پارامترهاي توقف اضطراري کمپرسور

پارامترهاي توقف اضطراري کمپرسور

توقف اضطراري کمپرسور

هرگاه برخي از پارامترهاي كنترل شده ، براي لحظه اي از مقدار نرمال كاري خارج شود ، تجهيزات مربوطه سيگنالي به PLC ارسال خواهند كرد، كه باعث مي‌شود كمپرسور متوقف شود.
موارد زير پارامترهاي توقف اضطراري هستند.

– فشار روغن سیستم روغنکاری فشار پایین كمپرسور كم است (‍COMPRESSOR LOW OIL PRESSURE )
– فشار روغن سیستم روغنکاری فشار پایین كمپرسور بالا است (COMPRESSOR HIGH OIL PRESSURE )
– فشار ورودي كم است (INLET PRESSURE LOW)
– فشار ورودي زياد است (INLET PRESSURE HIGH)
– فشار مرحله اول زياد است ( 1˚STAGE PRESSURE HIGH)
– فشار مرحله دوم زياد است ( 2˚STAGE PRESSURE HIGH)
– فشار مرحله سوم زياد است ( 3˚STAGE PRESSURE HIGH)
– دماي گاز مرحله اول زياد است ( 1˚STAGE TEMPERATURE HIGH)
– دماي گاز مرحله دوم زياد است ( 2˚STAGE TEMPERATURE HIGH)
– دماي گاز مرحله سوم زياد است ( 3˚STAGE TEMPERATURE HIGH)
– دماي گاز خروجي زياد است (DISCHARGE GAS TEMPERATURE HIGH)
– دماي روغن كمپرسور پايين است (COMPRESSOR OIL TEMPERATURE LOW)
– دماي روغن كمپرسور زياد است (COMPRESSOR OIL TEMPERATURE HIGH)
– اضافه بار موتور اصلي (MAIN MOTOR OVERLOAD)
– اضافه بار فن موتور (FAN MOTOR OVERLOAD)
– افزايش بيش از مجاز حد لرزش (EXCESS OF VIBRATION)
– عيب روغن كاري سیستم روغنکاری فشار بالا (HIGH LUBRICATION FAILURE)

• اين پيامها در هنگام بروز عيب در صفحه نمايش باید ظاهر شوند.