مقایسه کمپرسور Oil free با سیستم Oil inject

دما

دما در Air-End کمپرسورهای Oil free بسیار بالا و معمولاً درStage شماره1 بیشتر از +200ºC می باشد.

در Air-End کمپرسورهای Oil inject دما در بدترین حالت +80ºC می باشد. بعلت عدم وجود روغن در Air-End کمپرسورهای Oil free عمل روانکاری انجام نمی پذیرد ولی در کمپرسورهای Oil inject وجود روغن در Air-End باعث سهولت عمل روانکاری می گردد .

به دلیل دمای زیاد در Air-End کمپرسورهای Oil free کاسه نمدها ، پکینگ ها ، Oring ها و واشرهای داخلی در معرض آسیب وخرابی مداوم می باشند ولی درسیستمهای Oil inject وجودروغن درقسمت های نام برده ، باعث کاهش آسیب های وارده به قطعات حساس می گردد.

سیستم خنک کاری

کمپرسورهای Oil free در ظرفیت های بالاتر از4-5 m3/min  بصورتWater Cooled  بوده و نیاز به کولینگ تاور ، سختی گیر و الکترو پمپ دارد. ولی سیستم خنک کاری کمپرسورهای Oil inject هوا خنک بوده و نیاز به تجهیزات اضافه ندارد .

سرویس و نگهداری

تعمیرات و سرویس نگهداری کمپرسورهای Oil free بسیار سخت تر و گران تر از کمپرسورهای Oil inject بوده و کادر متخصص تعمیراتی آن همیشه در دسترس نمی باشد.

تأمین کمپرسور

به علت اعمال تحریم های مختلف از سوی کشورهای سازنده کمپرسورهای  Oil free و احتمال کاربرد این نوع کمپرسور در صنایع نفت و گاز ، پتروشیمی و نظامی حتی در پایان مراحل سفارش قطعات امکان عدم تحویل از سوی کمپانی های اروپایی وجود دارد. ولی هیچگاه در مورد کمپرسورهای Oil inject تصور این امر هم وجود ندارد .

راندمان

با توجه به عدم وجود سیستم روانکاری در کمپرسورهای Oil free راندمان کاری آن به ازای هر KW مصرف انرژی نسب به کمپرسورهای Oil inject پایین تر می باشد.

به علت PH پائین و به وجود آمدن اسید هیدروفلوریک در کمپرسورهای Oil free و ایجاد خورندگی خرابی های مکرر سیستم آن اجتناب ناپذیر میباشد. محدودیت ایجاد فشار تا حداکثر 10.5 Barg درسیستم کمپرسورOil free وجود دارد.

استهلاک ، هزینه تعمیراتی ، سادگی سیستم ، قطعات یدکی فراوان و در دسترس بودن کادر خدماتی کمپرسورهای Oil inject نسبت به کمپرسورهای Oil free در زمانی که وجود روغن در هوای خروجی مشکل ساز نباشد، رجحان انتخاب یک کمپرسور Oil inject به کمپرسور Oil free را بسیار آشکار و نمایان می سازد.