طرزکار کمپرسور

فرایندهای جداگانه توسط هوا در عبور از  کمپرسور  (1) پر کردن یک حفره با مکش هوا ، (2) آب بندی هوا بین روتور و استاتور (3) کاهش حجم حفره برای انجام فشرده سازی ، و (4) باز شدن در تخلیه برای خروج هوای فشرده شده به خط تخلیه می باشند. در شکل هوای مکش شده  از بالای روتور وارد حفره 1 می شود . حفره 2 به پر کردن هوا ادامه می دهد و حفره 3 به طور کامل پر شده است. حفره 4  هوای بین دنده و استاتور را به دام می اندازد. حفره 5 در فرایند فشرده سازی با منقبض کردن حجم  به عنوان حفره نهایی در برابر کناره است. هنگامی که دنده روتور به دریچه تخلیه می رسد ، یک جریان هوا را در خط تخلیه فشرده کرده است. روند انتقال در شکل که در یک بازه ی زمانی بین زمان حبس شدن حفره تا آغاز فشرده سازی اتفاق می افتد، نشان داده شده است . فرایند انتقال  تا حدود 30 درجه چرخش روتور به طول می انجامد.