فاکتور هایی که در خرید کمپرسور باید در نظر گرفته شوند:

  1. قابلیت حمل – ثابت یا قابل حمل
  2. منبع تغذیه – الکتریکی یا دیزلی
  3. شاخص عملکرد – PSI ، SCFM و اسب بخار
  4. حجم مخزن – بدون مخزن، مخزن کوچک، مخزن بزرگ
  5. نوع پمپ – عمل به صورت مداوم، عمل به صورت اجرا و توقف، تک مرحله ای ، دو مرحله ای و oil free , oil injected  می باشد.