انتخاب برگه

ابراز احساسات رضاییان نسبت به تشویق هواداران را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران