Select Page
كمپرسورCST-GH22

كمپرسورCST-GH22

در تدوين اين جزوه ، حداكثر كوشش ممكن مبذول گشته كه اطلاعات كافي در اختيار كاربر دستگاه گذارده شود تادر نتيجه ، كاربر بتواند بنحوي عمل نمايد كه كمپرسور از حداكثر كارآئي برخوردار شود وبدون اشكال و دردسر كار خود را انجام دهد.

بنابر اين مطالعه دقيق و بكار گيري نكات مندرج در آن مي تواند ضمن جلوگيري از بروز خطرات احتمالي در افزايش طول عمر مفيد دستگاه و نيز كاهش هزينه هاي سرويس ،  قطعات يدكي و غيره مؤثر باشد.

البته لازم به ذكر است كه هرگونه وسيله اي صرف نظر از اينكه تا چه حد خوب ساخته شده است ، مراقبت لازم خواهد داشت . هدف اين جزوة راهنما آن است كه كاربر را با طرز كار و چگونكي سرويس وسايل گوناگون دستگاه آشنا سازد ودر نتيجه بتواند كمپرسور را از حداكثر دوام برخوردار سازد.

كار سرويس را براساس زمان كار كرد دستگاه – كه اين زمان به وسيلة ساعت شمار ثبت مي شود- انجام بدهيد . براي اينكه براحتي و بدقت بتوانيد كار سرويس و نگهداري را كنترل نمائيد ، بهتر است از دفترچة ثبت و ضبط نگهداري  استفاده نمائيد.

 

كار بر دستگاه مي بايست پيش از بكار انداختن كمپرسور دستور العملهايي را كه در كتابچة مكانيكي و الكتريكي اشاره شده است به دقت مطالعه نمايد تا با كارهايي كه لازم است انجام شود آشنائي كامل حاصل نمايد.

براي سرويس عمده كه شرح آن در اين كتابچه نيامده است ، با نزديكترين دفتر نمايندگي و يا با خود شركت كمپرسور سازي تبريز مشورت نمائيد. 

فقط اجزاء يدكي اي را بكار ببريد كه مطمئناً ساخت شركت كمپرسور سازي تبريز باشد.                                             

 

مشخصات فني

 

نوع واحد هواساز
Screw Type A/E
مدل كمپرسور CST-GH22 ,10bar
ظرفيت هوادهي3 m³/min
فشار نرمال10 barg
نوع انتقال قدرت Belt Driven
سيستم خنك كنندهAir Cooled (Oil Cooler & After Cooler)
سازنده بلوك كمپرسور GHH-RAND
الكترو موتور اصليSIEMENS , 22KW , 2950rpm
كلاس عايق و درجه حفاظتي الكترو موتور اصليIns. Class F & IP 55
ولتاژ نامي الكترو موتور اصلي و نحوة راه اندازي D 380 V  D/Y
كلاس عايقي و درجه حفاظتي الكترو موتور پروانهIns. Class F & IP 55
فيلتر هاي موجودAir Filter , Oil Filter , Separator Filter
اندازه اتصال خروجي1.1/2 inch
سطح صداي مجاز در فاصله يك متري85` 5db
سرعت شفت خروجي كمپرسور3600 rpm
سيستم بي بار كنندهUnloader , Piston Type
ابعاد2010mmx1320mmx1210mm
ظرفيت روغن14 Litre
نوع روغنروغن 1053 شركت نفت پارس

بهران هيدروليك 68-بهران هيدروليك46

وزن كل دستگاه912 Kg

 

محل درب هاي بازرسي
  بررسي تابلوي برق و تنظيم كليدهاي فشار و دمادرب 3
بررسي الكترو موتور پروانه بررسي رادياتور روغن وهوا بررسي فيلتر روغندرب1و4
بررسي واحد هوا ساز  بررسي تسمه ها

تعويض فيلتر هوا

درب 2و5
بررسي تله آبگير تنظيم اتودريندرب 1
بررسي رسيور و سطح روغن   تعويض روغن

تعويض فيلتر سپراتور

درب 6
بررسي الكترو موتور اصليدرب5

آشنايي با كمپرسور CST-GH22

اين كمپرسور باظرفيت هوادهي 3متر مكعب بر دقيقه با فشار10  بار براي استفاده در صنايع كشور طراحي گرديده است.

سيستم كاري اين كمپرسور به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:

ابتدا هوا از طريق فيلتر هوا كه بر روي واحد بي بار كننده SUCTION UNLODER))نصب گرديده است واردواحدهواساز ميگردد. دراين مرحله هوا به همراه روغن در داخل واحد هواساز فشرده گرديده واز طريق شيلنگ خروجي واحد وارد مخزن جدا كننده روغن از هوا(RECEIVER) مي گردد.

درداخل اين مخزن روغن از هوا جدا گرديده وروغن از طريق شيلنگي كه به همين منظور نصب شده است وارد شير ترمواستاتيك مي گردد.هنگامي كه دماي روغن كمتر از حد عملكرد شير باشد وارد فيلتر روغن شده واز آنجابه واحد هواساز منتقل مي گردد.

در صورتي كه دماي روغن بيشتر از حد عملكرد شير باشد،وارد رادياتور روغن ميگرددوبعداز خنك شدن وفيلتراسيون وارد واحد هواساز مي شود .

هوايي كه از مخزن جدا كننده خارج گشته پس ازعبور از SEPARATOR ازطريق MIN.PRESSUR VALVE وارد رادياتور هوا شده وسپس وارد تله آبگيرمي گردد  واز شير خروجي خارج مي شود.

 جهت اطلاع كاربر ،  بر روي دستگاه يك صفحه نشانگر  ديجيتالي جهت كنترل فشار و دما  نصب گرديده است .

به لحاظ ايمني بيشتر يكعدد سوپاپ  اطمينان بر روي مخزن جداكننده تعبيه شده كه در صورت نياز عمل خواهد نمود .فشار كاري اين سوپاپ توسط كارخانه تنظيم شده است ، لذا به هيچ عنوان نبايد دستكاري شود.

مراقبت هاي ايمني:

نكاتي كه در زير به آنها اشاره مي گرددمي تواند در حفظ سلامت كاربروكاركرددرست دستگاه مورد استفاده قرارگيرد،لذاتوجه به اين نكات الزامي مي باشد:

 1-اين راهنما همواره بايستي قابل دسترس باشد ،بنابراين نگهداري آن در محل نزديك كمپرسور توصيه مي گردد.

 

2-قبل از انجام هر نوع كار بازرسي وتعميرات روي كمپرسور ،از تخليه كامل هواي داخل سيستم اطمينان حاصل نمائيد.

 

3-زماني كه دستگاه در حال كار مي باشد از برداشتن درپوشها وياشل كردن اتصالات و بستها جداً خودداري نمائيد،زيراسيال گرم وهواي تحت فشار داخل سيستم مي توانند خطر ناك باشند.

 

4-از آنجائي كه دستگاه با ولتاژ بالائي كار مي كند قبل از انجام هرگونه تعميراتي روي سيستم الكتريكي از قطع كامل برق مطمئن شويد.

 

5-اعمال بار بيش از اندازه برروي الكتروموتورسبب توقف سيستم خواهد شد.بنابر اين از بكار گيري كمپرسور براي فشارهاي بالاتراز آنچه كه درصفحات مشخصات قيدشده خودداري نمائيد.

 

6-براساس يك برنامه زمان بندي شده لازم است شيلنگهاي هيدروليكي بررسي وتعويض گردندحتي اگر عيب يا مورد خاصي مشاهده نگردد.

 

7-براي رعايت بيشتر اصول ايمني استفاده از لباس هاي گشاد وآستين آزاد به هنگام كار بااين دستگاه توصيه نمي گردد.

 

8-درارتباط باكارهاي برقي ازتكنسين باتجربه استفاده گردد.

 

 

9-ازدستكاري سوپاپ اطمينان و تابلوي كنترل و.  .  .  كه قبلاً در كارخانه تنطيم گرديده است خودداري نمائيد.

 

10-قبل از استارت دستگاه بايد سطح روغن مخزن جدا كننده كنترل گردد.

 

 

11-افرادسرويس كار مي بايست آموزش هاي لازم راديده ونسبت به كمپرسور آشنائي كافي داشته باشند.

 

12-بايد توجه داشت كه درب هاي دستگاه هنگام كار مي بايست بسته باشند.

 

13-هرگز شيلنگهاي هواي فشرده را به روي پوست بدن نگيريد.

 

14-اگر روغن كمپرسور با چشم،تماس پيداكرد آن را به مدت 8 دقيقه با آب بشوئيد.

 

15-اگر روغن كمپرسور بادست تماس پيدا كرد آن را فوراً با آب بشوئيد.

 

16-وقتي شيلنگ آزادي به هواي خروجي كمپرسور متصل است ،هرگز شير هوا راباز نكنيد زيرا شيلنگ مانند شلاق به اطراف ضربه خواهد زد.

 

حمل دستگاه

براي حمل دستگاه با ليفتراك مي بايست بازوهاي ليفتراك را در محلي كه روي شاسي تعبيه شده است قرار دادوبراحتي كمپرسور راحمل نمود.                                               

تذكر:

قبل از حمل دستگاه با ليفتراك به موارد زير توجه نمائيد:

 

1-از ظرفيت (تناژ) ليفتراك اطمينان حاصل نمائيد.

2-چنانچه كمپرسور قبلا نصب گرديده باشد،قبل از بلند كردن آن ، از آزاد بودن كابل  برق واتصالات هوا مطمئن شويد.

3-بعد از بلند كردن كمپرسور ، از ايستادن در زير آن و منطقه خطر جدا خوداري نمائيد

4-پس از حمل در پوشهاي مخصوص محل بازوهاي ليفتراك بسته شود.

5-در صورت حمل كمپرسور  باجرثقيل بايدLIFTING LUG روي كمپرسور مونتاژ گرددسپس بااستفاده از قلاب مناسب جابجا گردد.

6- در صورت حمل كمپرسور با جرثقيل بايد از ظرفيت (تناژ) جرثقيل اطمينان حاصل نمائيد.

(طريقه حمل با جرثقيل و ليفتراك در صفحه 9 نشان داده شده است.)

نصب دستگاه

 

اين كمپرسور را مي توان در هر مكان مسطحي كه قادر به تحمل وزن آن باشد قرار داد.هنگام نصب دستگاه بايدبه نكات زير توجه نمود:

 

1-موقعيت ورودي هوا به كمپرسورطوري باشد كه امكان ورود ذرات معلق وگازهاي مضر را به حداقل ممكن كاهش دهد.(بهتر است ازفيلتر هاي مناسب استفاده گردد.)

 

2-استقرار كمپرسور بايد طوري باشدكه ورودهوا به داخل واحد هواساز براحتي وبدون مانع انجام گرفته وامكان ورود رطوبت به حداقل ممكن كاهش يابد.

 

3-هنگام نصب دستگاه بايد توجه داشت كه فضاي كافي پيرامون آن وجود داشته باشد، رعايت حداقل فاصله (150 سانتي متر) از ديوار ها واز كمپرسور ها ضروري است.

 

4-محل استقرار كمپرسور بايد داراي تهويه مناسب باشد.

 

5-محل نصب دستگاه مي بايست خشك باشد.

 روغنكاري :

كمپرسور از همان هنگامي كه تحويل داده مي شود مقداري روغن ويژة كمپرسور را در خود دارد واين مقدار روغن براي   150 ساعت كار كافي است . پيش از بكار انداختن يك كمپرسور نو ، همواره سطح روغن آن را بررسي نمائيد . چنانچه دستگاه به هر دليل از روغن خالي شده باشد بايد پيش از آنكه بكار انداخته شود با نوع روغن ذكر شده در كتابچه راهنما پر شود .

 

تعويض روغن كمپرسور :

پس از آنكه كمپرسور به مدت  150 ساعت كار كرد روغن موجود در دستگاه را عوض نمائيد . وسپس براي بار دوم روغن را به ازاء  500 ساعت كار كرد عوض نمائيد . بعد از آن طبق جدول به ازاء 1000 ساعت كار كرد عوض نمائيد.

 

  • چنانچه كمپرسور در شرايط نامساعد كار كرده باشد تعويض روغن زودتر انجام گردد.

 

  • چنانچه كمپرسور مدت زمان زيادي بيكار مانده باشد باز نياز به تعويض روغن دارد زيرا مرغوبيت روغن نه تنها براثر كار كرد دستگاه بلكه به مرور زمان نيز روبه زوال مي رود . 

3- مراقب باشيد كه سطح روغن هيچگاه بالاتر ازخط مشخص شده در شيشه مدرج نباشد . فقط در صورتي روغن اضافي بريزيد كه سطح روغن به پائين شيشه مدرج رسيده باشد .

  1. ضمن ريختن ، روغن مراقب باشيد كه دستگاه خاموش باشد .

5- روغن موجود در واحد هواساز  ،  واحد جدا كنندة روغن  ،  و لوله ها و كولر روغن را كاملاً خالي نمائيد . پس از آنكه دستگاه كاملاً از روغن خالي شد ،  شير هاي تخليه را ببنديد . و مراقب باشيد كه محكم باشند .

