کمپرسور کوپل مستقیم

در این سری گیربکس بلوک اسکرو را به راه می اندازد.

ارتباط Air End با دینام از طریق گیربکس با طراحی خاص  کمپرسور می باشد که این سیستم کوپلینگ گیربکس مانع از هرز چرخیدن مثبت و در نتیجه بیشترین بازدهی را فراهم می آورد.

با استفاده از سایز بزرگتر بلوک screw  انتقال آزاد بیشتر شده و در نتیجه سرعت Air End هم به نسبت کمتر می شود. به این وسیله بیشترین انتقال هوای آزاد با بیشترین سودمندی برای کمپرسور  اتفاق می افتد.