را از نو بررسي كنيد

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

 

سرعت دوراني موتور بيش از حد پايين است

بازوي دهانه سوخت غلط تنظيم شده است تنظيم دهانه سوخت را بررسي كنيد
فيلتر هاي سوخت مسدودند در صورت دود كردن موتور فيلتر سوخت را بررسي كنيد
فيلتر هاي هوا مسدودند فيلتر هاي هوارابررسي كنيد
 

سوپاپ اطمينان باز مي شود

فشار كار دستگاه بيش از حد بالا است فشار دستگاه راتنظيم نمائيد
فشار تنظيمي سوپاپ كمتر از حد مشخص شده در جدول مشخصات مي باشد سوپاپ را تنظيم نمائيد
 

 

 

 

 

 

 

خاموش شدن نابهنگام دستگاه

فقدان سوخت سطح سوخت وسيستم سوخت رابررسي كنيد
فشار روغن موتور پايين است سطح روغن موتور را بررسي كنيد ، فيلترهاي روغن را بررسي كنيد
حرارت روغن كمپرسور بيش ارحد بالااست سطح روغن كمپرسور را بررسي كنيد

سوپاپ باي پس ولو را بررسي كنيد

نقص سويچ سويچ را بررسي كنيد
نقص الكتريكي مدار برق را بررسي كنيد .
كليد در موقعيت ON LOAD قرار دادن كمپرسور است . كليد را به بالا فشار دهيد .
سوراخ روي دريچه مخزن سوخت مسدود شده است . اين سوراخ را باز كنيد .
درجه حرارت دستگاه بالا رفته و سوئيچ حرارتي عمل كرده موارد صفحه 10 كنترل گردد .
موتور خراب است به جزوه مربوط به مراقبت از موتور مراجعه كنيد .

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه حرارت هواي خروجي خيلي زياد است .

 

 

 

 

 

 

سطحي كه دستگاه روي آن قرار گرفته افقي نيست وياجهت جريان هوا توليداشكال كرده است . دستگاه را روي سطح افقي قراردهيد وآنرادرجهتي قراردهيد كه هواي بيشتري ازرادياتور عبوركند .
كمپرسور بالاترازفشارمجاز كار مي كند . آنرا درفشار مجاز تنظيم كنيد .
نوع روغن مصرفي در كمپرسور صحيح نيست . روغن را خالي كرده وروغن مخصوص در آن بريزيد .
روغن داخل مخزن كم است . در مخزن روغن مخصوص بريزيد .
By Pass Valve خراب است اشكال را رفع كنيد .
تسمه پروانه شل يا پاره شده است . به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .
فيلترجدا كننده رسيور مسدود شده است . فيلتر را تميز ودر صورت نياز تعويض نمائيد .
سطح خارجي خنك كننده روغن(رادياتور روغن) مسدود شده است . سطح خارجي رادياتور روغن را تميز نمائيد .
مسير عبور روغن مسدود شده است . روغن راتخليه كرده روغن تازه در آن بريزيد .
 

 

ماشين در دور حداقل و حداكثر صحيح كار نمي كند .

قسمت كنترل سرعت سيستم هواگيري كمپرسور از كارافتاده است . بررسي كرده اشكال را رفع نمائيد .
صافي هواي موتور مسدود شده است صافي هوا را تميز كنيد .
اشكال از موتور است . به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

در حاليكه موتوربكار افتاده است لامپ عبور جريان از باطري روشن است .

تسمه پروانه شل يا پاره شده است . به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .
دينام خراب شده وياقسمت كنترل ولتاژ ازكارافتاده است . دينام راتعمير ويادرصورت نياز تعويض نمائيد .
اشكال در مدار است  . مدار عبور جريان را كنترل نمائيد .
 

 

 

كمپرسور دائماًزيربار است .

(سوپاپ اطمينان باز مي شود)

شير قطع هوا گيري درموقعيتي است كه كمپرسوردائماًزيربارقرار ميگيرد. شيررابه موقعيت ON LOAD ببريد (كليدرابه پائين فشار دهيد)
محل اتصال آنلودربه كمپرسورآببندي نمي كند. واشر بين دوقسمت راعوض كنيد .
سوپاپ هواگيري داخل آنلودر باز مانده است . ازطريق دريچه هواگيري اشكال رارفع نمائيد .
ديافراگم آنلودر سوراخ شده است . آنرا عوض نمائيد .
 

 

 

مصرف روغن كمپرسور زياد است .

روزنه خروجي روغن(مخزن رسيور)كثيف شده است . روزنه خروجي روغن راتميز كنيد .
اشكال ازشبكه هاي فيلتر جدا كننده داخل مخزن است . فيلتر را عوض نمائيد .
روغن نامناسب استفاده شده است . روغن نامناسب را خالي كرده ودر مخزن روغن مخصوص بريزيد .
 

لامپ نشان دهنده گرم شدن آب رادياتور روشن مي شود .

موتور گرم مي كند به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .
كليد حرارتي يا مدار آن غلط است . كليد حرارتي را عوض كنيد و مدار را بررسي كنيد.

نسبت مخلوط كردن ضديخ با آب براي ايمني در درجه حرارتهاي مختلف بقرار زير مي باشد :

حدود درجه حرارت زيرصفر كه آب همراه با ضديخ تا آن درجه يخ نمي زند . ميزان مخلوط كردن ضديخ با آب براي ايمني تا درجه حرارت مقابل
7-  درجه سانتيگراد 15   %
10-  درجه سانتيگراد 20   %
15-  درجه سانتيگراد 30   %
25-  درجه سانتيگراد 40   %
25-  درجه سانتيگراد 50   %

 

بايد توجه داشت مخلوط ضديخ با آب نه تنها براي موتور ضرري ندارد , بلكه نقطه جوشيدن آب را بالا برده ( آب همراه با ضديخ در درجه حرارت بالاتري به جوش مي آيد)   وبنابر اين در درجات حرارت زياد نيز بكار موتور كمك مي كند .

 

 

]]>
https://www.cst-ir.com/servicing-and-maintaining-compressor/feed/ 0
کمپرسور هوای پرتابل اسکرو (دیزلی) https://www.cst-ir.com/portable-compressor/ https://www.cst-ir.com/portable-compressor/#respond Wed, 07 Dec 2016 05:51:12 +0000 https://cst-ir.com/?p=38497 سری جدید کمپرسورهای هوای اسکرو دیزلی با در نظر گرفتن نیاز و تقاضای صنایع مختلف کشور و براساس استانداردهای جدید با کارکرد مناسب و طراحی جدید از حیث شکل ظاهری در دستور تولید قرار گرفته است .

سری جدید کمپرسورهای پرتابل با هدف کاهش هزینه های جاری در صنایع و اعطای مزیت های رقابتی در زمینه های گوناگون تولید میگردد .  

کمپرسور با ظرفیت هوادهی بالا و حداقل مصرف انرژی و بر طبق آخرین و بالاترین استاندارهای کیفی طراحی و تولید شده است .

کلیه المانها و عناصر پیکج متناسب با محیط های گرمسیر طراحی گردیده و اینگونه عملکرد در طول عمر پکیج گارانتی می شود .

کمپرسورهای مذکور پشتوانه سرویس و خدمات ما را جهت عملکرد صحیح و بدور از مشکل را در بر دارد .

واحد هواساز کمپرسور دیزلی فوق از طریق گیربکس بطور مستقیم به موتور دیزل کوپل شده و دارای کوپلینگ انعطاف پذیر می باشد .

موتور دیزلی در کلیه شرایط آماده بکار بوده و با سیستم استارت الکتریکال مجهز به باطری راه اندازی می گردد .

کلیه اجزایی که در این نوع کمپرسور عرضه میگردد شامل سیستم هوای ورودی، کوپلینگ کمپرسور و سیستم روغن کاری ، سیستم کنترل ظرفیت از طریق سیستم تخلیه                 ( آنلودینگ ) اتوماتیک ، سیستم جداکننده هوای روغن که در یک مخزن رسیور قرار دارد می باشند.

سیستم خنک کاری و روغن کاری کمپرسور شامل :

 1. رادیاتور از نوع پره ای جهت خنک کردن روغن بوسیله فن موتور
 2. والو استیپ روغن
 3. فیلتر روغن فرعی
 4. فیلتر روغن اصلی

 

سیستم کنترل ظرفیت شامل :

 1. A) کنترل اکچوایتور ( فعال کننده )
 2. B) شیر پروانه ای
 3. C) رگلاتور فشار
 4. D) شیر تخلیه فشار شکن

سیستم دستگاه محافظ

 1. شیر تقلیل فشار
 2. شیشه شفاف نشانگر سطح مایع
 3. شیشه شفاف نشانگر بازگشت مایع صافی دار
 4. تاکومتر
 5. سوئیچ فشار روغن موتور
 6. سوئیچ حرارتی
 7. کوئل قطع کن پمپ سوخت
 8. سوئیچ حرارتی تخلیه

تابلو ادوات شامل :

 1. گیج فشار خطی
 2. گیج فشار چاهک
 3. گیج حرارت روغن / تخلیه هوا
 4. آمپرسنج
 5. سوئیچ استارت
 6. سوئیچ استپ
 7. گیج حرارت روغن موتور
 8. گیج حرارت آب موتور

جزئیات پایه کمپرسور : نصب شده چرخدار

پکیج کمپرسور و کلیه متعلقات بر روی شاسی چرخدار ( 4 چرخ ) جهت اطمینان از چرخش شعاعی در مناطق و مکانهای معدنی به سهولت طراحی و سوار شده است و سیستم چرخش آن دارای اهرم چرخش با قابلیت چرخش به جهات مختلف و ترمز پارک تجهیز شده است .

واحد هواساز کمپرسور :

کمپرسور مذکور بوسیله واحدهواساز با امتیاز صرفه جویی در مصرف انرژی تعبیه شده است و کمپرسورسازی تبریز رتبه بندی و گرید بالا و پایدار واحد هواساز خود را تضمین می نماید ، و برای شما امتیاز صرفه جویی در مصرف انرژی و قابلیت اطمینان را به ارمغان می آورد .

سیستم سپراتور و جداکننده روغن / هوا

نشان برتری و کیفیت سیستم سپراتور ما برروی محصولات ما وجود دارد که نشانگر دقت دستگاه در جداسازی روغن از هوا با حداقل افت فشار می باشد و این نوع سپراتور و جداسازی به شما اطمینان حمل و اختلاط حداقل میزان روغن را در طول پروسه تولید  هوای فشرده به کمتر از 2PPM خواهد داد .  

کولر :

کمپرسورسازی تبریز برای سیستم کولر خود از کولرهای شبکه ای ( پره ای ) سیمی جهت خنک سازی هوا و روغن کمپرس شده استفاده نموده است . کمپرسورهای این شرکت در مقایسه با دیگر کمپرسورهای موجود در بازار از پکیج های کولر با ظرفیت به مراتب بالاتر بهره مند می باشند .

مخزن روغن :

طراحی مخزن روغن جهت نیل به خنک کاری بهینه و نگهداری سیستم بصورت روغن کاری شده با هزینه های پائین بسیار مهم است که کمپرسورسازی تبریز آن را رعایت نموده است .

در جهت رسیدن به هدف ، ترکیب کمتر ( دخالت کمتر ) روغن با سیستم خنک کننده و روغن کاری به طور چشمگیری مخارج و هزینه های جاری کمپرسور کاهش داده و این هدف را کمپرسورسازی تبریز برای شما محقق نموده است .

کانوپی با پوشش رنگ آستر پودری :

با در نظر گرفتن سطح رطوبت بالای بسیاری از مناطق کانوپی کمپرسورهای این شرکت بوسیله ورقهای استیل با کیفیت بالا پوشیده شده با مواد پودری کاملا مقاوم در مقابل پوسیدگی و زنگ زدگی طراحی و تولید شده است .

 

کمپرسور معدنی مدل XP 750 ساخت شرکت کمپرسورسازی تبریز
ظرفیت هوادهی 21 m3/min ( 750 cfm )
فشار حداکثر 10  bar(a)
واحد هوا ساز اسکرو
دمای کارکرد  -10~50  درجه سانتی گراد
شیرهای خروجی 3 عدد شیر ˝¾  و 1 عدد شیر 2 اینچ
تعداد چرخ 4
نوع موتور Cummins 6CT  آب خنک
قدرت موتور 230 hp
دور موتور در بار کامل 2000 rpm
دور موتور در حالت بی بار 1200 rpm
ظرفیت باک 365 lit
تعداد سیلندر 6
وزن 4190   kg
طول  (mm ) 4450
عرض (mm ) 2100
ارتفاع (mm ) 2537
کمپرسور مجهز به اهرم کشنده و ترمز دستی می باشد .
 

 

]]>
https://www.cst-ir.com/portable-compressor/feed/ 0
شرح عملکرد کلی کمپرسور https://www.cst-ir.com/description-of-the-general-compressor/ https://www.cst-ir.com/description-of-the-general-compressor/#respond Mon, 05 Dec 2016 06:03:25 +0000 https://cst-ir.com/?p=38353 شرح عملکرد کلی کمپرسور :

در شرایط کارکرد طبیعی ، عملکرد کمپرسور که به وسیله کلید استارت مجاز به روشن شدن می باشد توسط اندازه گیری فشار خروجی (PT-16124) کنترل می شود  . سیستم کنترل کننده بررسی های ایمنی اولیه را انجام داده و در صورتیکه شرایط غیرعادی وجود نداشته باشد کمپرسور را روشن می نماید .

در صورت بروز شرایط غیرمجاز برای راه اندازی موتور(مثلا بالا بودن فشار خروجی)، از کارکرد موتور جلوگیری خواهد شد ، کمپرسور در حالت آماده به کار “Stand By” باقی مانده و پیغام “حالت غیرمجاز برای راه اندازی موتور ” نمایش داده خواهد شد .    

در صورتیکه طبق تنظیمات فشار داخلی از bar 25/1 کمتر باشد  و یا کلید استارت زده شود پس از یک تاخیر راه اندازی (حدود 5 ثانیه)،  موتور شروع به کار خواهد کرد . بعد از اینکه زمان راه اندازی به پایان رسید و موتور در حالت مثلث قرار گرفت  بار شدن (load کمپرسور) ، پس از طی یک زمان تاخیر کوتاه که زمان تاخیر بار شدن (Load On-delay Time) نامیده می شود آغاز می شود  تا به موتور اجازه دهد سرعت خود را تثبیت نماید. منظور از بار شدن “Loading” باز شدن شیر برقی ورودی (XY-16125) کمپرسور می باشد.اغلب زمان تاخیر بار شدن (Load On-delay Time) روی 35 ثانیه تنظیم می شود .

پس از اینکه مدت  Load On-delay Time سپری شد شیر برقی بار شدن کمپرسور فعال (باز) شده و کمپرسور بارگیری خواهد شد . پس از اینکه فشار خروجی به حد ماکسیمم نهایی بارگیریUnload Pressure)  که برابر  bar75/1 است( برسد ، شیر برقی بار شدن بسته شده و موتور در حالت بی باری برای مدت زمان مشخصی که زمان آماده به کار (No Load Off-Delay time) نامیده می شود(حدود 10 دقیقه) روشن می ماند ،سپس موتور  خاموش می شود و کمپرسور در حالت Stand by  قرار می گیرد . در صورتیکه فشار از حد تعیین شده برای بار شدن (Load pressure که برابر bar 25/1 است )کمتر شود و این کاهش فشار در مدت زمانی کمتر از زمان آماده به کار کمپرسور (No Load Off-Delay time) انجام شود ، موتور خاموش نشده ، شیر برقی بارگیری باز شده و کمپرسور مجددا در حالت loadingقرار می گیرد . اگر زمان No Load Off-Delay timeطی شد و فشار خروجی در این مدت تا حد فشار بارگیری افت نکرد کمپرسور وارد حالت Stand by شده و موتور خاموش می گردد ، اگر پس از خاموش شدن موتور فشار خروجی در اثر مصرف از فشار بارگیری( Load pressure )کمتر شود موتور پس از طی  زمان تاخیر (Load On-delay Time) مجاز به روشن شدن می باشد .  

عملکرد خودکار کمپرسور توسط فشار دکمه Stop و یا بروز خطا (Shut down fault) متوقف خواهد شد.

زمانیکه کمپرسور توسط دکمه Stop متوقف شود ، شیر برقی بار شدن (Load valve) غیر فعال شده ، موتور پس از  مدت زمان کوتاهی که زمان آماده برای توقف ” (Stop Off-Delay time ) نامیده می شود (و زمان آن 5 ثانیه می باشد ) روشن مانده و سپس خاموش می شود .

بررسیهای ایمنی به صورت مستمر انجام می شود و اگر شرایطی که نشاندهنده خطر و یا وضعیت آسیب زننده باشد تشخیص داده شود ، یک توقف فوری صورت می گردد و دلیل توقف به صورت پیغام توقف ناشی از خطا نمایش داده    می شود .

برای دریافت بهتر عملکرد الگوریتم فوق می توان از نمودار ذیل نیز استفاده نمود.

بعد از راه اندازی موتور اصلی FCS ،کارکرد موتور را از طریق (XS-1601-CM-R-A) برای راه اندازی فن Oil Mist به تابلو کنترل محلی اطلاع می دهد .بعد از راه اندازی فن Oil Mist توسط تابلو کنترل محلی از سیگنالهای   (XS-1601-CM-R-A) و (XS-1601-CMM-T) برای راه اندازی و خاموش کردن (Trip)  موتور Oil Mist استفاده خواهد شد . FCS می بایست مراقب عملکرد صحیح و عدم (Trip) تریپ دادن موتور Oil Mist در حین کارکرد موتور اصلی باشد و در صورت توقف و یا تریپ دادن موتور Oil Mist  موتور اصلی می بایست بعد از 1 دقیقه خاموش گردد .      

