عوامل موثر در انتخاب کمپرسور

  1. فشار مورد نیاز
  2. دبي مورد نياز   
  3. حساسيت به حضور روغن
  4. خواص فيزيكي و شيميائي گاز مورد تراكم
  5. بهاي انرژي
  6. قابليت اعتماد
  7. هزينه هاي تعمير و نگهداري و قطعات يدكي
  8. قيمت اوليه
  9. حداكثر درجه حرارت قابل قبول