انتخاب برگه

سوال پیامکی دوشنبه شب (95/9/8) نود را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران