انتخاب برگه

مدرس دانشگاه پیام نور زابل گفت: اختلال اوتیسم به دلیل نبود امکانات مناسب ورزشی، بوستان و فضای سبز مطلوب در منطقه سیستان رو به افزایش است.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران