Select Page

هبستگی برای درمان ابوالفضل؛/ انسانیت از نوع کیمیا و البته سایرین (عکس)

کشتی گیران و البته کیمیا علیزاده دست به کار شده اند تا بستر درمان ابوالضل آرمیده، نوجوانان قهرمان کشتی را فراهم کنند که این پروژه تا حد زیادی هم به موفقیت رسیده است.
Source: ورزش 3