]]>
https://www.cst-ir.com/description-of-the-general-compressor/feed/ 0
پارامترهاي توقف اضطراري کمپرسور https://www.cst-ir.com/compressor-parameters-emergency-stop/ https://www.cst-ir.com/compressor-parameters-emergency-stop/#respond Sun, 04 Dec 2016 07:32:10 +0000 https://cst-ir.com/?p=38302

توقف اضطراري کمپرسور

هرگاه برخي از پارامترهاي كنترل شده ، براي لحظه اي از مقدار نرمال كاري خارج شود ، تجهيزات مربوطه سيگنالي به PLC ارسال خواهند كرد، كه باعث مي‌شود كمپرسور متوقف شود.
موارد زير پارامترهاي توقف اضطراري هستند.

– فشار روغن سیستم روغنکاری فشار پایین كمپرسور كم است (‍COMPRESSOR LOW OIL PRESSURE )
– فشار روغن سیستم روغنکاری فشار پایین كمپرسور بالا است (COMPRESSOR HIGH OIL PRESSURE )
– فشار ورودي كم است (INLET PRESSURE LOW)
– فشار ورودي زياد است (INLET PRESSURE HIGH)
– فشار مرحله اول زياد است ( 1˚STAGE PRESSURE HIGH)
– فشار مرحله دوم زياد است ( 2˚STAGE PRESSURE HIGH)
– فشار مرحله سوم زياد است ( 3˚STAGE PRESSURE HIGH)
– دماي گاز مرحله اول زياد است ( 1˚STAGE TEMPERATURE HIGH)
– دماي گاز مرحله دوم زياد است ( 2˚STAGE TEMPERATURE HIGH)
– دماي گاز مرحله سوم زياد است ( 3˚STAGE TEMPERATURE HIGH)
– دماي گاز خروجي زياد است (DISCHARGE GAS TEMPERATURE HIGH)
– دماي روغن كمپرسور پايين است (COMPRESSOR OIL TEMPERATURE LOW)
– دماي روغن كمپرسور زياد است (COMPRESSOR OIL TEMPERATURE HIGH)
– اضافه بار موتور اصلي (MAIN MOTOR OVERLOAD)
– اضافه بار فن موتور (FAN MOTOR OVERLOAD)
– افزايش بيش از مجاز حد لرزش (EXCESS OF VIBRATION)
– عيب روغن كاري سیستم روغنکاری فشار بالا (HIGH LUBRICATION FAILURE)

• اين پيامها در هنگام بروز عيب در صفحه نمايش باید ظاهر شوند.

]]>
https://www.cst-ir.com/compressor-parameters-emergency-stop/feed/ 0
كمپرسورCST-GH22 https://www.cst-ir.com/cst-gh22-compressor/ https://www.cst-ir.com/cst-gh22-compressor/#respond Sat, 03 Dec 2016 14:21:28 +0000 https://cst-ir.com/?p=38239 در تدوين اين جزوه ، حداكثر كوشش ممكن مبذول گشته كه اطلاعات كافي در اختيار كاربر دستگاه گذارده شود تادر نتيجه ، كاربر بتواند بنحوي عمل نمايد كه كمپرسور از حداكثر كارآئي برخوردار شود وبدون اشكال و دردسر كار خود را انجام دهد.

بنابر اين مطالعه دقيق و بكار گيري نكات مندرج در آن مي تواند ضمن جلوگيري از بروز خطرات احتمالي در افزايش طول عمر مفيد دستگاه و نيز كاهش هزينه هاي سرويس ،  قطعات يدكي و غيره مؤثر باشد.

البته لازم به ذكر است كه هرگونه وسيله اي صرف نظر از اينكه تا چه حد خوب ساخته شده است ، مراقبت لازم خواهد داشت . هدف اين جزوة راهنما آن است كه كاربر را با طرز كار و چگونكي سرويس وسايل گوناگون دستگاه آشنا سازد ودر نتيجه بتواند كمپرسور را از حداكثر دوام برخوردار سازد.

كار سرويس را براساس زمان كار كرد دستگاه – كه اين زمان به وسيلة ساعت شمار ثبت مي شود- انجام بدهيد . براي اينكه براحتي و بدقت بتوانيد كار سرويس و نگهداري را كنترل نمائيد ، بهتر است از دفترچة ثبت و ضبط نگهداري  استفاده نمائيد.

 

كار بر دستگاه مي بايست پيش از بكار انداختن كمپرسور دستور العملهايي را كه در كتابچة مكانيكي و الكتريكي اشاره شده است به دقت مطالعه نمايد تا با كارهايي كه لازم است انجام شود آشنائي كامل حاصل نمايد.

براي سرويس عمده كه شرح آن در اين كتابچه نيامده است ، با نزديكترين دفتر نمايندگي و يا با خود شركت كمپرسور سازي تبريز مشورت نمائيد. 

فقط اجزاء يدكي اي را بكار ببريد كه مطمئناً ساخت شركت كمپرسور سازي تبريز باشد.                                             

 

مشخصات فني

 

نوع واحد هواساز
Screw Type A/E
مدل كمپرسور CST-GH22 ,10bar
ظرفيت هوادهي 3 m³/min
فشار نرمال 10 barg
نوع انتقال قدرت Belt Driven
سيستم خنك كننده Air Cooled (Oil Cooler & After Cooler)
سازنده بلوك كمپرسور GHH-RAND
الكترو موتور اصلي SIEMENS , 22KW , 2950rpm
كلاس عايق و درجه حفاظتي الكترو موتور اصلي Ins. Class F & IP 55
ولتاژ نامي الكترو موتور اصلي و نحوة راه اندازي D 380 V  D/Y
كلاس عايقي و درجه حفاظتي الكترو موتور پروانه Ins. Class F & IP 55
فيلتر هاي موجود Air Filter , Oil Filter , Separator Filter
اندازه اتصال خروجي 1.1/2 inch
سطح صداي مجاز در فاصله يك متري 85` 5db
سرعت شفت خروجي كمپرسور 3600 rpm
سيستم بي بار كننده Unloader , Piston Type
ابعاد 2010mmx1320mmx1210mm
ظرفيت روغن 14 Litre
نوع روغن روغن 1053 شركت نفت پارس

بهران هيدروليك 68-بهران هيدروليك46

وزن كل دستگاه 912 Kg

 

محل درب هاي بازرسي
  بررسي تابلوي برق و تنظيم كليدهاي فشار و دما درب 3
بررسي الكترو موتور پروانه بررسي رادياتور روغن وهوا بررسي فيلتر روغن درب1و4
بررسي واحد هوا ساز  بررسي تسمه ها

تعويض فيلتر هوا

درب 2و5
بررسي تله آبگير تنظيم اتودرين درب 1
بررسي رسيور و سطح روغن   تعويض روغن

تعويض فيلتر سپراتور

درب 6
بررسي الكترو موتور اصلي درب5

آشنايي با كمپرسور CST-GH22

اين كمپرسور باظرفيت هوادهي 3متر مكعب بر دقيقه با فشار10  بار براي استفاده در صنايع كشور طراحي گرديده است.

سيستم كاري اين كمپرسور به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:

ابتدا هوا از طريق فيلتر هوا كه بر روي واحد بي بار كننده SUCTION UNLODER))نصب گرديده است واردواحدهواساز ميگردد. دراين مرحله هوا به همراه روغن در داخل واحد هواساز فشرده گرديده واز طريق شيلنگ خروجي واحد وارد مخزن جدا كننده روغن از هوا(RECEIVER) مي گردد.

درداخل اين مخزن روغن از هوا جدا گرديده وروغن از طريق شيلنگي كه به همين منظور نصب شده است وارد شير ترمواستاتيك مي گردد.هنگامي كه دماي روغن كمتر از حد عملكرد شير باشد وارد فيلتر روغن شده واز آنجابه واحد هواساز منتقل مي گردد.

در صورتي كه دماي روغن بيشتر از حد عملكرد شير باشد،وارد رادياتور روغن ميگرددوبعداز خنك شدن وفيلتراسيون وارد واحد هواساز مي شود .

هوايي كه از مخزن جدا كننده خارج گشته پس ازعبور از SEPARATOR ازطريق MIN.PRESSUR VALVE وارد رادياتور هوا شده وسپس وارد تله آبگيرمي گردد  واز شير خروجي خارج مي شود.

 جهت اطلاع كاربر ،  بر روي دستگاه يك صفحه نشانگر  ديجيتالي جهت كنترل فشار و دما  نصب گرديده است .

به لحاظ ايمني بيشتر يكعدد سوپاپ  اطمينان بر روي مخزن جداكننده تعبيه شده كه در صورت نياز عمل خواهد نمود .فشار كاري اين سوپاپ توسط كارخانه تنظيم شده است ، لذا به هيچ عنوان نبايد دستكاري شود.

مراقبت هاي ايمني:

نكاتي كه در زير به آنها اشاره مي گرددمي تواند در حفظ سلامت كاربروكاركرددرست دستگاه مورد استفاده قرارگيرد،لذاتوجه به اين نكات الزامي مي باشد:

 1-اين راهنما همواره بايستي قابل دسترس باشد ،بنابراين نگهداري آن در محل نزديك كمپرسور توصيه مي گردد.