6- بهتر است پيش از تخليه روغن  ،  دستگاه مدتي كار كرده باشد زيرا در اين صورت بيشتر رسوبات بجاي آنكه ته نشين باشند در روغن معلق خواهند بود و بنابر اين آسانتر تخليه خواهند شد.

 تذكر :

همه روغن ها با هم سازگار نيستند و بعضي از مخلوطهاي روغن به تشكيل رسوبات يا رويه هاي سختي مي انجامند كه ممكن است حل نشدني باشند ،  اين قبيل مواد حل نشدني ممكن است اشكالات بزرگي پديد آورند و از جمله به مسدود شدن فيلتر ها بيانجامند . براي اجتناب از اين گونه اشكالات ، هنگام خريد روغن همواره از روغن اشاره شده در جدول مشخصات استفاده نمائيد .

 اجزاء اصلي كمپرسور CST-GH22

الكتروموتور اصلي(قطعه1)       MAIN ELECTRIC MOTOR                                                       

اين الكترو موتور ساخت شركت SIEMENS اطريش مي باشد .توان كاري آن22KWبا دور2950 rpm است،كه توان مورد نياز كمپرسور را تأمين وازطريق تسمه وپولي به واحد هواساز منتقل مي نمايد.

واحد هوا ساز(قطعه2)                          AIR END                                                                            

ازنوع حلزوني (scrwe) با پاشش روغن مي باشد.توان مورد نياز توسط الكتروموتور واز طريق تسمه به آن منتقل مي گردد.

در داخل اين نوع واحدهواساز يك جفت ROTOR قرار داده شده كه با حركت دوراني خود هوارا فشرده مي نمايند.عمل خنك كاري توسط روغن انجام مي گيرد كه روغن موجود در واحدهواساز علاوه بر خنك كاري لقي بين     ROTORوSTATOR      را آببندي وقطعات متحرك را روغن كاري مينمايد.

پولي ها(قطعه1) PULLEY                                                                                        

پنج شياره بوده و به سهولت قابل نصب وپياده كردن مي باشد.

سيستم انتقال قدرت(قطعه2)                                  POWER TRANSMITION SYSTEM

انتقال قدرت از الكترو موتور به واحد هواساز توسط تسمه از نوع Ax67 با سيستم تنظيم اتوماتيك  انجام مي گيرد.

مزاياي اين سيستم عبارتند از:

1-اعمال كشش مناسب بر روي تسمه                           2-افزايش عمر تسمه

3-كاهش مقدار نيروي وارد به تسمه و ياتاقان ها به هنگام استارت و بي باري كمپرسور

4-تعويض آسان و سريع تسمه

5-به حداقل رساندن سرش تسمه بر روي پولي        

مخزن جداسازي روغن از هوا(قطعه شماره1) SEPARATOR TANK    هوايي كه از واحد هواساز خارج ميگردد همراه روغن مي باشد كه اين روغن مي بايست از هوا جدا گشته ووارد مدار روغن گردد.

جدا سازي روغن وهوادر داخل اين مخزن در دو مرحله به شرح زير انجام مي گيرد:

درمرحله اول در اثر بر خورد مخلوط هوا وروغن به بدنه مخزن بخش قابل توجهي از روغن همراه هوا جدا مي شود.

درمرحله دوم در اثر عبور هوا از فيلتر ،بخش عمده اي از روغن باقي مانده در هواجدا شده وبه داخل سيستم بر مي گردد.مقدار بسيار ناچيزي از روغن به همراه هوا از كمپرسور خارج مي شود كه در صورت نياز مي توان با نصب تحهيزات لازم درصد آنرا تاحد بسيار زيادي  كاهش داد.

 

شير ترمواستاتيك(قطعه 1)     BY PASS VALVE                                                                   

به منظورتأمين دماي حداقل روغن ،بخصوص پس از استارت اوليه دستگاه تعبيه شده است . در دقايق اوليه استارت كه دماي روغن پايين مي باشدبخش عمده اي از جريان روغن از داخل اين شير برقرار مي گرددو به اين ترتيب روغن سريعتر گرم شده وبه دماي بالا مي رسد .با گرم شدن روغن مقدار بيشتري از آن ، از طريق رادياتور جريان مي يابد.

فيلتر روغن (قطعه2)          OIL FILTER   روغن خروجي از شير ترمواستاتيك از فيلتر روغن عبور كرده و پس از تصويه وارد واحد هواساز مي گردد.

سيستم خنك كننده روغن وهوا AFTER&OIL COOLER  سيستم فوق شامل  خنك كنندة هوا ، خنك كنندة روغن ، فن و الكترو موتور مي باشد.خنك كنندةهوا و روغن از جنس آلومينيم ، فن از نوع دمنده از جنس آلومينيم و الكترو موتور با شدت 0.35KW و دور 900 RPM مي باشد كه براي خنك كاري روغن و هواي خروجي سيستم بكار مي رود.

 

قسمت بي باركننده دستگاه(قطعه1)SUCTION UNLOADER  اين مجموعه روي واحدهواساز تعبيه شده است و با بازوبسته كردن دريچه ورودي هوا مقدار هواي ورودي به داخل واحد هواساز راتنظيم مي نمايد. 

فيلتر ورودي هوا (قطعه2)AIR FILTER   فيلتر ورودي هوا از نوع خشك بوده و در آنها جداسازي ذرات معلق موجود هوا(تا 10 ميكرون )صورت مي گيرد .

 

تله آبگير (قطعه1) MOISTURE  SEPARATOR

هوای خروجی از خنک کن هوا برای جدايش رطوبت موجود در هوا ی فشرده شده  وارد تله آبگير گرديده وقسمتي از رطوبت دراين مرحله گرفته شده و سپس هواي نسبتاً خشك از طريق خروجي تله آبگير واردخط مصرف مي گردد.

هواي فشرده كه در اين مرحله از كمپرسورخارج مي گرددداراي ذرات معلق آب وروغن مي باشد كه قابل استفاده در صنايع غذايي ودارويي نمي باشد لذا لازم است در صورت استفاده كمپرسور دراينگونه موارد از تجهيزات مناسب رطوبت گيري كامل كه توسط شركت ارائه مي گردد استفاده شود .

تخليه اتوماتيك (قطعه1 )      AUTO DRAIN VALVE

آب جمع شده در تله آبگير از طريق  شير برقي يا مكانيكي به صورت اتوماتيك به بيرون تخليه مي گردد. زمان و مدت تخليه توسط  شير برقي قابل تنظيم مي باشد .(لازم به ذكر است  كه از دستكاري اين شير جداً خودداري نمائيد زيرا قبلاً زمان و مدت تخليه توسط اين شير بوسيله افرادمتخصص در اين كار بصورت مناسب تنظيم گرديده شده است.)

شير يك طرفه با حداقل فشار(قطعه1)MIN.PRSSURE VALVE                          

اين شير به منظور تأمين حداقل فشار لازم جهت بر قراري جريان روغن (بخصوص در شرايطي كه

شير خروجي كمپرسور تماما باز است)تعبيه شده است.

سوپاپ اطمينان(قطعه2)SAFETY VALVE                                                            

اين سوپاپ بر روي بدنه  مخزن جداكننده نصب شده ودر صورت ازدياد بيش از حد فشار ،باعث تخليه هواي داخل سيستم مي گردد. فشارتنظيم شده روي سوپاپ اطمينان تحت هيچ شرايطي نبايد تغيير داده شود.

 

مدار هواي فشرده(شكل7)

هوا پس از گذشتن از فيلتر هوا ي ورودي و واحد بي بار كن مكش وارد واحد هواساز شده وتوسط روغن كه به آن تزريق مي شود (واحد هواساز)خنك و به صورت مخلوط هوا و روغن به مخزن جدا كننده هدايت مي گردد. هوا پس ازجدا سازي اوليه و گذشتن از فيلتر وارد شير يك طرفه شده  و پس از عبور از خنك كن هوا وتله آبگير به شير خروجي منتقل مي گردد.

 

مدار روغن (شكل 7)

روغن مورد نيازاز مخزن جدا كننده به طرف شير ترمواستاتيك جريان يافته و متناسب با دماي روغن از يكي از دو مسير زير به سمت فيلتر روغن هدايت و نهايتا وارد واحدكمپرسور مي گردد:

-از طريق خنك كن روغن در صورتي كه دماي روغن زياد باشد.

-بدون گذشتن از خنك كن،در صورتي كه دماي روغن كم باشد.

سرويس و نگهداري :

در جدول سرويس كه در اين بخش از كتابچه آمده است  ،   از وسايل و اجزائي كه بايد سرويس شوند نامبرده شده و زمان سرويس هر كدام مشخص شده است . در زير به برخي از نكات مهم اشاره شده كه توسط سرويس كار  حتماً بايد مراعات گردد :

لوله تخلية روغن داخل فيلتر مخزن جدا كننده

اين لوله درست در وسط فيلتر سپراتور قرار گرفته و تا  سرپوش مخزن جدا كننده امتداد دارد و از آنجا ، توسط شيلنگ به آداپتور زير آنلودر وصل شده است . دهانه اين لوله و شيلنگ آن مي بايست در هر نوبت سرويس بررسي گردد زيرا هرگونه گرفتگي و انسدادي موجب رخنه روغن به داخل هواي فشرده خواهد شد.

فيلتر روغن كمپرسور :

براي سرويس فيلتر روغن  (طبق جدول) بايد دستگاه را خاموش كرد . هرگونه روغن و ناپاكي را از بدنة بيروني فيلتر بزدائيد تا آلودگي سيستم روغنكاري را به حداقل كاهش دهيد. المنت فيلتر روغن راكه با پيچاندن باز و بسته مي گردد ، در جهت خلاف دوران عقربه ساعت بچرخانيد تا بتوانيد از محفظه فيلتر جدا سازيد .

توجه :

چنانچه هرگونه نشانه اي از تشكيل رويه يا رسوبات سخت درالمنت فيلتر روغن مشاهده شود ، اين امر به منزلة هشداري است مبني بر آنكه روغن روغنكاري و سردكنندة كمپرسور داراي مشخصات نامناسب است وبايد بلافاصله عوض شود .

سطح تماس گاسكت فيلتر را پاك كنيد . براي كار گذاشتن فيلتر جديد ، المنت را در جهت  دوران عقربه هاي ساعت آنقدر بچرخانيد كه گاسكت تماس اوليه را حاصل نمايد . سپس المنت را باز هم به اندازه نيم دور يا سه چهارم دور بچرخانيد تا محكم شود . 

المنت جدا كننده روغن كمپرسور :

پيچهاي در پوش بالاي مخزن جدا كننده روغن را باز كرده و المنت را بيرون آورده و عوض نمائيد . لازم به توضيح است چنانچه فيلتر هوا وفيلتر روغن درست سرويس و نگهداري شوند معمولاً تعويض المنت جدا كننده در فواصل منظم زماني نياز نخواهد بود .

رادياتور ( كولر روغن ) :

هرگاه گريس يا روغن يا كثافات برروي سطوح بيروني كولر جمع شده باشد كارآئي كولر كاهش مي يابد . توصيه مي شود كه براي پاك كردن كولر روغن ، هواي فشرده  از ميان بخش مشبك كولر گذرانده شود .

در صورت امكان ، اين هواي فشرده بايد حامل مقداري مادة حلال اشتعال ناپذير باشد . با اين كار ، روغن يا گريس يا كثافات موجود در بدنة خارجي كولر زدوده خواهد شد و در نتيجه ، تمامي سطح خنك كننده خواهد توانست حرارت اضافي روغن را به جريان هوا انتقال دهد . 

 

oجدول سرويس هاي زمان بندي شده

 

روزانه 

1000 h

 

5000h

 

10000h

بررسي سطح روغنü   
تعويض روغن ü  
تعويض فيلتر روغن ü  
تعويض فيلتر هوا ü  
تعويض فيلتر مخزن جداکننده ü  
تميزكردن خنك كن روغن وهوا  ü 
بررسي نشتي روغنü   
تعويض شيلنگها   ü
بررسي پيچهاوبلبرينگهاي موتور   ü
گريسكاري بلبرينگهاي الكتروموتور اصلي ü  

 

 

توجه
تعويض روغن و فيلتر روغن ابتداپس از رسيدن ساعت كار كرد به 150 ساعت و سپس به  ازاء  500 ساعت انجام گيرد وبعداً مطابق جدول سرويس هاي زمان بندي شده عمل گردد.

 

گريس مناسب براي گريس كاري  بلبرينگهاي  الكتروموتور  از  نوع  KZR-35  مطابق DIN 51825  مي باشد .

جدول عيب يابي

عيبعلتاقدام
 پرشر سويچ معيوب استعوض كنيد
 شير تخليه عمل نمي كندعوض كنيد
كمپرسورزيرباراتصالات شيلنگ هوا گرفته استتميز كنيد
نمي رودشيلنگهاي كنترل هوا نشتي دارندجلوي نشتي گرفته شود
 سولنوئيدولو كثيف استتميز كنيد
 تسمه ها محكم نيستآنها را محكم كنيد
 آنلودر گير كرده استبه سرويس كارمراجعه كنيد
 فيلتر هوا گرفته استفيلتر را عوض كنيد
هوادهي كافي فيلتر مخزن جدا كننده كثيف استعوض كنيد
نيستآنلودرمعيوب استبه سرويس كارمراجعه كنيد
 شيلنگهاي هوا نشتي داردجلوي نشتي گرفته شود
 تسمه ها محكم نيستآنها را محكم كنيد
كمپرسور بيش از خطوط انتقال روغن بسته اندمسيرتميز شود
حد گرم مي كندمقدار روغن كافي نيستروغن اضافه شود
(دماي هواي سيستم خنك كاري كار نمي كندبه سرويس كارمراجعه كنيد
خروجي 100درجه وشيرترمواستاتيك عمل نمي كندعوض كنيد
ويابيشتراست) حجم اتاق كمپرسوركافي نيستسيستم تهويه رابهبودبخشيد
 فيلترروغن وياسپراتورگرفته استعوض كنيد
فشار به حدبالاي

تنظيم كليدفشار

نمي رسد

فيلتر مخزن جدا كننده معيوب استعوض كنيد
اتصالات نشتي روغن دارندبه سرويس كارمراجعه كنيد

 

 

جدول عيب يابي

عيبعلتاقدام
روغن همراه هوا

بيش از اندازه

است

تنظيم M.P.V.بسيارپايين استحدتنظيم را بررسي واصلاح كنيد
فيلتر مخزن جدا كننده معيوب استفيلتر را عوض كنيد
چك ولو خراب استعوض كنيد
SCAVENGE LINEگرفته شده است گرفتگي را بر طرف كنيد
فشار بيش از حد

بالامي رود

پرشر سويچ معيوب استعوض كنيد
پرشر سويچ ازتنظيم افتاده استتنظيم كنيد
آنلودرمعيوب استبه سرويس كار مراجعه كنيد
سولنوئيد ولو خراب استعوض كنيد

 

مسير جريان هوا

 موقعيت نصب

محل استقراروليست قطعات تفكيكي CST-GH22 كمپرسور 

 

QTYPART NAMEPART NO.ITEM
1COMP.ROTORY SCREW A/E401-1-002565C1
1UNLOADER4002172
1CHECK VALVECM2523
1NIPPLE95406/07974
4WASHER PLAINFS2210/0125
4WASHER SPRING95179/00106
1TEE95406/03507
4SCREWFS5110/1298
1BANJOCSS45/K/739
1PULLEY ( 10 bar )GH30/310
1WASHER SPECIALGH37/1111
1WASHER SPRING95179/001012
1SCREWFS5110/12613
1FLANGEGH37/414
1GASKETGH37/515
4CAP SCREWFS5110/13216
1ADAPTORCM29017
1ELBOW95406/005818
1UNIONC10009/001619
1QUICK HITCSS45/K/7220
1ELBOW95406/005121
1ADAPTOR95406/081422
1ADAPTORFS11063/00523
1SOLENOID VALVERND33624
1AIR FILTERVEK520225
1RUBBER HOSECSS30/EM2926
2CLIPA10213/001127
1SOCKETC10714/011328
1BANJOCSS45/K/7329
1ADAPTORGH175/630
1NIPPLE95406/079731
1CHECK VALVECM25232
1BANJOCSS45/K/7233

 

QTYPART NAMEPART NO.ITEM
1ELEC. MOTOR 22KWAC009/0041
1PULLEYCSS3032/222
1SPECIAL WASHER  f20VEK 55033
1SPRING    WASHER f20FS2310/144
1SCREW  M20x50924721095
2NUT  HEX.  M20FS3210/0126
2SPECIAL WASHERCSS45/EM277
1BOLTCSS45/EM68
1SPRINGCSS45/EM249
5V-BELT  AX67VEK1003410
1EL. PLATE ASSY.GH 30/511
1JACK  HEADCSS45/EM2612
2SPLIT  PINA3762/002413
2WASHERA3753/001314
1SHAFTCSS30/EM2015
1SUB BASE ASSYGH 30/416
4FLEXIBLE  MOUNTINGA10300/005917
18
19
20
4 WASHER PLAN f89230460921
2SPACERCSS30/EM1922
4SPRING WASHER  f895179/000623
4SCREW  HEX. HD.  M8x20FS5110/05024
1PULLEY GUARDGH 30/825
4BOLT HEX.  HD.  M16x709228096526
4SPRING WASHER  f1695179/001027
8PLAIN WASHER  f16FS2210/01228
4NUT HEX.  M16FS3210/01029

 

QTYPART NAMEPART NO.ITEM
1RECIEVER TANKCSS45171
1SEPERATOR920776012
2GASKET926511573
1FLANGECT1154
8SCREW HEX. HD. M12x45FS5110/0895
8WASHER SPRING  f12FS2310/0106
1SIGHT GLASS920953637
1CAP RECEIVERC4285/01448
1COPPER WASHERC10065/01069
1UNION SPECIAL  1 1/2 “C10009/001610
1ELBOW 908 R/RP  1 1/2 “95406/005811
1SAFETY VALVE   1/2 ” BSP8972855912
1BUSH HEX.  R 3/4 ” x  RC  1/2 “95406/085913
1ELBOW 908 R/RP 1/2 ” BSP95406/005414
1UNION HEX.  3/4 “C10009/000615
1ELBOW 908 R/RP 3/4 “95406/005516
2UNION SPECIAL  1/2  ” x 3/8 “CSS301417
1ELBOW 908  R/RP  1/2 “95406/005418

 

QTYPART NAMEPART NO.ITEM
2UNIONCSS45/EM4019
2PRESSURE  TRANSDUCERPLC90620
1M.P.V 1 1/2 “98650/800421
1UNION 1 1/2 “(WITH HOLE  f1/4 “)CV20022
1ELBOW 908 R/RP 1/4 ” BSP95406/005223
2UNIONCSS45/EM4024
1NIPPLE HEX. 1 1/2 “98406/080325
1DRAW  OFF  PIPE  ASSY.CT15726
1BUSH HEX. R 3/8 “x 1/4 “95406/085227
1BANJO QUICK FIT 1/4 ” (HOSE No.6)CSS45/K/7228
1BANJO QUICK FIT 1/4 ” (HOSE No.6)CSS45/K/7229

 

QTYPART NAMEPART NO.ITEM
1OIL COOLER & AFTER COOLERCC041
3UNION SPECIAL 3/4 ” BSPC10009/00062
1CONNECTION 1 1/2 ” BSPA1427/00073
1NIPPLE HEX. 1 1/2 ” BSP95406/08034
4UNION SPECIAL 3/4 “C10009/00065
1MOISTURE  SEPERATORCSS37/EM56
1ELBOW 908 R/RP 1 1/2 ” BSP95406/00587
1UNION SPECIAL 1 1/2 ” BSPC10009/00168
2ELBOW 908 R/RP 1 1/2 ” BSP95406/00589
2UNION SPECIAL 1 1/2 “x1 1/4” BSPCSS30/EM1510
1ELBOW 908 R/RP 3/4 ” BSP95406/005511
1OIL FILTER&B.P.V.270336212
1ELBOW 908 F/F 3/4 ” BSP95410/000513
1BALL VALVE 1/2 “CM25414
1BUSH HEX.  3/4 ” x 1/2 “95406/085915
1TEE  3/4 ”  BSP95406/035316

 

QTYPART NAMEPART NO.ITEM
1ROOF  FRAM  ASSY.CSS45/EM71
1BASE  ASSY.CSS45/EM82
1BASE  ASSY.  CORNERCSS45/EM93
3BASE  ASSY.  CORNERCSS45/EM104
1DOORCSS45/EM115
2END PANEL  ASSY.CSS45/EM126
4DOORCSS45/EM147
1SUPPORT  ASSY.CSS45/EM188
1CROSS MEMBER ROOF ASSY.CSS30/005/M/49
2ROOF  PANEL  ASSY.CSS30/005/M/1010
2LOUVER  ASSY.CSS45/K/1011
12LATCH DOORCSS45/EM2812

 

 

QTYPART NAMEPART NO.ITEM
1HOSE ASSY 3/8″C16065/00031
1HOSE ASSY 3/4″C16067/182
1HOSE ASSY 3/4″C16067/057/13
1HOSE ASSY 3/4″C16067/006/14
1HOSE ASSY 3/4″C16067/018/25
1HOSE ASSY 1 1/2″C16070/0266
1HOSE ASSY 1 1/2″C16070/237
1HOSE ASSY 1 1/2″C16070/025/18
7mHOSE  NO.6CSS45539
1HOSE ASSY 3/8″C16065/00610
1.5mHOSE  NO.6CSS45/EM3111