 

2-قبل از انجام هر نوع كار بازرسي وتعميرات روي كمپرسور ،از تخليه كامل هواي داخل سيستم اطمينان حاصل نمائيد.

 

3-زماني كه دستگاه در حال كار مي باشد از برداشتن درپوشها وياشل كردن اتصالات و بستها جداً خودداري نمائيد،زيراسيال گرم وهواي تحت فشار داخل سيستم مي توانند خطر ناك باشند.

 

4-از آنجائي كه دستگاه با ولتاژ بالائي كار مي كند قبل از انجام هرگونه تعميراتي روي سيستم الكتريكي از قطع كامل برق مطمئن شويد.

 

5-اعمال بار بيش از اندازه برروي الكتروموتورسبب توقف سيستم خواهد شد.بنابر اين از بكار گيري كمپرسور براي فشارهاي بالاتراز آنچه كه درصفحات مشخصات قيدشده خودداري نمائيد.

 

6-براساس يك برنامه زمان بندي شده لازم است شيلنگهاي هيدروليكي بررسي وتعويض گردندحتي اگر عيب يا مورد خاصي مشاهده نگردد.

 

7-براي رعايت بيشتر اصول ايمني استفاده از لباس هاي گشاد وآستين آزاد به هنگام كار بااين دستگاه توصيه نمي گردد.

 

8-درارتباط باكارهاي برقي ازتكنسين باتجربه استفاده گردد.

 

 

9-ازدستكاري سوپاپ اطمينان و تابلوي كنترل و.  .  .  كه قبلاً در كارخانه تنطيم گرديده است خودداري نمائيد.

 

10-قبل از استارت دستگاه بايد سطح روغن مخزن جدا كننده كنترل گردد.

 

 

11-افرادسرويس كار مي بايست آموزش هاي لازم راديده ونسبت به كمپرسور آشنائي كافي داشته باشند.

 

12-بايد توجه داشت كه درب هاي دستگاه هنگام كار مي بايست بسته باشند.

 

13-هرگز شيلنگهاي هواي فشرده را به روي پوست بدن نگيريد.

 

14-اگر روغن كمپرسور با چشم،تماس پيداكرد آن را به مدت 8 دقيقه با آب بشوئيد.

 

15-اگر روغن كمپرسور بادست تماس پيدا كرد آن را فوراً با آب بشوئيد.

 

16-وقتي شيلنگ آزادي به هواي خروجي كمپرسور متصل است ،هرگز شير هوا راباز نكنيد زيرا شيلنگ مانند شلاق به اطراف ضربه خواهد زد.

 

حمل دستگاه

براي حمل دستگاه با ليفتراك مي بايست بازوهاي ليفتراك را در محلي كه روي شاسي تعبيه شده است قرار دادوبراحتي كمپرسور راحمل نمود.                                               

تذكر:

قبل از حمل دستگاه با ليفتراك به موارد زير توجه نمائيد:

 

1-از ظرفيت (تناژ) ليفتراك اطمينان حاصل نمائيد.

2-چنانچه كمپرسور قبلا نصب گرديده باشد،قبل از بلند كردن آن ، از آزاد بودن كابل  برق واتصالات هوا مطمئن شويد.

3-بعد از بلند كردن كمپرسور ، از ايستادن در زير آن و منطقه خطر جدا خوداري نمائيد

4-پس از حمل در پوشهاي مخصوص محل بازوهاي ليفتراك بسته شود.

5-در صورت حمل كمپرسور  باجرثقيل بايدLIFTING LUG روي كمپرسور مونتاژ گرددسپس بااستفاده از قلاب مناسب جابجا گردد.

6- در صورت حمل كمپرسور با جرثقيل بايد از ظرفيت (تناژ) جرثقيل اطمينان حاصل نمائيد.

(طريقه حمل با جرثقيل و ليفتراك در صفحه 9 نشان داده شده است.)

نصب دستگاه

 

اين كمپرسور را مي توان در هر مكان مسطحي كه قادر به تحمل وزن آن باشد قرار داد.هنگام نصب دستگاه بايدبه نكات زير توجه نمود:

 

1-موقعيت ورودي هوا به كمپرسورطوري باشد كه امكان ورود ذرات معلق وگازهاي مضر را به حداقل ممكن كاهش دهد.(بهتر است ازفيلتر هاي مناسب استفاده گردد.)

 

2-استقرار كمپرسور بايد طوري باشدكه ورودهوا به داخل واحد هواساز براحتي وبدون مانع انجام گرفته وامكان ورود رطوبت به حداقل ممكن كاهش يابد.

 

3-هنگام نصب دستگاه بايد توجه داشت كه فضاي كافي پيرامون آن وجود داشته باشد، رعايت حداقل فاصله (150 سانتي متر) از ديوار ها واز كمپرسور ها ضروري است.

 

4-محل استقرار كمپرسور بايد داراي تهويه مناسب باشد.

 

5-محل نصب دستگاه مي بايست خشك باشد.

 روغنكاري :

كمپرسور از همان هنگامي كه تحويل داده مي شود مقداري روغن ويژة كمپرسور را در خود دارد واين مقدار روغن براي   150 ساعت كار كافي است . پيش از بكار انداختن يك كمپرسور نو ، همواره سطح روغن آن را بررسي نمائيد . چنانچه دستگاه به هر دليل از روغن خالي شده باشد بايد پيش از آنكه بكار انداخته شود با نوع روغن ذكر شده در كتابچه راهنما پر شود .

 

تعويض روغن كمپرسور :

پس از آنكه كمپرسور به مدت  150 ساعت كار كرد روغن موجود در دستگاه را عوض نمائيد . وسپس براي بار دوم روغن را به ازاء  500 ساعت كار كرد عوض نمائيد . بعد از آن طبق جدول به ازاء 1000 ساعت كار كرد عوض نمائيد.

 

 • چنانچه كمپرسور در شرايط نامساعد كار كرده باشد تعويض روغن زودتر انجام گردد.

 

 • چنانچه كمپرسور مدت زمان زيادي بيكار مانده باشد باز نياز به تعويض روغن دارد زيرا مرغوبيت روغن نه تنها براثر كار كرد دستگاه بلكه به مرور زمان نيز روبه زوال مي رود . 

3- مراقب باشيد كه سطح روغن هيچگاه بالاتر ازخط مشخص شده در شيشه مدرج نباشد . فقط در صورتي روغن اضافي بريزيد كه سطح روغن به پائين شيشه مدرج رسيده باشد .

 1. ضمن ريختن ، روغن مراقب باشيد كه دستگاه خاموش باشد .

5- روغن موجود در واحد هواساز  ،  واحد جدا كنندة روغن  ،  و لوله ها و كولر روغن را كاملاً خالي نمائيد . پس از آنكه دستگاه كاملاً از روغن خالي شد ،  شير هاي تخليه را ببنديد . و مراقب باشيد كه محكم باشند .

6- بهتر است پيش از تخليه روغن  ،  دستگاه مدتي كار كرده باشد زيرا در اين صورت بيشتر رسوبات بجاي آنكه ته نشين باشند در روغن معلق خواهند بود و بنابر اين آسانتر تخليه خواهند شد.

 تذكر :

همه روغن ها با هم سازگار نيستند و بعضي از مخلوطهاي روغن به تشكيل رسوبات يا رويه هاي سختي مي انجامند كه ممكن است حل نشدني باشند ،  اين قبيل مواد حل نشدني ممكن است اشكالات بزرگي پديد آورند و از جمله به مسدود شدن فيلتر ها بيانجامند . براي اجتناب از اين گونه اشكالات ، هنگام خريد روغن همواره از روغن اشاره شده در جدول مشخصات استفاده نمائيد .

 اجزاء اصلي كمپرسور CST-GH22

الكتروموتور اصلي(قطعه1)       MAIN ELECTRIC MOTOR                                                       

اين الكترو موتور ساخت شركت SIEMENS اطريش مي باشد .توان كاري آن22KWبا دور2950 rpm است،كه توان مورد نياز كمپرسور را تأمين وازطريق تسمه وپولي به واحد هواساز منتقل مي نمايد.

واحد هوا ساز(قطعه2)                          AIR END                                                                            

ازنوع حلزوني (scrwe) با پاشش روغن مي باشد.توان مورد نياز توسط الكتروموتور واز طريق تسمه به آن منتقل مي گردد.

در داخل اين نوع واحدهواساز يك جفت ROTOR قرار داده شده كه با حركت دوراني خود هوارا فشرده مي نمايند.عمل خنك كاري توسط روغن انجام مي گيرد كه روغن موجود در واحدهواساز علاوه بر خنك كاري لقي بين     ROTORوSTATOR      را آببندي وقطعات متحرك را روغن كاري مينمايد.

پولي ها(قطعه1) PULLEY                                                                                        

پنج شياره بوده و به سهولت قابل نصب وپياده كردن مي باشد.

سيستم انتقال قدرت(قطعه2)                                  POWER TRANSMITION SYSTEM

انتقال قدرت از الكترو موتور به واحد هواساز توسط تسمه از نوع Ax67 با سيستم تنظيم اتوماتيك  انجام مي گيرد.

مزاياي اين سيستم عبارتند از:

1-اعمال كشش مناسب بر روي تسمه                           2-افزايش عمر تسمه

3-كاهش مقدار نيروي وارد به تسمه و ياتاقان ها به هنگام استارت و بي باري كمپرسور

4-تعويض آسان و سريع تسمه

5-به حداقل رساندن سرش تسمه بر روي پولي        

مخزن جداسازي روغن از هوا(قطعه شماره1) SEPARATOR TANK    هوايي كه از واحد هواساز خارج ميگردد همراه روغن مي باشد كه اين روغن مي بايست از هوا جدا گشته ووارد مدار روغن گردد.

جدا سازي روغن وهوادر داخل اين مخزن در دو مرحله به شرح زير انجام مي گيرد:

درمرحله اول در اثر بر خورد مخلوط هوا وروغن به بدنه مخزن بخش قابل توجهي از روغن همراه هوا جدا مي شود.

درمرحله دوم در اثر عبور هوا از فيلتر ،بخش عمده اي از روغن باقي مانده در هواجدا شده وبه داخل سيستم بر مي گردد.مقدار بسيار ناچيزي از روغن به همراه هوا از كمپرسور خارج مي شود كه در صورت نياز مي توان با نصب تحهيزات لازم درصد آنرا تاحد بسيار زيادي  كاهش داد.

 

شير ترمواستاتيك(قطعه 1)     BY PASS VALVE                                                                   

به منظورتأمين دماي حداقل روغن ،بخصوص پس از استارت اوليه دستگاه تعبيه شده است . در دقايق اوليه استارت كه دماي روغن پايين مي باشدبخش عمده اي از جريان روغن از داخل اين شير برقرار مي گرددو به اين ترتيب روغن سريعتر گرم شده وبه دماي بالا مي رسد .با گرم شدن روغن مقدار بيشتري از آن ، از طريق رادياتور جريان مي يابد.

فيلتر روغن (قطعه2)          OIL FILTER   روغن خروجي از شير ترمواستاتيك از فيلتر روغن عبور كرده و پس از تصويه وارد واحد هواساز مي گردد.

سيستم خنك كننده روغن وهوا AFTER&OIL COOLER  سيستم فوق شامل  خنك كنندة هوا ، خنك كنندة روغن ، فن و الكترو موتور مي باشد.خنك كنندةهوا و روغن از جنس آلومينيم ، فن از نوع دمنده از جنس آلومينيم و الكترو موتور با شدت 0.35KW و دور 900 RPM مي باشد كه براي خنك كاري روغن و هواي خروجي سيستم بكار مي رود.

 

قسمت بي باركننده دستگاه(قطعه1)SUCTION UNLOADER  اين مجموعه روي واحدهواساز تعبيه شده است و با بازوبسته كردن دريچه ورودي هوا مقدار هواي ورودي به داخل واحد هواساز راتنظيم مي نمايد. 

فيلتر ورودي هوا (قطعه2)AIR FILTER   فيلتر ورودي هوا از نوع خشك بوده و در آنها جداسازي ذرات معلق موجود هوا(تا 10 ميكرون )صورت مي گيرد .

 

تله آبگير (قطعه1) MOISTURE  SEPARATOR

هوای خروجی از خنک کن هوا برای جدايش رطوبت موجود در هوا ی فشرده شده  وارد تله آبگير گرديده وقسمتي از رطوبت دراين مرحله گرفته شده و سپس هواي نسبتاً خشك از طريق خروجي تله آبگير واردخط مصرف مي گردد.

هواي فشرده كه در اين مرحله از كمپرسورخارج مي گرددداراي ذرات معلق آب وروغن مي باشد كه قابل استفاده در صنايع غذايي ودارويي نمي باشد لذا لازم است در صورت استفاده كمپرسور دراينگونه موارد از تجهيزات مناسب رطوبت گيري كامل كه توسط شركت ارائه مي گردد استفاده شود .

تخليه اتوماتيك (قطعه1 )      AUTO DRAIN VALVE

آب جمع شده در تله آبگير از طريق  شير برقي يا مكانيكي به صورت اتوماتيك به بيرون تخليه مي گردد. زمان و مدت تخليه توسط  شير برقي قابل تنظيم مي باشد .(لازم به ذكر است  كه از دستكاري اين شير جداً خودداري نمائيد زيرا قبلاً زمان و مدت تخليه توسط اين شير بوسيله افرادمتخصص در اين كار بصورت مناسب تنظيم گرديده شده است.)

شير يك طرفه با حداقل فشار(قطعه1)MIN.PRSSURE VALVE                          

اين شير به منظور تأمين حداقل فشار لازم جهت بر قراري جريان روغن (بخصوص در شرايطي كه

شير خروجي كمپرسور تماما باز است)تعبيه شده است.

سوپاپ اطمينان(قطعه2)SAFETY VALVE                                                            

اين سوپاپ بر روي بدنه  مخزن جداكننده نصب شده ودر صورت ازدياد بيش از حد فشار ،باعث تخليه هواي داخل سيستم مي گردد. فشارتنظيم شده روي سوپاپ اطمينان تحت هيچ شرايطي نبايد تغيير داده شود.

 

مدار هواي فشرده(شكل7)

هوا پس از گذشتن از فيلتر هوا ي ورودي و واحد بي بار كن مكش وارد واحد هواساز شده وتوسط روغن كه به آن تزريق مي شود (واحد هواساز)خنك و به صورت مخلوط هوا و روغن به مخزن جدا كننده هدايت مي گردد. هوا پس ازجدا سازي اوليه و گذشتن از فيلتر وارد شير يك طرفه شده  و پس از عبور از خنك كن هوا وتله آبگير به شير خروجي منتقل مي گردد.

 

مدار روغن (شكل 7)

روغن مورد نيازاز مخزن جدا كننده به طرف شير ترمواستاتيك جريان يافته و متناسب با دماي روغن از يكي از دو مسير زير به سمت فيلتر روغن هدايت و نهايتا وارد واحدكمپرسور مي گردد:

-از طريق خنك كن روغن در صورتي كه دماي روغن زياد باشد.

-بدون گذشتن از خنك كن،در صورتي كه دماي روغن كم باشد.

سرويس و نگهداري :

در جدول سرويس كه در اين بخش از كتابچه آمده است  ،   از وسايل و اجزائي كه بايد سرويس شوند نامبرده شده و زمان سرويس هر كدام مشخص شده است . در زير به برخي از نكات مهم اشاره شده كه توسط سرويس كار  حتماً بايد مراعات گردد :

لوله تخلية روغن داخل فيلتر مخزن جدا كننده

اين لوله درست در وسط فيلتر سپراتور قرار گرفته و تا  سرپوش مخزن جدا كننده امتداد دارد و از آنجا ، توسط شيلنگ به آداپتور زير آنلودر وصل شده است . دهانه اين لوله و شيلنگ آن مي بايست در هر نوبت سرويس بررسي گردد زيرا هرگونه گرفتگي و انسدادي موجب رخنه روغن به داخل هواي فشرده خواهد شد.

فيلتر روغن كمپرسور :

براي سرويس فيلتر روغن  (طبق جدول) بايد دستگاه را خاموش كرد . هرگونه روغن و ناپاكي را از بدنة بيروني فيلتر بزدائيد تا آلودگي سيستم روغنكاري را به حداقل كاهش دهيد. المنت فيلتر روغن راكه با پيچاندن باز و بسته مي گردد ، در جهت خلاف دوران عقربه ساعت بچرخانيد تا بتوانيد از محفظه فيلتر جدا سازيد .

توجه :

چنانچه هرگونه نشانه اي از تشكيل رويه يا رسوبات سخت درالمنت فيلتر روغن مشاهده شود ، اين امر به منزلة هشداري است مبني بر آنكه روغن روغنكاري و سردكنندة كمپرسور داراي مشخصات نامناسب است وبايد بلافاصله عوض شود .

سطح تماس گاسكت فيلتر را پاك كنيد . براي كار گذاشتن فيلتر جديد ، المنت را در جهت  دوران عقربه هاي ساعت آنقدر بچرخانيد كه گاسكت تماس اوليه را حاصل نمايد . سپس المنت را باز هم به اندازه نيم دور يا سه چهارم دور بچرخانيد تا محكم شود . 

المنت جدا كننده روغن كمپرسور :

پيچهاي در پوش بالاي مخزن جدا كننده روغن را باز كرده و المنت را بيرون آورده و عوض نمائيد . لازم به توضيح است چنانچه فيلتر هوا وفيلتر روغن درست سرويس و نگهداري شوند معمولاً تعويض المنت جدا كننده در فواصل منظم زماني نياز نخواهد بود .

رادياتور ( كولر روغن ) :

هرگاه گريس يا روغن يا كثافات برروي سطوح بيروني كولر جمع شده باشد كارآئي كولر كاهش مي يابد . توصيه مي شود كه براي پاك كردن كولر روغن ، هواي فشرده  از ميان بخش مشبك كولر گذرانده شود .

در صورت امكان ، اين هواي فشرده بايد حامل مقداري مادة حلال اشتعال ناپذير باشد . با اين كار ، روغن يا گريس يا كثافات موجود در بدنة خارجي كولر زدوده خواهد شد و در نتيجه ، تمامي سطح خنك كننده خواهد توانست حرارت اضافي روغن را به جريان هوا انتقال دهد . 

 

oجدول سرويس هاي زمان بندي شده

 

روزانه  

1000 h

 

5000h

 

10000h

بررسي سطح روغن ü      
تعويض روغن   ü    
تعويض فيلتر روغن   ü    
تعويض فيلتر هوا   ü    
تعويض فيلتر مخزن جداکننده   ü    
تميزكردن خنك كن روغن وهوا     ü  
بررسي نشتي روغن ü      
تعويض شيلنگها       ü
بررسي پيچهاوبلبرينگهاي موتور       ü
گريسكاري بلبرينگهاي الكتروموتور اصلي   ü    

 

 

توجه
تعويض روغن و فيلتر روغن ابتداپس از رسيدن ساعت كار كرد به 150 ساعت و سپس به  ازاء  500 ساعت انجام گيرد وبعداً مطابق جدول سرويس هاي زمان بندي شده عمل گردد.

 

گريس مناسب براي گريس كاري  بلبرينگهاي  الكتروموتور  از  نوع  KZR-35  مطابق DIN 51825  مي باشد .

جدول عيب يابي

عيب علت اقدام
  پرشر سويچ معيوب است عوض كنيد
  شير تخليه عمل نمي كند عوض كنيد
كمپرسورزيربار اتصالات شيلنگ هوا گرفته است تميز كنيد
نمي رود شيلنگهاي كنترل هوا نشتي دارند جلوي نشتي گرفته شود
  سولنوئيدولو كثيف است تميز كنيد
  تسمه ها محكم نيست آنها را محكم كنيد
  آنلودر گير كرده است به سرويس كارمراجعه كنيد
  فيلتر هوا گرفته است فيلتر را عوض كنيد
هوادهي كافي فيلتر مخزن جدا كننده كثيف است عوض كنيد
نيست آنلودرمعيوب است به سرويس كارمراجعه كنيد
  شيلنگهاي هوا نشتي دارد جلوي نشتي گرفته شود
  تسمه ها محكم نيست آنها را محكم كنيد
كمپرسور بيش از خطوط انتقال روغن بسته اند مسيرتميز شود
حد گرم مي كند مقدار روغن كافي نيست روغن اضافه شود
(دماي هواي سيستم خنك كاري كار نمي كند به سرويس كارمراجعه كنيد
خروجي 100درجه و شيرترمواستاتيك عمل نمي كند عوض كنيد
ويابيشتراست) حجم اتاق كمپرسوركافي نيست سيستم تهويه رابهبودبخشيد
  فيلترروغن وياسپراتورگرفته است عوض كنيد
فشار به حدبالاي

تنظيم كليدفشار

نمي رسد

فيلتر مخزن جدا كننده معيوب است عوض كنيد
اتصالات نشتي روغن دارند به سرويس كارمراجعه كنيد

 

 

جدول عيب يابي

عيب علت اقدام
روغن همراه هوا

بيش از اندازه

است

تنظيم M.P.V.بسيارپايين است حدتنظيم را بررسي واصلاح كنيد
فيلتر مخزن جدا كننده معيوب است فيلتر را عوض كنيد
چك ولو خراب است عوض كنيد
SCAVENGE LINEگرفته شده است گرفتگي را بر طرف كنيد
فشار بيش از حد

بالامي رود

پرشر سويچ معيوب است عوض كنيد
پرشر سويچ ازتنظيم افتاده است تنظيم كنيد
آنلودرمعيوب است به سرويس كار مراجعه كنيد
سولنوئيد ولو خراب است عوض كنيد

 

مسير جريان هوا

 موقعيت نصب

محل استقراروليست قطعات تفكيكي CST-GH22 كمپرسور 

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 COMP.ROTORY SCREW A/E 401-1-002565C 1
1 UNLOADER 400217 2
1 CHECK VALVE CM252 3
1 NIPPLE 95406/0797 4
4 WASHER PLAIN FS2210/012 5
4 WASHER SPRING 95179/0010 6
1 TEE 95406/0350 7
4 SCREW FS5110/129 8
1 BANJO CSS45/K/73 9
1 PULLEY ( 10 bar ) GH30/3 10
1 WASHER SPECIAL GH37/11 11
1 WASHER SPRING 95179/0010 12
1 SCREW FS5110/126 13
1 FLANGE GH37/4 14
1 GASKET GH37/5 15
4 CAP SCREW FS5110/132 16
1 ADAPTOR CM290 17
1 ELBOW 95406/0058 18
1 UNION C10009/0016 19
1 QUICK HIT CSS45/K/72 20
1 ELBOW 95406/0051 21
1 ADAPTOR 95406/0814 22
1 ADAPTOR FS11063/005 23
1 SOLENOID VALVE RND336 24
1 AIR FILTER VEK5202 25
1 RUBBER HOSE CSS30/EM29 26
2 CLIP A10213/0011 27
1 SOCKET C10714/0113 28
1 BANJO CSS45/K/73 29
1 ADAPTOR GH175/6 30
1 NIPPLE 95406/0797 31
1 CHECK VALVE CM252 32
1 BANJO CSS45/K/72 33

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 ELEC. MOTOR 22KW AC009/004 1
1 PULLEY CSS3032/22 2
1 SPECIAL WASHER  f20 VEK 5503 3
1 SPRING    WASHER f20 FS2310/14 4
1 SCREW  M20x50 92472109 5
2 NUT  HEX.  M20 FS3210/012 6
2 SPECIAL WASHER CSS45/EM27 7
1 BOLT CSS45/EM6 8
1 SPRING CSS45/EM24 9
5 V-BELT  AX67 VEK10034 10
1 EL. PLATE ASSY. GH 30/5 11
1 JACK  HEAD CSS45/EM26 12
2 SPLIT  PIN A3762/0024 13
2 WASHER A3753/0013 14
1 SHAFT CSS30/EM20 15
1 SUB BASE ASSY GH 30/4 16
4 FLEXIBLE  MOUNTING A10300/0059 17
18
19
20
4  WASHER PLAN f8 92304609 21
2 SPACER CSS30/EM19 22
4 SPRING WASHER  f8 95179/0006 23
4 SCREW  HEX. HD.  M8x20 FS5110/050 24
1 PULLEY GUARD GH 30/8 25
4 BOLT HEX.  HD.  M16x70 92280965 26
4 SPRING WASHER  f16 95179/0010 27
8 PLAIN WASHER  f16 FS2210/012 28
4 NUT HEX.  M16 FS3210/010 29

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 RECIEVER TANK CSS4517 1
1 SEPERATOR 92077601 2
2 GASKET 92651157 3
1 FLANGE CT115 4
8 SCREW HEX. HD. M12x45 FS5110/089 5
8 WASHER SPRING  f12 FS2310/010 6
1 SIGHT GLASS 92095363 7
1 CAP RECEIVER C4285/0144 8
1 COPPER WASHER C10065/0106 9
1 UNION SPECIAL  1 1/2 “ C10009/0016 10
1 ELBOW 908 R/RP  1 1/2 “ 95406/0058 11
1 SAFETY VALVE   1/2 ” BSP 89728559 12
1 BUSH HEX.  R 3/4 ” x  RC  1/2 “ 95406/0859 13
1 ELBOW 908 R/RP 1/2 ” BSP 95406/0054 14
1 UNION HEX.  3/4 “ C10009/0006 15
1 ELBOW 908 R/RP 3/4 “ 95406/0055 16
2 UNION SPECIAL  1/2  ” x 3/8 “ CSS3014 17
1 ELBOW 908  R/RP  1/2 “ 95406/0054 18

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
2 UNION CSS45/EM40 19
2 PRESSURE  TRANSDUCER PLC906 20
1 M.P.V 1 1/2 “ 98650/8004 21
1 UNION 1 1/2 “(WITH HOLE  f1/4 “) CV200 22
1 ELBOW 908 R/RP 1/4 ” BSP 95406/0052 23
2 UNION CSS45/EM40 24
1 NIPPLE HEX. 1 1/2 “ 98406/0803 25
1 DRAW  OFF  PIPE  ASSY. CT157 26
1 BUSH HEX. R 3/8 “x 1/4 “ 95406/0852 27
1 BANJO QUICK FIT 1/4 ” (HOSE No.6) CSS45/K/72 28
1 BANJO QUICK FIT 1/4 ” (HOSE No.6) CSS45/K/72 29

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 OIL COOLER & AFTER COOLER CC04 1
3 UNION SPECIAL 3/4 ” BSP C10009/0006 2
1 CONNECTION 1 1/2 ” BSP A1427/0007 3
1 NIPPLE HEX. 1 1/2 ” BSP 95406/0803 4
4 UNION SPECIAL 3/4 “ C10009/0006 5
1 MOISTURE  SEPERATOR CSS37/EM5 6
1 ELBOW 908 R/RP 1 1/2 ” BSP 95406/0058 7
1 UNION SPECIAL 1 1/2 ” BSP C10009/0016 8
2 ELBOW 908 R/RP 1 1/2 ” BSP 95406/0058 9
2 UNION SPECIAL 1 1/2 “x1 1/4” BSP CSS30/EM15 10
1 ELBOW 908 R/RP 3/4 ” BSP 95406/0055 11
1 OIL FILTER&B.P.V. 2703362 12
1 ELBOW 908 F/F 3/4 ” BSP 95410/0005 13
1 BALL VALVE 1/2 “ CM254 14
1 BUSH HEX.  3/4 ” x 1/2 “ 95406/0859 15
1 TEE  3/4 ”  BSP 95406/0353 16

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 ROOF  FRAM  ASSY. CSS45/EM7 1
1 BASE  ASSY. CSS45/EM8 2
1 BASE  ASSY.  CORNER CSS45/EM9 3
3 BASE  ASSY.  CORNER CSS45/EM10 4
1 DOOR CSS45/EM11 5
2 END PANEL  ASSY. CSS45/EM12 6
4 DOOR CSS45/EM14 7
1 SUPPORT  ASSY. CSS45/EM18 8
1 CROSS MEMBER ROOF ASSY. CSS30/005/M/4 9
2 ROOF  PANEL  ASSY. CSS30/005/M/10 10
2 LOUVER  ASSY. CSS45/K/10 11
12 LATCH DOOR CSS45/EM28 12

 

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 HOSE ASSY 3/8″ C16065/0003 1
1 HOSE ASSY 3/4″ C16067/18 2
1 HOSE ASSY 3/4″ C16067/057/1 3
1 HOSE ASSY 3/4″ C16067/006/1 4
1 HOSE ASSY 3/4″ C16067/018/2 5
1 HOSE ASSY 1 1/2″ C16070/026 6
1 HOSE ASSY 1 1/2″ C16070/23 7
1 HOSE ASSY 1 1/2″ C16070/025/1 8
7m HOSE  NO.6 CSS4553 9
1 HOSE ASSY 3/8″ C16065/006 10
1.5m HOSE  NO.6 CSS45/EM31 11

 

 

 

]]>
https://www.cst-ir.com/cst-gh22-compressor/feed/ 0
كمپرسور صنعتي CST-GH15 https://www.cst-ir.com/compressor-cst-gh15/ https://www.cst-ir.com/compressor-cst-gh15/#respond Sat, 03 Dec 2016 14:20:05 +0000 https://cst-ir.com/?p=38240 كمپرسور صنعتي

CST-GH15

 

واحد هواساز از نوع پيچي با تزريق روغن:

با استفاده از تكنولوژي برتر واحدهاي هواساز شركت Gardner denver و بهره گيري از مدرن ترين روشهاي توليد دستگاههايي با كمترين توان لازم در فشارها و ظرفيت هاي متفاوت توليد مي گردد.

 

نيروي محرك اصلي:

استفاده از الكتروموتور ساخت كشورهاي اروپاي غربي با راندمان مناسب, كلاس عايقي و درجه حفاظتي بالا و كنترل دماي سيم پيچي به روش P.T.C عواملي موثر در تضمين كيفيت و كارائي دستگاه مي باشد.

 

سيستم انتقال قدرت:

اتقال قدرت توسط تسمه با تنظيم اتوماتيك انجام مي گيرد. مزاياي اين سيستم عبارتند از:

1- اعمال كشش مناسب بر روي تسمه                             2- افزايش عمر تسمه

3-كاهش مقدار نيروي وارده به تسمه و ياتاقانها به هنگام استارت و بي باري كمپرسور

4- تعويض آسان و سريع تسمه                                  5- به حداقل رساندن سرش تسمه بر روي پولي

 

سيستم خنك كننده:

استفاده از سيستم خنك كن شركت Emmegi ساخت ايتاليا( خنك كن هوا, خنك كن روغن, پروانه الكتروموتور) با سطح تبادل حرارتي بالا. دماي هواي خروجي از كمپرسور را به حدود c °5 بالاتر از دماي محيط محدود مي كند و شرايط بهتري را براي كندانس شدن در خارج از كمپرسور به وجود مي آورد.

همچنين با تامين دماي مناسب از طريق اويل كولر, عمر مفيد روغن, فيلتر روغن و كاسه نمد را افزايش مي دهد.

 

سطح صدا:

استفاده از تجهيزات مناسب عايقهاي صوتي و نصب بهينه قطعات داخل كاناپه, سطح صداي دستگاه را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد.

 

سيستمهاي كنترلي:

 Rاضافه بار موتور اصلي                 Rاضافه بار موتورفن                          R كنترل فازها

R دماي بالاي روغن                  R  فشار بالا در سيستم                        R  فشار بالا در سپراتور

R دماي پايين روغن                   R اختلال در مبدل فشار يك                  R اختلال در مبدل شار دو

R (اختلال) باز شدن با اتصال كوتاه

 

CST-GH15

 

محدوده فشار(بار) 7 10 13
ظرفيت(مترمكعب بر دقيقه 5/11 2/9 8

 

واحد هواساز و سازنده پيچي-اروپاي غربي
سيستم خنك كننده وسازنده هواخنك(رادياتور روغن و آب)-اروپاي غربي
الكتروموتور پروانه سه فاز 50 هرتز, 77/0 كيلووات, 900 دور, كلاس عايقي IP55-F
الكتروموتور اصلي 400 ولت سه فاز,50 هرتز, 77 كيلووات, 2975 دور, كلاس عايقي IP55-F
فيلترهاي استفاده شده فيلتر هوا,فيلتر روغن,فيلتر جدايش هوا وروغن
اندازه اتصال خروجي 2″BSP
سطح صداي مجاز در فاصله يك متري 5±85 دسي بل
سيستم بي باركننده ازنوع پيستوني
ابعاد 1210×1320×2210

 

سيستم كنترل هوشمند:

به منظور افزايش كاربري و سهولت نگهداري محصولات توليدي از يك سيستم هوشمند استفاده شده است كه داراي سه بخش اساسي است:

الف: HMI                                 ب: قسمت كنترل                        ج- سنسورها

ويژگيها و امتيازات خاص سيستم كنترل هوشمند:

 • تست اتوماتيك سيستم كنترل قبل از استارت به مدت 7 ثانيه.
 • امكان كنترل محدوده فشار كاري كمپرسور در حد 1/0 بار
 • داراي كنترل از راه دور
 • ثبت زمان, علل توقف ماشين, ركورد گيري خطاهاو عوامل توقف هاو ركورد مورد خطاي آخر.
 • امكان نمايش پارامترها به پنج زبان
 • داراي خروجي هاي اضافي براي اتصال و كنترل تجهيزات جانبي دستگاهها(Dryer.تله هاي آبگير).
 • داراي كليد اتوماتيك حفاظت موتور با واحد تريپ الكترونيكي
 • داراي نمايشگر LCD براي فشار.دما. ساعت كاركرد كل دستگاه و ساعت كار LoadوUnload.
 • عملكرد پروانه از سنسور دماي روغن در مواقع نياز براي صرفه جويي در انرژي.
 • قابليت رنج دما. فشار براي توقف كامل كمپرسور از صفحه كليد HMI .
 • قابليت اتصال به شبكه و كامپيوتر و اينترنت.
 • برنامه ريزي زمانهاي سرويس دهي.
 • راه بري و برنامه ريزي بسيار آسان با آموزش كوتاه مدت.
 • داراي رمز ورود جهت تنظيم كنترل دستگاه و دسترسي به اطلاعات و امكان تعويض كد.
 • امكان برنامه ريزي هفتگي با حداكثر روزي 3 بار استارت و استوپ(انتخابي).
 • افزايش تعداد سنسورهاي فشار و دما در صورت لزوم ونياز مصرف كننده.
 • قابليت نصب به تابلوي سكوانس جهت كنترل دو يا چند دستگاه.
 • حفظ دائمي تنظيم سيستم كنترل دستگاه.

 

موارد انتخابي:

— حفاظت حرارتي الكتروموتور اصلي(PTC)

— حفاظت حرارتي الكتروموتور فن(PTC)

 • امكان نصب كليد ايمني
 • پايين بودن مقدار ولتاژ
 • امكان نشان دادن پارگي تسمه ها

 

 

 

]]>
https://www.cst-ir.com/compressor-cst-gh15/feed/ 0
تشکیل کمیته ویژه تأسیس پارلمان آسیایی https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/ https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Thu, 01 Dec 2016 09:14:09 +0000 https://cst-ir.com/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/ درحاشیه نهمین مجمع عمومی مجالس آسیایی کمیته ویژه تاسیس پارلمان آسیایی تشکیل شد.
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0
#6: Rolair FC250090L 2 HP Wheeled Compressor with Overload Protection and Manual Reset https://www.cst-ir.com/6-rolair-fc250090l-2-hp-wheeled-compressor-with-overload-protection-and-manual-reset/ https://www.cst-ir.com/6-rolair-fc250090l-2-hp-wheeled-compressor-with-overload-protection-and-manual-reset/#respond Thu, 01 Dec 2016 09:11:40 +0000 https://cst-ir.com/6-rolair-fc250090l-2-hp-wheeled-compressor-with-overload-protection-and-manual-reset/ Rolair FC250090L 2 HP Wheeled Compressor with Overload Protection and Manual Reset by Rolair (2)Buy new: $468.00 $434.00 8 used & new from $434.00(Visit the Best Sellers in Stationary Air Compressors list for authoritative information on this product’s current rank.)
Source: www.amazon.com

]]>
https://www.cst-ir.com/6-rolair-fc250090l-2-hp-wheeled-compressor-with-overload-protection-and-manual-reset/feed/ 0
#7: Briggs & Stratton 3-Gallon Quiet Power Technology Air Compressor 074027-00 https://www.cst-ir.com/7-briggs-stratton-3-gallon-quiet-power-technology-air-compressor-074027-00/ https://www.cst-ir.com/7-briggs-stratton-3-gallon-quiet-power-technology-air-compressor-074027-00/#respond Thu, 01 Dec 2016 09:11:40 +0000 https://cst-ir.com/7-briggs-stratton-3-gallon-quiet-power-technology-air-compressor-074027-00/ Briggs & Stratton 3-Gallon Quiet Power Technology Air Compressor 074027-00 by Briggs & Stratton (4)Buy new: $179.99 (Visit the Best Sellers in Stationary Air Compressors list for authoritative information on this product’s current rank.)
Source: www.amazon.com

]]>
https://www.cst-ir.com/7-briggs-stratton-3-gallon-quiet-power-technology-air-compressor-074027-00/feed/ 0
آداب استقبال از نوزادان در کشورهای مختلف https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa/ https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa/#respond Thu, 01 Dec 2016 09:11:03 +0000 https://cst-ir.com/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa/ جدیدترین اخبار گوناگون را در «تابناک با تو» از دست ندهید. در این سایت شما هر روز گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار پیرامون موضوعات خانواده، سلامت و بهداشت، سرگرمی و دانستنی‌ها، آشپزی، فیلم و عکس‌هایی از سراسر جهان، دکوراسیون و … را دنبال خواهید کرد. همچنین «تابناک باتو» هر روزه آماده‌ است، مطالب ارسالی شما را نیز ـ متناسب با موضوعات نامبرده ـ‌ در سایت منتشر کند.
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa/feed/ 0
جریمه سنگین ۲ پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان https://www.cst-ir.com/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%db%b2-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%9b-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%a8/ https://www.cst-ir.com/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%db%b2-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%9b-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%a8/#respond Thu, 01 Dec 2016 09:11:01 +0000 https://cst-ir.com/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%db%b2-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%9b-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%a8/ Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%db%b2-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%9b-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%a8/feed/ 0
دهم آذرماه نماد حق طلبی https://www.cst-ir.com/%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c/ https://www.cst-ir.com/%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c/#respond Thu, 01 Dec 2016 09:10:57 +0000 https://cst-ir.com/%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c/ غلامرضاکاتب
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c/feed/ 0
توافق اوپک، خبری خوش برای مکزیک است https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9%d8%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9%d8%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Thu, 01 Dec 2016 09:00:01 +0000 https://cst-ir.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9%d8%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ وزیر دارایی اجرای توافق کاهش تولید نفت اوپک را به سود شرکت‌های نفتی کشورش توصیف کرد و گفت: این توافق می‌تواند منجر به بهبود شرایط شرکت نفت مکزیک شود.
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9%d8%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
یکشنبه شب پر سر و صدا؛ ابهام در مرزهای مصونیت پارلمانی https://www.cst-ir.com/%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/ https://www.cst-ir.com/%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:56:03 +0000 https://cst-ir.com/%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/ آنچه در شرایط فعلی کشور از مسئولان و اعضای محترم قوای سه گانه انتظار می رود این است که در عمل به وظایف خود علاوه بر اینکه سعه صدر بیشتری به خرج می دهند، قانون را ملاک عمل قرار داده و از انجام هرگونه اقدامی که باعث برهم زدن آرامش و وحدت در کشور می شود، خودداری کنند.
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d8%b1-%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%9b-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85/feed/ 0
زمین خواران قبرستان را هم فروختند! https://www.cst-ir.com/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%86%d8%af/ https://www.cst-ir.com/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%86%d8%af/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:51:02 +0000 https://cst-ir.com/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%86%d8%af/ فتاحی از دستگیری متهم اصلی فروش قبرستان، غسالخانه و کتابخانه در بومهن خبر داد
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%86%d8%af/feed/ 0
ملاقات هیات بلندپایه دولت با مصدومان سانحه قطار https://www.cst-ir.com/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3/ https://www.cst-ir.com/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:42:01 +0000 https://cst-ir.com/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3/ سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و هیات همراه از مصدومین حادثه قطارسمنان در بیمارستان‌های تبریز عیادت کردند.
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3/feed/ 0
حلب در معرض تبدیل شدن به قبرستانی بزرگ،‌ قرار دارد https://www.cst-ir.com/%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%8c/ https://www.cst-ir.com/%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%8c/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:34:19 +0000 https://cst-ir.com/%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%8c/ معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و امدادرسانی هشدار داد،‌ حلب در معرض تبدیل شدن به قبرستانی بزرگ از ساکنان این شهر قرار دارد.
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%8c/feed/ 0
#4: PowerMate Vx PLA3706056 60-Gallon Single Stage Vertical Cast Iron Air Compressor https://www.cst-ir.com/4-powermate-vx-pla3706056-60-gallon-single-stage-vertical-cast-iron-air-compressor/ https://www.cst-ir.com/4-powermate-vx-pla3706056-60-gallon-single-stage-vertical-cast-iron-air-compressor/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:11:44 +0000 https://cst-ir.com/4-powermate-vx-pla3706056-60-gallon-single-stage-vertical-cast-iron-air-compressor/ PowerMate Vx PLA3706056 60-Gallon Single Stage Vertical Cast Iron Air Compressor by Powermate (5)4 used & new from $549.07(Visit the Best Sellers in Stationary Air Compressors list for authoritative information on this product’s current rank.)
Source: www.amazon.com

]]>
https://www.cst-ir.com/4-powermate-vx-pla3706056-60-gallon-single-stage-vertical-cast-iron-air-compressor/feed/ 0
#3: Emglo E810-4V 4-Gallon Heavy-Duty Oil-Lube Stacked Tank Air Compressor https://www.cst-ir.com/3-emglo-e810-4v-4-gallon-heavy-duty-oil-lube-stacked-tank-air-compressor/ https://www.cst-ir.com/3-emglo-e810-4v-4-gallon-heavy-duty-oil-lube-stacked-tank-air-compressor/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:11:44 +0000 https://cst-ir.com/3-emglo-e810-4v-4-gallon-heavy-duty-oil-lube-stacked-tank-air-compressor/ Emglo E810-4V 4-Gallon Heavy-Duty Oil-Lube Stacked Tank Air Compressor by Emglo (25)Buy new: $227.99 $224.99 5 used & new from $224.99(Visit the Best Sellers in Stationary Air Compressors list for authoritative information on this product’s current rank.)
Source: www.amazon.com

]]>
https://www.cst-ir.com/3-emglo-e810-4v-4-gallon-heavy-duty-oil-lube-stacked-tank-air-compressor/feed/ 0
شکار 4 قوی مهاجر در لاله آباد بابل https://www.cst-ir.com/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-4-%d9%82%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/ https://www.cst-ir.com/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-4-%d9%82%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:10:50 +0000 https://cst-ir.com/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-4-%d9%82%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/ Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-4-%d9%82%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%84/feed/ 0
تصادف مرگبار پراید با نیسان امداد خودرو https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81-%d9%85%d8%b1%da%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1/ https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81-%d9%85%d8%b1%da%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:08:07 +0000 https://cst-ir.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81-%d9%85%d8%b1%da%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1/ Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81-%d9%85%d8%b1%da%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1/feed/ 0
شیرهای فله‌ای سالم یا ناسالم؟ https://www.cst-ir.com/%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%9f/ https://www.cst-ir.com/%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%9f/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:07:09 +0000 https://cst-ir.com/%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%9f/ Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%9f/feed/ 0
آلودگی هوای کرج از مرز هشدار گذشت https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa/ https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:05:42 +0000 https://cst-ir.com/%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa/ Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa/feed/ 0
آغاز بارش برف و باران در کشور https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:04:26 +0000 https://cst-ir.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/feed/ 0
دارایی کابینه ترامپ معادل GDP یکصد کشور است https://www.cst-ir.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-gdp-%db%8c%da%a9%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7/ https://www.cst-ir.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-gdp-%db%8c%da%a9%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7/#respond Thu, 01 Dec 2016 08:00:01 +0000 https://cst-ir.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-gdp-%db%8c%da%a9%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7/ روزنامه «واشنگتن پست» با انجام یک برآورد بر روی دارایی اعضای احتمالی کابینه «دونالد ترامپ» به این نتیجه رسید که ثروت آنها برابر با تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ کشور ا ست.
Source: تابناک

]]>
https://www.cst-ir.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-gdp-%db%8c%da%a9%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7/feed/ 0